Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – modificări (O.G. nr. 8/2016)

2 feb. 2016
Vizualizari: 7027

Despre

  • M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016
  • O.G. nr. 8/2016
  • Modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 38/2003
(M. Of. nr. 45 din 28 ianuarie 2003; cu modif. ult.)
O.G. nr. 8/2016
(M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016)
introduce: art. 11 lit. ae), art. 71, art. 26 alin. (1) lit. e)
modifică: art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 și lit. d) pct. 1 și 2, art. 27 alin. (3) lit. c)

 

În M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016, s-a publicat O.G. nr. 8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (M. Of. nr. 45 din 28 ianuarie 2003; cu modif. ult.).

 

Art. 11 lit. ae) Legea nr. 38/2003 (O.G. nr. 8/2016)

Noua reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

La art. 11, după litera ad) se introduce o nouă literă, lit. ae).

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. ae) prevede: „În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

(…)

ae) manager de transport în regim de taxi și închiriere – persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociație familială și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de taxi și în regim de închiriere ale acestuia”.

 

Art. 71 Legea nr. 38/2003 (O.G. nr. 8/2016)

Noua reglementare

După art. 7 se introduce un nou articol, art. 71.

Potrivit noii reglementări, art. 71 stabilește: „(1) În vederea exercitării funcției de manager de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în cadrul transportatorului autorizat care este persoană juridică sau asociație familială, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină un certificat de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română – ARR în baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) să respecte condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;

c) să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

d) să aibă reședința curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(2) Certificatul de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere are o valabilitate de 10 ani și se obține în urma participării la un curs și promovării unui examen conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Deținătorii certificatelor de competență profesională care nu și-au exercitat funcția pentru o perioadă mai lungă de 5 ani sunt obligați să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activității.

(4) Un manager de transport în regim de taxi și închiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.

(5) Transportatorul autorizat care este persoană juridică sau asociație familială are obligația de a numi un nou manager de transport în regim de taxi și închiriere în termen de 30 de zile, în situația în care managerul anterior nu mai îndeplinește în totalitate condițiile necesare exercitării funcției sau este în imposibilitatea de a-și mai exercita funcția”.

 

Art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 și lit. d) pct. 1 și 2 Legea nr. 38/2003 (O.G. nr. 8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 și lit. d) pct. 1 și 2 prevedeau faptul că autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localității sau primăriei municipiului București de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

(…)

c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:

1. copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, definită în O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;

(…)

d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:

– infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;

– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

– infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;

– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;

– infracțiuni contra patrimoniului;

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile O.U.G. nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi și persoana desemnată;

(…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 și lit. d) pct. 1 și 2 prevăd: „(1) Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localității sau primăriei municipiului București de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

(…)

c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:

copie de pe certificatul de competență profesională pentru managerul de transport în regim de taxi și închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;

(…)

d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:

certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto și, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi și închiriere, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru: (…);

avizele medicale și psihologice ale conducătorilor auto și, după caz, avizele medicale și psihologice ale managerului de transport în regim de taxi și închiriere, obținute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;

(…)”.

 

Art. 26 alin. (1) lit. e) Legea nr. 38/2003 (O.G. nr. 8/2016)

Noua reglementare

La art. 26 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (1) lit. e) dispune: „(1) Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(…)

e) să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1”.

 

Art. 27 alin. (3) lit. c) Legea nr. 38/2003 (O.G. nr. 8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (3) lit. c) dispunea faptul că pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanți vor prezenta mai multe documente, printre care și cazierul judiciar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (3) lit. c) dispun: „Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanți vor prezenta următoarele documente:

(…)

c) certificat de cazier judiciar în care să nu fie înscrise mențiuni privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1”.

 

Alte prevederi ale O.G. nr. 8/2016

Conform art. II, în tot cuprinsul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „persoană desemnată” se înlocuiește cu sintagma „manager de transport în regim de taxi și închiriere”, iar sintagma „atestat profesional” se înlocuiește cu sintagma „certificat de atestare a pregătirii profesionale”.

Art. III stabilește faptul că în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor elaborează și supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere.

Art. IV prevede faptul că Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (M. Of. nr. 45 din 28 ianuarie 2003; cu modif. ult.) se va republica în Monitorul Oficial, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 38/2003 (M. Of. nr. 45 din 28 ianuarie 2003; cu modif. ult.)O.G. nr. 93/2003 (M. Of. nr. 935 din 24 decembrie 2003)
O.U.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 503 din 4 iunie 2004)
O.G. nr. 57/2004 (M. Of. nr. 715 din 6 august 2004)
Legea nr. 265/2007 (M. Of. nr. 527 din 3 august 2007)
O.U.G. nr. 153/2007 (M. Of. nr. 883 din 21 decembrie 2007)
O.U.G. nr. 34/2010 (M. Of. nr. 234 din 13 aprilie 2010)
Legea nr. 168/2010 (M. Of. nr. 505 din 21 iulie 2010)
O.G. nr. 30/2011 (M. Of. nr. 627 din 2 septembrie 2011)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
Legea nr. 129/2015 (M. Of. nr. 396 din 5 iunie 2015)
O.G. nr. 8/2016 (M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2016)

 

 

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere – modificări (O.G. nr. 8/2016) was last modified: februarie 1st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.