Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 și Codul muncii – modificări (Legea nr. 26/2023)

12 ian. 2023
Vizualizari: 900

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996

(rep. M. Of. nr. 293 din 22 aprilie 2014)

și

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

(rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

(M. Of. nr. 30 din 11 ianuarie 2023)

 

 

modifică: Legea nr. 16/1996 – art. 18 alin. (6), art. 29 alin. (1), art. 41; Codul muncii – art. 34 alin. (6^1);

introduce: Legea nr. 16/1996 – art. 18 alin. (5^1), art. 29 alin. (1^1), art. 37 alin. (2^1); Codul muncii – art. 260 alin. (1) lit. s^1).

 

În M. Of. nr. 30 din 11 ianuarie 2023 s-a publicat Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și Codului muncii.

 

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 18 alin. (6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) În scopul informării publice se instituie obligația de a publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desființați/dizolvați, de la înființare și până la desființare sau radierea din registrul comerțului, după caz, precum și informații relevante privind situația documentelor preluate de la creatorii desființați/dizolvați, astfel:

a) pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului, inclusiv pe pagina proprie de internet;

b) pentru Arhivele Naționale:

(i) ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, care se publică pe pagina proprie de internet;

(ii) pentru documentele cu valoare practică deținute de către Arhivele Naționale sau de către serviciile județene/Serviciul Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale, după caz, pe pagina proprie de internet.

 

 

 

Art. 29 alin. (1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 29

(1) Creatorii ori deținătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligați să elibereze, potrivit legii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, depusă în format letric sau în format electronic, certificate, adeverințe, copii și extrase de pe documentele pe care le creează ori le dețin, inclusiv de pe cele pentru care nu sa împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.

 

 

 

Art. 41

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 41

Creatorii și/sau deținătorii de documente sunt obligați să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale sau, după caz, serviciilor județene/Serviciului Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale documentele care le atestă înființarea, reorganizarea sau desființarea, în condițiile legii, precum și măsurile dispuse în vederea arhivării documentelor create sau pe care le dețin, inclusiv în cazul dizolvării sau lichidării realizate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Art. 29 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Certificatele, adeverințele, copiile și extrasele prevăzute la alin. (1) se eliberează în format letric și se predau, la sediul creatorilor sau deținătorilor de documente, personal sau prin reprezentant legal, ori se transmit prin servicii de curierat/poștale, cu confirmare de primire. Costul serviciilor de curierat/poștale este suportat de către solicitant.

 

 

 

Art. 18 alin. (5^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:

(5^1) Notificarea prevăzută la alin. (5) conține toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desființați/dizolvați, de la înființare și până la desființare sau radierea din registrul comerțului, după caz.

 

 

 

Art. 37 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 36, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

 

 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Art. 34 alin. (6^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (6^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6^1) În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

 

 

 

Art. 260 alin. (1) lit. s^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 260 alin. (1), după lit. s) se introduce o nouă literă, lit. s^1), cu următorul cuprins:

s^1) încălcarea prevederilor art. 34 alin. (61), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și Codul muncii – modificări (Legea nr. 26/2023) was last modified: ianuarie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.