Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 105/2019)

21 mai 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6.014

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
(M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.)   
 
Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019)

– modifică: art. 3 alin. (2)-(2^2), art. 4 lit. d),  art. 9 alin. (6)-(7), art. 9 alin. (10), alin. (12^1), alin. (29), art. 9 alin. (30), art. 9 alin. (32) și alin. (34), art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. p), art. 13 alin. (2), art. 22 alin. (10), art. 24 alin. (5)-(6), art. 35 alin. (1), art. 41 alin. (3) lit. b)-c), art. 41 alin. (5^2) și alin. (8) lit. b), art. 41 alin. (9), art. 45 alin. (2);

– introduce:  3 alin. (2^3)-(2^4), art. 4 lit. r^1), art. 9 alin. (7^1), art. 9 alin. (29^1), art. 13 alin. (14^1)-(14^2), art. 28 alin. (10)-(12), art. 37 alin. (3^1), art. 40 alin. (5)-(12), art. 41 alin. (3^1), art. 41 alin. (10);

– abrogă: art. 9 alin. (31), art. 24 alin. (7), art. 29 alin. (5), art. 36 alin. (1) lit. b), art. 40 alin. (2).

 

În M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Astfel, respective lege aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.):

Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 638 din 23 iulie 2018; cu modif. ult.);

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.);

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (rep. M. Of. nr. 938 din 20 noiembrie 2008; cu modif. ult.);

Legea fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu modif. ult.).

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

 

Art. 3 alin. (2)-(2^2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (2)-(2^2) prevedeau:

„(2) La nivelul fiecărui județ și în municipiul București se înființează oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unități cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale, prin reorganizarea actualelor oficii județene de cadastru, geodezie și cartografie și al municipiului București și a birourilor de carte funciară.

(2^1) Instituțiile subordonate Agenției Naționale sunt conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terțiari de credite, numiți și eliberați din funcție prin ordin al directorului general al Agenției Naționale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (2)-(2^2) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(2) La nivelul fiecărui județ și în municipiul București funcționează oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca instituții cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale, conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

(2^1) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din funcție, în condițiile legii, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, contractul individual de muncă al acestuia fiind încheiat pe perioadă nedeterminată.

(2^2) Concedierea sau revocarea din funcție a directorului oficiului teritorial, dispusă, în condițiile legii, prin ordinul prevăzut la alin. (2^1), reprezintă un caz de încetare de drept a contractului individual de muncă. Fac excepție persoanele încadrate prin concurs pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la Agenția Națională, care pot opta pentru încadrarea pe o funcție de execuție vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă persoana îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcții.”

 

Art. 3 alin. (2^3)-(2^4) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (2^2) se introduc două noi alineate, alin. (2^3)-(2^4), cu următorul conținut:

„(2^3) În cazul în care în funcția de director al oficiului teritorial este numit un angajat din cadrul instituțiilor subordonate sau al Agenției Naționale, contractul individual de muncă încheiat cu aceste instituții se suspendă pe perioada exercitării funcției de director.

(2^4) Exercitarea cu caracter temporar a funcției vacante sau temporar vacante de șef serviciu cadastru, șef serviciu publicitate imobiliară sau șef serviciu/birou economic se poate face prin detașarea pe această funcție a unei persoane din cadrul oficiului teritorial care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcții de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar”.

 

Art. 4 lit. d) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, lit. d) prevedea:

„Agenția Națională are următoarele atribuții principale:

(…)

d) autorizează persoanele fizice și juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, pe teritoriul României, în condițiile legii speciale care reglementează înființarea uniunii profesionale a acestora;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, lit. d) se modifică  și va avea următorul conținut:

„Agenția Națională are următoarele atribuții principale:

(…)

d) autorizează persoanele fizice și juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, pe teritoriul României, în condițiile legii, prin ordin cu caracter normativ al directorul general al Agenției Naționale;”.

 

Art. 4 lit. r^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după lit. r) se introduce o nouă literă, lit. r^1), cu următorul conținut:

„Agenția Națională are următoarele atribuții principale:

(…)

r^1) execută, prin personalul desemnat al instituțiilor subordonate, lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei și publicității imobiliare, la nivelul întregii țări, pentru imobile din domeniul public al statului, identificate ca fiind necesare și urgente și aprobate ca atare prin ordin al directorului general al Agenției Naționale. Executarea acestor lucrări se va efectua în conformitate cu prevederile regulamentului menționat la art. 20, numai de către echipele cu atribuții în acest sens, desemnate prin ordin al directorului general, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare putând fi constituite maximum două echipe;”.

 

Art. 9 alin. (6)-(7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (6)-(7) prevedeau:

„(6) Tarifele și încasările prevăzute la alin. (3) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceste prevederi se aplică și tuturor tarifelor, taxelor, precum și onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară.

(7) Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenția Națională din veniturile proprii, în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiția respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (6)-(7) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(6) Tarifele și încasările prevăzute la alin. (3) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenția Națională din veniturile proprii, în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, cu condiția respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9), cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata TVA”.

 

Art. 9 alin. (7^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul conținut:

„(7^1) Sumelor achitate de Agenția Națională pentru plata certificatelor de moștenitor prevăzute la alin. (7) li se adaugă taxa pe valoarea adăugată, dispoziție aplicabilă tuturor certificatelor de moștenitor întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, indiferent de data eliberării acestora, de către notarii publici care întrunesc condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 9 alin. (10), alin. (12^1) și alin. (29) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (10), alin. (12^1) și alin. (29) prevedeau:

„(10) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare, prin derogare de la dispozițiile art. 77^1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 571/2003*), cu modificările și completările ulterioare, și niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte către bugetul de stat sau bugetele locale. Prevederile art. 77^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

(…)

(12^1) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) și (34^6) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum și cele pentru care se decontează un cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30), (31) și (34^5).

(…)

(29) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează și lucrările de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (10), alin. (12^1) și alin. (29) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(10) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare, prin derogare de la dispozițiile art. 111 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 111 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

(…)

(12^1) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) și (34^6) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum și cele pentru care se decontează un cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30) și (34^5).

(…)

(29) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează și lucrările de înregistrare sistematică inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanțării fiind în cuantumul prevăzut la alin. (34^5)”.

 

Art. 9 alin. (29^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 105/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (29) se introduce un nou alineat, alin. (29^1), cu următorul conținut:

„(29^1) Sectoarele cadastrale recepționate de oficiile teritoriale după data intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015, indiferent de data contractării acestor lucrări de către unitățile administrativ-teritoriale, se cofinanțează potrivit alin. (29) și alin. (30) – (34)”.

 

Art. 9 alin. (30) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (30) prevedea:

„(30) Valoarea cofinanțării este în cuantum fix de 60 lei/carte funciară”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (30) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(30) Taxa pe valoarea adăugată se adaugă, potrivit legii, la sumele prevăzute la alin. (29) și (34^5), ce se decontează de Agenția Națională pentru cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile administrativ-teritoriale”.

 

Art. 9 alin. (31) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (abrogat prin Legea nr. 105/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (31) prevedea:

„(31) În situația în care lucrările de cadastru sistematic contractate, în condițiile alin. (29), de unitățile administrativ-teritoriale au o valoare inferioară celei stabilite la alin. (30), Agenția Națională va deconta o sumă fixă, care nu poate depăși valoarea contractului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (31) se abrogă.

 

Art. 9 alin. (32) și alin. (34) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 105/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (32) și alin. (34) prevedeau:

„(32) Plata destinată cofinanțării prevăzute la alin. (31) se face de către Agenția Națională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

(…)

(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităților administrativ-teritoriale ulterior înființării cărților funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărți funciare, în aplicarea situațiilor particulare prevăzute la alin. (30) și (31)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (32) și alin. (34) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(32) Plata destinată cofinanțării se face de către Agenția Națională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

(…)

(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităților administrativ-teritoriale ulterior înființării cărților funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărți funciare, în aplicarea situațiilor particulare prevăzute la alin. (30)”.

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 105/2019) was last modified: mai 22nd, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter