Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – modificări aprobate (Legea nr. 255/2017)

22 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3975
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 207/2015
(M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 42/2017
(M. Of. nr. 438 din 13 iunie 2017)

– modifică: art. 286 lit. i), art. 303 alin. (7), art. 306 alin. (3)

– introduce: art. 291^3, art. 299 alin. (6)-(8), art. 303 alin. (8), art. 304 alin. (4), art. 336 alin. (1) lit. u) și v), art. 336 alin. (2) lit. l) și m), anexa nr. 3

În M. Of. nr. 1011 din 20 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 255/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. unic din Legea nr. 255/2017 (M. Of. nr. 1011 din 20 decembrie 2017), se aprobă O.U.G. nr. 42 din 9 iunie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală(M. Of. nr. 438 din 13 iunie 2017).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 207/2015 prin O.U.G. nr. 42/2017.

Art. 286 lit. i) din Legea nr. 207/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 42/2017)

 

Vechea reglementare

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

În vechea reglementare, art. 286 lit. i) prevedea:

„În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

i) schimb de informații automat:

1. În sensul art. 291 alin. (1) și al art. 291^1, comunicarea sistematică a informațiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite. În sensul art. 291 alin. (1), prin informații disponibile se înțelege informațiile din dosarele fiscale ale statelor membre care comunică informațiile respective, ce pot fi accesate în conformitate cu procedurile de colectare și procesare a informațiilor din acel stat membru.

2. În sensul art. 291 alin. (4), comunicarea sistematică a informațiilor predefinite referitoare la rezidenții din alte state membre către statul membru de rezidență relevant, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite. În sensul art. 291 alin. (4) și (7), al art. 304 alin. (2) și al art. 308 alin. (2) și (3), orice termen scris cu inițială majusculă are sensul atribuit conform definițiilor corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul cod.

3. În sensul oricăror altor dispoziții din prezentul capitol, cu excepția art. 291 alin. (1) și (4) și art. 291^1, comunicarea sistematică de informații predefinite furnizate în conformitate cu pct. 1 și 2;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 286, lit. i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) schimb de informații automat:

1. în sensul art. 291 alin. (1), art. 291^1 și al art. 291^3, comunicarea sistematică a informațiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite. În sensul art. 291 alin. (1), prin informații disponibile se înțelege informațiile din dosarele fiscale ale statelor membre care comunică informațiile respective, ce pot fi accesate în conformitate cu procedurile de colectare și de procesare a informațiilor din acel stat membru;

2. în sensul art. 291 alin. (4), comunicarea sistematică a informațiilor predefinite referitoare la rezidenții din alte state membre către statul membru de rezidență relevant, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite;

3. în sensul oricăror altor dispoziții din prezentul capitol, cu excepția prevederilor art. 291 alin. (1) și (4), art. 291^1 și art. 291^3, comunicarea sistematică de informații predefinite furnizate în conformitate cu pct. 1 și 2.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În sensul art. 291 alin. (4) și (7), art. 304 alin. (2) și art. 308 alin. (2) și (3), orice termen scris cu inițială majusculă are sensul atribuit conform definițiilor corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul cod. În sensul art. 291^3 și al anexei nr. 3 la prezentul cod, orice termen scris cu inițială majusculă are sensul atribuit conform definițiilor corespunzătoare prevăzute în această anexă”.

 

Art. 291^3 din Legea nr. 207/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 42/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 291^2 se introduce un nou articol, art. 291^3, cu următorul cuprins:

„Domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații cu privire la raportul pentru fiecare țară în parte

(1) O societate-mamă finală a unui grup de întreprinderi multinaționale care își are rezidența fiscală în România sau o altă entitate raportoare, în conformitate cu secțiunea II din anexa nr. 3 la prezentul cod, au obligația să depună un raport pentru fiecare țară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale, în conformitate cu secțiunea II din anexa nr. 3 la prezentul cod.

(2) Autoritatea competentă din România care primește raportul pentru fiecare țară în parte prevăzut la alin. (1) transmite, prin intermediul schimbului de informații automat și în termenul stabilit la alin. (4), raportul pentru fiecare țară în parte oricărui altui stat membru în care, pe baza informațiilor din raportul pentru fiecare țară în parte, una sau mai multe entități constitutive din grupul de întreprinderi multinaționale al entității raportoare își au rezidența fiscală sau sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfășurată prin intermediul unui sediu permanent.

(3) Raportul pentru fiecare țară în parte trebuie să conțină următoarele informații cu privire la grupul de întreprinderi multinaționale:

a) informații agregate referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile anterioare impozitării veniturilor, impozitul pe venit plătit, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați și imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar pentru fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea grupul de întreprinderi multinaționale;

b) identificarea fiecărei entități constitutive din grupul de întreprinderi multinaționale, precizând jurisdicția în care își are rezidența fiscală respectiva entitate constitutivă și, în cazul în care este diferită de respectiva jurisdicție de rezidență fiscală, jurisdicția potrivit legislației în temeiul căreia este organizată respectiva entitate constitutivă și natura principalei sau principalelor activități economice ale respectivei entități constitutive.

(4) Transmiterea are loc în termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal al grupului de întreprinderi multinaționale la care se referă raportul pentru fiecare țară în parte. Primul raport pentru fiecare țară în parte se transmite pentru anul fiscal al grupului de întreprinderi multinaționale care începe de la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, în termen de 18 luni de la ultima zi a anului fiscal respectiv”.

 

Art. 299 alin. (6)-(8) din Legea nr. 207/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 42/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 299, după alin. (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(4), informațiile comunicate de statele membre între ele în temeiul art. 291^3 sunt utilizate în scopul evaluării riscurilor de nivel înalt aferente prețurilor de transfer și a riscurilor aferente erodării bazei impozabile și transferului profiturilor, inclusiv al evaluării riscului de neconformare de către membrii grupului de întreprinderi multinaționale la normele aplicabile în materie de prețuri de transfer și, după caz, în scopul analizelor economice și statistice.

(7) Ajustarea prețurilor de transfer de către autoritățile fiscale din statul membru destinatar nu se bazează pe informațiile care fac obiectul schimbului în temeiul art. 291^3.

(8) Autoritatea competentă din România poate utiliza informațiile primite, în temeiul art. 291^3, de la celelalte autorități competente din statele membre, ca bază pentru efectuarea de cercetări suplimentare ale acordurilor prealabile privind prețul de transfer prevăzute la art. 52, ale grupului de întreprinderi multinaționale sau ale altor aspecte de natură fiscală în cursul unui control fiscal și pot fi făcute ajustări corespunzătoare ale venitului impozabil al entității constitutive”.

 

Art. 303 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 42/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 303 alin. (7) prevedea:

„(7) Regimul lingvistic adoptat de Comisia Europeană nu împiedică autoritatea competentă din România să comunice informațiile menționate la art. 291^1 în limba română. Cu toate acestea, regimul lingvistic respectiv poate prevedea ca elementele esențiale ale unor astfel de informații să fie trimise, de asemenea, într-o altă limbă oficială și de lucru a Uniunii Europene”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 303, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Regimul lingvistic adoptat de Comisia Europeană, în temeiul art. 20 alin. (5) al Directivei 2011/16/UE, nu împiedică autoritatea competentă din România să comunice informațiile menționate la art. 291^1 și 291^3 în limba română. Cu toate acestea, regimul lingvistic respectiv poate prevedea ca elementele esențiale ale unor astfel de informații să fie trimise, de asemenea, într-o altă limbă oficială și de lucru a Uniunii Europene”.

 

Art. 303 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 42/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 303, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:

„(8) Schimbul de informații automat cu privire la raportul pentru fiecare țară în parte în conformitate cu prevederile art. 291^3 se efectuează utilizând formularul-tip aprobat prin ordin al președintelui A.N.A.F.”.

 

Art. 304 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 42/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 304, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), informațiile comunicate în temeiul art. 291^3 alin. (2) se furnizează exclusiv prin mijloace electronice utilizând rețeaua CCN”.

 

Art. 306 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 (modificat prin O.U.G. nr. 42/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 306 alin. (3) prevedea:

„(3) Autoritatea competentă din România transmite Comisiei Europene o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la art. 291 și 291^1, precum și rezultatele practice obținute”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 306, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea competentă din România transmite Comisiei Europene o evaluare anuală a eficacității schimbului de informații automat prevăzut la art. 291, 291^1 și 291^3, precum și rezultatele practice obținute, utilizând formularul și condițiile de transmitere adoptate de către Comisia Europeană, conform art. 23 din Directiva 2011/16/UE”.

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – modificări aprobate (Legea nr. 255/2017) was last modified: decembrie 21st, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter