Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017)

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6963
Art. 12 alin. (2^1) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2)”. 

 

Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalitățile de realizare a achizițiilor directe”. 

 

Art. 17 lit. a) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 lit. a) prevedea:

„Valoarea estimată a achiziției sectoriale se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire. Inițierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalități:

a) transmiterea unei invitații la procedura concurențială de ofertare, conform art. 83; sau

[b) transmiterea invitației de participare la procedura de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, conform art. 117]”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

„a) transmiterea unei invitații la procedura concurențială de ofertare, conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);”. 

 

Art. 24 din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea:

„Prin excepție de la prevederile art. 22 și 23, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot aplica procedura simplificată la atribuirea contractelor pentru loturi individuale sau achiziția directă, în condițiile art. 12 alin. (4), pentru loturi individuale în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări;

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol fără aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită construcția avută în vedere, achiziția de produse similare sau serviciile avute în vedere”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 22 și 23, la atribuirea contractelor pe loturi individuale, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot aplica procedura simplificată sau achiziția directă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări; 

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare sau serviciile avute în vedere. 

(2) În cazul excepției prevăzute la alin. (1), entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale”.

 

Art. 38 din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 prevedea:

„Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entități care este ea însăși entitate contractantă sau unei asocieri de entități contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entități care este ea însăși autoritate contractantă sau unei asocieri de autorități contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE”.

 

Art. 55 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) lit. d) prevedea:

„(1) Entitatea contractantă nu aplică dispozițiile prezentei legi pentru achizițiile care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(…)

d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziționate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în măsura în care identitatea entității contractante a fost prevăzută în cuprinsul anunțului de participare publicat în cadrul procedurii de atribuire a acordului- cadru organizate de către unitatea de achiziții centralizate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55 alin. (1), lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziționate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în măsura în care identitatea entității contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitației la procedura concurențială de ofertare publicate în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziții centralizate”. 

 

Art. 66 din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 66 prevedea:

„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual sau în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, în condițiile prevăzute de prezenta lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege”. 

 

Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 67 alin. (2) prevedea:

„(2) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în anunțul de participare și documentația de atribuire și în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului sectorial”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 67, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în invitația la procedura concurențială de ofertare sau documentația de atribuire și în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziție sectoria”. 

 

Art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (1) prevedea:

„(1) Entitatea contractantă solicită ofertantului sau candidatului să precizeze în ofertă ori solicitarea de participare partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 68, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare: 

a) partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze; și 

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare”. 

 

Art. 80 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 80 alin. (2) lit. a) prevedea:

„(2) Entitatea contractantă oferă mijloace alternative de acces adecvate dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) oferă acces direct, liber, complet și gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele și dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării invitației la procedura concurențială de ofertare/invitației pentru confirmarea interesului; în cuprinsul anunțului de participare se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente și dispozitive;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 80 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) oferă acces direct, liber, complet și gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele și dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării invitației la procedura concurențială de ofertare/invitației pentru confirmarea interesului; în cuprinsul invitației se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente și dispozitive;”. 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017) was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.