Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017)

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6879
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 99/2016
(M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016)
O.U.G. nr 107/2017
(M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017)

– modifică: art. 3 alin. (1) lit. e), r), bb), jj) și ccc), art. 4 alin. (1) lit. a),  partea introductivă a art. 5 alin. (2), partea introductivă a art. 6 alin. (2), partea introductivă a art. 7 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 17 lit. a), art. 24, art. 38, art. 55 alin. (1) lit. d), art. 66, art. 67 alin. (2), art. 68 alin. (1), art. 80 alin. (2) lit. a),  partea introductivă a art. 82 alin. (1), art. 95 alin. (4), art. 117 alin. (1) lit. a) și d), art. 124 alin. (1) și (4), art. 126 alin. (11) lit. b), art. 127, art. 140 alin. (1) lit. a), art. 163 alin. (1) lit. a), art. 172 alin. (1) și (2), art. 173, art. 188 alin. (2) lit. a), art. 189 alin. (1), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2), art. 197 alin. (2), art. 199 alin. (1), art. 201, art. 202 alin. (1) și (3), art. 209 alin. (10), art. 219 alin. (1) lit. b), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (2) și (3), art. 228 alin. (2) lit. b, art. 228 alin. (3), (4), (5) și (6), art. 240 alin. (1) lit. c), partea introductivă și lit. g) a art. 245 alin. (2)

– introduce: art. 12 alin. (2^1), art. 82 alin. (1^1), art. 126 alin. (4^1), art. 228 alin. (5^1), art. 245 alin. (2) lit. m)

– abrogă: art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 126 alin. (12) și (13), art. 196 alin. (5), art. 246

În M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Respectiva ordonanță modifică o serie de acte normative:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016);

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016);

– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016);

– O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015; cu modif. ult.).

Conform art. II din O.U.G. nr. 107/2017, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale se modifică și se completează.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 99/2016 prin O.U.G. nr. 107/2017.

 

👍Vezi și art. I din O.U.G. nr. 107/2017 referitor la modificarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

Art. 3 alin. (1) lit. e), r), bb), jj) și ccc) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. e), r), bb), jj) și ccc) prevedeau:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

(…)

e) entități contractante:

(i) entitățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice;

(ii) organismele de drept public;

(iii) asocierile care cuprind cel puțin o entitate contractantă dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);

(…)

r) document al achiziției – anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziției sectoriale ori ale procedurii de atribuire;

(…)

bb) întreprindere publică – persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei entități contractante în sensul lit. e) pct. (i); prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe entități contractante în sensul lit. e) pct. (i) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

(i) dețin majoritatea capitalului subscris;

(ii) dețin controlul majorității voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere;

(iii) pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

(…)

jj) organisme de drept public – orice entități altele decât cele prevăzute la lit. c) pct. (i) care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;

(ii) au personalitate juridică;

(iii) sunt finanțate, în majoritate, de către entități dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub entitatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o entitate dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;

(…)

ccc) unitate de achiziții centralizate – o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o entitate contractantă în sensul lit. e), care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare; achizițiile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în vederea realizării de activități de achiziție centralizate sunt considerate a fi achiziții în scopul desfășurării unei activități relevante prevăzute la art. 5-11;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. e), r), bb), jj) și ccc) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) autorități contractante: 

(i) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor sectoriale; 

(ii) organismele de drept public; 

(iii) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii); 

(…)

r) document al achiziției – invitația la o procedură concurențială de ofertare, anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziției sectoriale ori ale procedurii de atribuire; 

(…)

bb) întreprindere publică – persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante în sensul lit. e); prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante în sensul lit. e) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri: 

(i) dețin majoritatea capitalului subscris; 

(ii) dețin controlul majorității voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere; 

(iii) pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; 

(…)

jj) organisme de drept public – orice entități care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: 

(i) sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare; 

(ii) au personalitate juridică; 

(iii) sunt finanțate, în majoritate, de către autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public; 

(…)

ccc) unitate de achiziții centralizate – o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractantă în sensul lit. e), care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare; achizițiile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în vederea realizării de activități de achiziție centralizate sunt considerate a fi achiziții în scopul desfășurării unei activități relevante prevăzute la art. 5-11;”. 

 

Art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. a) prevedea:

„(1) Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi orice entitate care desfășoară una dintre activitățile relevante prevăzute la art. 5-11 și care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) entități contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) autorități contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);”. 

 

Art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. d) prevedea:

„d) oricare asociere, inclusiv temporară, formată de una sau mai multe entități prevăzute la lit. a)-c )”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. d) se abrogă. 

 

Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2), partea introductivă prevedea:

„(2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin rețele fixe destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:”. 

 

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2), partea introductivă prevedea:

„(2) Livrarea energiei electrice prin rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Livrarea energiei electrice prin rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:”. 

 

Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) prevedea:

„(3) Producția de energie electrică, din surse regenerabile, de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (3) se abrogă. 

 

Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3), partea introductivă prevedea:

„(3) Furnizarea apei potabile către rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Furnizarea apei potabile către rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:”. 

 

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea:

„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care există obligația de a publica un anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:”. 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 107/2017) was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.