Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017)

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6314
Art. 82 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 82 alin. (1), partea introductivă prevedea:

„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1), sunt următoarele:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 82 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

Inteligența artificială în materie penală

„(1) Fără a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (4), sunt următoarele:”. 

 

Art. 82 alin. (1^1) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 82, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este: 

a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c); 

b) procedura simplificată proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c)”. 

 

Art. 95 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 95 alin. (4) prevedea:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

„(4) Numărul minim de candidați indicat în anunțul de participare conform dispozițiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală cu condiția să fie asigurat un număr de minimum 3 candidați”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 95, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală cu condiția să fie asigurat un număr de minimum 3 candidați”. 

 

Art. 117 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 117 alin. (1) lit. a) și d) prevedeau:

„(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele cazuri:

a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare organizată pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției sectoriale;

(…)

d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute de entitatea contractantă și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117 alin. (1), lit. a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare organizată pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției sectoriale; 

(…)

d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante;”. 

 

Art. 124 alin. (1) și (4) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 124 alin. (1) și (4) prevedeau:

„(1) În cazul atribuirii unui contract sectorial/acord- cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea contractantă are următoarele obligații:

a) de a-și face cunoscută intenția prin publicarea unui anunț de participare; sau

b) de a-și face cunoscută intenția prin intermediul unui anunț orientativ periodic care se publică în mod continuu; sau

c) de a-și face cunoscută intenția prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu;

d) de a publica un anunț de atribuire a contractului.

(…)

(4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d), ținându-se seama de criteriile de calitate și de durabilitate ale serviciilor sociale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 124, alin. (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract sectorial/acord- cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligații: 

a) de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa respectivele servicii fie prin publicarea unui anunț de participare, fie prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu; 

b) de a publica un anunț de atribuire a contractului. 

(…)

(4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, și cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. c), este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d), ținându-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale”.

 

Art. 126 alin. (4^1) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 126, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

„(4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în anunțul de participare simplificat și în documentația de atribuire”. 

 

Art. 126 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 126 alin. (11) lit. b) prevedea:

„(11) Dacă entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) decid să solicite criterii de calificare și selecție, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot solicita doar cerințe privind:

(…)

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale, în conformitate cu art. 187;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 126 alin. (11), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) capacitatea de exercitare a activității profesionale, în conformitate cu art. 186;”. 

 

Art. 126 alin. (12) și (13) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 126 alin. (12) și (13) prevedeau:

„(12) În cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți pentru maximum 50% din cerința ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile alin. (11).

(13) În cazul în care există liste oficiale ale operatorilor economici agreați sau modalități de certificare sau includere a acestora în astfel de liste, aprobate prin hotărâre a guvernului pentru anumite domenii, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) au dreptul de a le utiliza atunci când aplică procedura simplificată”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (12) și (13) ale art. 126 se abrogă. 

 

Art. 127 din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 127 prevedea:

„Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82-123”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 127 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82”. 

 

Art. 140 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 140 alin. (1) lit. a) prevedea:

„(1) Entitatea contractantă poate să utilizeze licitația electronică în următoarele situații și numai dacă conținutul documentelor achiziției, în special specificațiile tehnice, pot fi stabilite în mod precis:

a) ca o etapă finală a procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă sau de negociere competitivă;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 140 alin. (1), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) ca o etapă finală a procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau a unei proceduri simplificate;”. 

 

Art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art.  163 alin. (1) lit. a) prevedea:

„(1) Entitatea contractantă prelungește perioada stabilită în invitația de participare la o procedură concurențială de ofertare sau în documentele achiziției pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în următoarele cazuri:

a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul entității contractante la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 173, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în timp util, ținând seama de termenul de răspuns al entității contractante prevăzut la art. 172 alin. (2);”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 163 alin. (1), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul entității contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt comunicate în termenele prevăzute la art. 173, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs;”. 

 

Art. 172 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 172 alin. (1) și (2) prevedeau:

„(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire.

(2) Entitatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar și complet, cât mai repede posibil, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea unui operator economic”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 172, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunțul de participare/simplificat/de concurs. 

(2) Entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi”.

 

Art. 173 din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 173 prevedea:

„În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în timp util, ținând seama de termenul de răspuns al entității contractante prevăzut la art. 172 alin. (2), răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3) înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 173 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare”. 

 

Art. 188 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 188 alin. (2) lit. a) prevedea:

„(2) Cerințele privind situația economică și financiară stabilite de entitatea contractantă pot viza elemente cum ar fi:

a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăși valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru, iar cifra de afaceri minimă impusă în domeniul obiectului contractului nu poate depăși 30% din valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 188 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăși de două ori valoarea estimată a contractului sectorial sau, după caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent”.

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017) was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter