Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017)

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6364
Art. 228 alin. (3), (4), (5) și (6) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 228 alin. (3), (4), (5) și (6) prevedea:

„(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă.

(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, precum și cerințele de calificare și selecție prevăzute în documentele achiziției.

(5) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele entității contractante indicate în documentele achiziției, inclusiv în situația în care oferta nu respectă specificațiile tehnice și/sau condițiile financiare.

Campanie Craciun UJmag 2020

(6) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de entitatea contractantă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 228, alin. (3), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată. 

(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată. 

(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă documentele achiziției, a fost primită cu întârziere, prezintă semne de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerata de entitatea contractantă ca fiind anormal de scăzută. 

(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de entitate contractantă”.

 

Art. 228 alin. (5^1) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 228, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:

„(5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele entității contractante indicate în documentele achiziției”. 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Art. 240 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 240 alin. (1) lit. c) prevedea:

„(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat inițial contractul sectorial/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, într-una dintre următoarele situații:

(…)

c) la încetarea anticipată a contractului sectorial/acordului- cadru, contractantul principal cesionează entității contractante contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236 alin. (1)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 240 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) în cazul în care entitatea contractantă însăși își asumă obligațiile contractantului principal față de subcontractanții acestuia, respectiv aceștia față de entitatea contractantă;”. 

 

Art. 245 alin. (2), partea introductivă și lit. g) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 245 alin. (2), partea introductivă și lit. g) prevedeau:

„(2) Următoarele fapte constituie contravenții:

(…)

g) nepunerea la dispoziția ANAP, în termenul solicitat, a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcțiilor sale;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 245 alin. (2), partea introductivă și lit. g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni: 

(…)

g) nepunerea la dispoziția ANAP a informațiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziție sectorială/acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale;”. 

 

Art. 245 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 245 alin. (2), după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:

„m) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2;”. 

 

Art. 246 din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 246 prevedea:

„Prin excepție de la dispozițiile art. 245, în cazul contractelor sectoriale finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora, dispozițiile art. 231 se aplică doar dacă fapta constatată nu constituie abatere în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 246 se abrogă. 

 

Alte prevederi din O.U.G. nr. 107/2017

 

Art. VI din O.U.G. nr. 107/2017 prevede că procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.

Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare sau, după caz, un anunț de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Potrivit art. VII din O.U.G. nr. 107/2017, contestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență continuă să se judece în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.

Art. VIII din O.U.G. nr. 107/2017 dispune faptul că ajustarea/Revizuirea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul realizării acesteia.

Contractele subsecvente încheiate după intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii în vigoare de la data încheierii acestora.

Art. IX din O.U.G. nr. 107/2017 stabilește faptul că în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice, supune spre adoptare Guvernului hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (M. of. nr. 645 din 25 august 2015, cu modif. ult.).

 

👍Vezi și art. III din O.U.G. nr. 107/2017 referitor la modificarea și completarea altor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017) was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter