Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

12 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6157
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 49/2018
(M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Reguli, interdicții și obligații”)
Cap. III („Baze de date. Protecția datelor cu caracter personal”)
Cap. IV („Contravenții”)
Cap. V („Substanțe aflate sub control național”)
Cap. VI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”)
– Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018, a fost publicată Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei.

Redăm structura respectivului act normativ.

Cap. I („Dispoziții generale”);
Cap. II („Reguli, interdicții și obligații”);
Cap. III („Baze de date. Protecția datelor cu caracter personal”);
Cap. IV („Contravenții”);
Cap. V („Substanțe aflate sub control național”);
Cap. VI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”);
– Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 49/2018

 

Art. 1 prevede că respectiva lege conține dispoziții privind regimul juridic al precursorilor de explozivi și stabilește măsurile necesare punerii în aplicare la nivel național a dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 9 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

Termenii și expresiile utilizate în respectiva lege au semnificațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

În sensul respectivei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) precursor de exploziv – o substanță dintre cele enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013, respectiv un amestec ori o altă substanță care conține o substanță dintre cele enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013;

b) precursor de exploziv restricționat – o substanță dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 aflată într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta, respectiv un amestec sau o altă substanță în care o substanță dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare ori, dacă este cazul, o substanță aflată sub control național;

c) substanță aflată sub control național – element chimic ori substanță care conține un astfel de element chimic ca atare sau în amestec, existent/existentă în stare naturală sau obținut/obținută prin orice proces de producție, stabilit/stabilită la nivel național, care ar putea fi utilizat/utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi;

d) dispariție semnificativă – dispariția unor cantități mai mari decât cele rezultate în procesul tehnologic de prelucrare prevăzute în fișa tehnică a fiecărei substanțe în parte, calculate în funcție de cantitatea, starea substanței și durata de depozitare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, respectiva lege nu se aplică:

a) articolelor și medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013;

b) articolelor pirotehnice definite potrivit legislației naționale privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;

c) articolelor pirotehnice destinate, potrivit legislației naționale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, poliție sau pompieri;

d) echipamentelor pirotehnice care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind echipamentele maritime;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

e) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială;

f) capselor acționate prin percuție, destinate în mod expres jucăriilor, care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind siguranța jucăriilor.

Respectiva lege nu se aplică precursorilor de explozivi destinați utilizării în regim necomercial de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 2 dispune că se desemnează Inspectoratul General al Poliției Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate națională competentă în sensul Regulamentului (UE) nr. 98/2013 și al dispozițiilor respectivei legi.

În aplicarea Regulamentului (UE) nr. 98/2013 și a dispozițiilor respecivei legi, Inspectoratul General al Poliției Române îndeplinește următoarele funcții principale:

a) monitorizează operatorii economici și operațiunile cu precursori de explozivi, în vederea asigurării legalității operațiunilor cu aceste substanțe, și aplică, în acest scop, măsuri de control administrativ prevăzute de lege;

b) coordonează, la nivel național, elaborarea strategiilor și a politicilor în domeniul controlului și supravegherii operațiunilor cu precursori de explozivi;

c) asigură cooperarea și schimbul de informații din domeniul precursorilor de explozivi cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu autoritățile competente și punctele naționale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene și din statele Spațiului Economic European și, după caz, cu autoritățile competente din state terțe, precum și cu societatea civilă, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanți ai acestora, prin informări, schimburi de date, precum și orice alte activități necesare îndeplinirii funcțiilor specifice;

d) constituie și gestionează baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursorii de explozivi restricționați, respectiv baza națională de date referitoare la tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi;

e) reprezintă, prin structura de specialitate care coordonează domeniul de activitate arme, explozivi și substanțe periculoase, punctul național de contact, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013;

f) urmărește, prin structura prevăzută la lit. e), aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 98/2013 în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor suspecte, a furturilor și a disparițiilor semnificative de precursori de explozivi;

g) transmite Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European comunicările prevăzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

În scopul facilitării raportării tranzacțiilor suspecte, a furturilor și a disparițiilor semnificative de precursori de explozivi, Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române datele de identificare ale structurii menționate la alin. (2) lit. e), inclusiv ale celor prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

Ministerul Afacerilor Interne transmite Comisiei Europene denumirea și datele de contact ale punctului național de contact și informează Comisia Europeană fără întârziere cu privire la orice fel de modificări ale acestora.

Art. 3 stabilește faptul că Inspectoratul General al Poliției Române îndeplinește activitatea prevăzută la art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 în scopul informării operatorilor economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi, precum și a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu.

Activitatea de informare a operatorilor economici cu privire la orientările elaborate de Comisia Europeană potrivit art. 9 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, îndeplinită în condițiile prevăzute de alin. (1), se realizează periodic prin orice modalitate pe care Inspectoratul General al Poliției Române o consideră adecvată, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, publicarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, cu ocazia unor acțiuni desfășurate la sediul operatorilor economici sau, la cerere, prin transmiterea orientărilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și confirmarea de primire.

Informarea autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu se realizează de către Inspectoratul General al Poliției Române prin transmiterea în mod direct a orientărilor elaborate de Comisia Europeană.

Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române Regulamentul (UE) nr. 98/2013, inclusiv anexele I și II la acesta, precum și dispozițiile respectivei legi, informațiile fiind actualizate ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Actualizarea informațiilor este însoțită de comunicate de presă și informare prin mass-media sau, la cerere, prin transmiterea către destinatari a informațiilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și confirmarea de primire.

În art. 4 se dispune că în aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor respectivei legi, autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniu colaborează cu Inspectoratul General al Poliției Române și sunt obligate să comunice datele și informațiile de care dispun sau pe care le pot obține în exercitarea prerogativelor lor legale.

În vederea verificării legalității operațiunilor cu precursori de explozivi sau a realității datelor cuprinse în raportările transmise de operatorii economici în temeiul art. 9 alin. (1), (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, Inspectoratul General al Poliției Române poate solicita date și informații relevante autorităților și instituțiilor publice sau entităților private care dețin astfel de date.

În aplicarea prevederilor respectivei legi, Inspectoratul General al Poliției Române, în colaborare cu autorități și instituții publice cu competențe în domeniu, poate participa la proiecte și mecanisme internaționale în scopul prevenirii operațiunilor ilicite cu precursori de explozivi.

 

Cap. II („Reguli, interdicții și obligații”) din Legea nr. 49/2018

 

Art. 5 prevede că introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, tranzacția, utilizarea, punerea la dispoziție sau orice altă operațiune cu precursori de explozivi restricționați se realizează numai de către operatori economici.

Art. 6 stabilește faptul că din motive de ordine și siguranță publică, în România se interzice operatorilor economici să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

În art. 7 se dispune că persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să dețină sau să utilizeze precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, ori să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte precursori de explozivi restricționați.

Conform art. 8, operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi transmit punctului național de contact o listă cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile sau alte substanțe care conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni.

Lista prevăzută la mai sus este actualizată și transmisă de către operatorii economici punctului național de contact ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea au intervenit.

Art. 9 prevede că în aplicarea art. 9 alin. (1), (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi raportează punctului național de contact de îndată, dar nu mai târziu de 48 ore de la momentul sesizării, tranzacțiile suspecte, inclusiv refuzul de a accepta o tranzacție suspectă, precum și furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi.

Pentru identificarea unei tranzacții suspecte, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au în vedere toate împrejurările, în special cele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

În vederea monitorizării tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici țin evidența strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu pentru fiecare tranzacție efectuată cel puțin următoarele:

a) datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului – denumire societate/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare -, precum și datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea – nume, prenume, seria și numărul actului de identitate;

b) date despre precursorul de exploziv restricționat vândut/achiziționat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele și prenumele persoanei care face vânzarea/achiziția;

c) informații referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător.

Registrul prevăzut anterior este șnuruit și numerotat de către operatorul economic, iar înainte de utilizare se înregistrează la unitatea teritorială de poliție – structura arme, explozivi și substanțe periculoase – în a cărei rază de competență își are sediul social, respectiv punctul de lucru operatorul economic. Registrul se păstrează la sediul social al operatorului economic și se arhivează 5 ani de la terminarea acestuia.

Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie să se identifice cu act de identitate și să facă dovada că acționează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic.

Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea obligației prevăzute în paragraful anterior se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic.

Copiile documentelor justificative prevăzute în cele două paragrafe anteriore prezentate de către angajatul operatorului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Art. 10 prevede că desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați se face cu respectarea de către operatorul economic a următoarelor obligații:

a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricționați și a unui înlocuitor și comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul național de contact;

b) păstrarea registrului prevăzut la art. 9 al treilea paragreaf;

c) asigurarea etichetării precursorilor de explozivi restricționați în conformitate cu prevederile art. 12;

d) asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceștia se produc, se utilizează, se experimentează, se pun la dispoziție și se depozitează;

e) transmiterea către punctul național de contact, la cerere, a informațiilor cuprinse în registrul prevăzut la art. 9 al treilea paragraf.

Art. 11 dispune că înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici comunică punctului național de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista prevăzută în primul paragraf al art. 8.

Decizia de numire a persoanei responsabile și a înlocuitorului acesteia conține date și informații referitoare la nume, prenume, telefon și/sau fax, adresa de poștă electronică, funcția și atribuțiile expres stabilite pentru supravegherea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați și desfășurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Orice modificare a datelor și informațiilor prevăzute anterior se comunică de îndată punctului național de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 12 stabilește faptul că operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin atașarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg sunt interzise.

Etichetarea potrivit dispozițiilor anterioare nu aduce atingere obligațiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Îndeplinirea obligației de atașare a unei etichete adecvate prevăzute în primul paragraf al acestui articol se poate realiza fie prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea Achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg sunt interzise, fie prin menționarea acestei avertizări în secțiunea pentru informații suplimentare de pe etichetă, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13 prevede că sigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceștia se pun la dispoziție, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea obligației prevăzute anterior atrage răspunderea operatorilor economici și utilizatorilor în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Depozitarea precursorilor de explozivi restricționați se face cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în fișa cu date de securitate a acestora, întocmită conform anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați către operatori economici se realizează numai în spații special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg.

Art. 14 dispune că raportarea prevăzută la art. 9, primul paragraf, se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia și cuprinde toate datele pe care le deține referitoare la tranzacția suspectă, furtul sau dispariția semnificativă de precursori de explozivi.

În cazul raportării ce vizează furturi sau dispariții semnificative de precursori de explozivi realizate în condițiile din primul paragraf al art. 9, punctul național de contact sesizează imediat organul local al poliției pe a cărui rază de competență s-a produs evenimentul pentru efectuarea de verificări în condițiile legii.

Inspectoratul General al Poliției Române, precum și celelalte autorități și instituții publice cu competențe în domeniu asigură confidențialitatea datelor furnizate de operatori economici potrivit prevederilor din primul paragraf al acestui articol, precum și a datelor de identificare ale acestora.

Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative was last modified: martie 12th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter