Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări (O.U.G. nr. 58/2016)

3 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6747
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 33 alin. (1) și (6) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

Conferintele Video Universul Juridic

În vechea reglementare, art. 33 alin. (1) și (6) stabileau faptul că au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilități publice care își desfășoară activitatea pe baza licenței eliberate în condițiile art. 38 de autoritățile de reglementare competente.

De asemenea, operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. c) au obligația aplicării prevederilor legislației în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziții publice, contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (1) și (6) dispune următoarele:

(1) Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului și a licenței emise de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, acestea elaborează un singur regulament al serviciului și un singur caiet de sarcini al serviciului la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre pentru serviciile/ activitățile gestionate în comun. Acestea se aprobă de adunarea generală a asociației în baza mandatului special prevăzut la art. 10 alin. (5).

(…)

(6) Operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) au obligația aplicării prevederilor legislației în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziții publice, contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice”.

Art. 33 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (5) stabilea faptul că furnizarea/Prestarea serviciilor de utilități publice fără licență atrage răspunderea administrativă sau contravențională, după caz, a celor vinovați și constituie motiv de revocare a hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii de atribuire, precum și de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (5) – Abrogat.

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 alin. (1) stabilea faptul că sSocietățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilități publice, deținătoare de licențe corespunzătoare, pot participa, în condițiile legii, în calitate de operatori, la procedurile concurențiale organizate pe raza altor unități administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1)Abrogat.

Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (1) lit. a) dispunea faptul că acordarea licențelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice intră în sfera de competență a autorităților de reglementare competente, după cum urmează:

a) A.N.R.S.C. – pentru serviciile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) și g); (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (1) lit. a) stabilește următoarele: acordarea licențelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice intră în sfera de competență a autorităților de reglementare competente, după cum urmează:

a) A.N.R.S.C. – pentru serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) și f);”.

Art. 38 alin. (2), (4) și (6) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (2), (4) și (6) prevedeau faptul că acordarea licențelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local, se face de către comisiile constituite în acest scop la nivelul autorităților administrației publice.

De asemenea, licența poate fi suspendată sau retrasă astfel:

a) de către autoritatea de reglementare română emitentă, în cazul licențelor acordate operatorilor români;

b) de către autoritatea de reglementare română competentă, în cazul suspendării licențelor operatorilor străini licențiați în țara de origine.

Licența emisă de autoritățile de reglementare competente este valabilă maximum 5 ani de la data emiterii și îndreptățește operatorul, pe perioada sa de valabilitate, la un număr nelimitat de participări la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, organizate și derulate în condițiile respectivei legi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (2), (4) și (6) dispun următoarele:

(2) Acordarea licențelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local de călători, se face în condițiile prevăzute de legea specială.

(…)

(4) Licența poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de reglementare competentă.

(…)

(6) Licența emisă de A.N.R.S.C. este valabilă maximum 5 ani de la data emiterii și poate fi reînnoită în condițiile prevăzute de regulamentul privind acordarea licențelor”.

Art. 38 alin. (3), (5) și (7) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (3), (5) și (7) stabileau faptul că deținerea licenței este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptată la nivelul autorităților administrației publice locale, precum și de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori țara de origine din Uniunea Europeană ale operatorilor.

De asemenea, operatorii din țările Uniunii Europene care dețin licențe în țara de origine, recunoscute de autoritățile de reglementare române corespondente, au aceleași drepturi și obligații ca operatorii români, pe toată durata de valabilitate a licențelor.

Regulamentele privind acordarea licențelor pentru operatorii de utilități publice se elaborează de autoritatea de reglementare în a cărei sferă de competență se află aceste servicii și se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului transporturilor, după caz, până la intrarea în vigoare a respectivei legi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (3), (5) și (7) – Abrogate.

Art. 39 din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 prevedea faptul că furnizarea/Prestarea serviciilor de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotărârii de dare în administrare.

De asemenea, calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente. Fac excepție furnizorii/prestatorii aflați în activitate la data intrării în vigoare a respectivei legi, care sunt asimilați operatorilor și care au obligația obținerii licenței în termen de un an de la data intrării în vigoare a respectivei legi.

Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prezentei legi. Retragerea licenței se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul în cauză este obligat să furnizeze/presteze serviciul respectiv în condițiile contractului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 – Abrogat.

Art. 40 partea introductivă și lit. a), b) și d) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 partea introductivă și lit. a), b) și d) stabileau faptul că la acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice se va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) cunoașterea și însușirea actelor normative care reglementează domeniul serviciilor de utilități publice;

b) capabilitatea managerială și organizatorică;

(…)

d) dotarea și capacitatea tehnică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 partea introductivă și lit. a), b) și d) dispun următoarele:

Art. 40

La acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice A.N.R.S.C. va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) atingerea de către operatori a obiectivelor stabilite la nivel național pentru serviciile de utilități publice, conform legii;

b) existența hotărârii privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice, respectiv a contractului de delegare a gestiunii legal încheiat;

(…)

d) cunoașterea actelor normative care reglementează domeniul serviciilor de utilități publice”.

Art. 47 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 alin. (4) lit. c) prevedea faptul că constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licență a cărei valabilitate a expirat; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (4) lit. c) dispune următoarele: constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor prezentei legi;”.

Art. 47 alin. (4) lit. c1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Noua reglementare

La art. 47 alin. (4), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. c1).

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (4) lit. c1) stabilește următoarele:

c1) nesolicitarea de către operatori a acordării licenței, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii;”.

Art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 alin. (3) dispunea faptul că în cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, obținerea licenței este condiție suspensivă pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Furnizorul/Prestatorul are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (8).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (3) prevede următoarele:

(3) Operatorii au obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii”.

Art. 51 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (4) stabilea faptul că soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competență teritorială se află sediul operatorului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor”.

Art. 52 din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 prevedea faptul că măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate, potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, republicată, și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 stabilește următoarele:

Art. 52

(1) Măsurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenței, cu respectarea procedurii naționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat.

(2) Contractele de delegare vor putea fi atribuite direct doar după obținerea avizului Consiliului Concurenței cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), contractele de delegare pot fi atribuite direct, fără avizul Consiliului Concurenței, atunci când valoarea estimată a acestora este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 sau, după caz, la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum și operatorilor regionali care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în sectorul de apa și apă uzată.

(4) Pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1) și (2), Consiliul Concurenței va solicita, după caz, aviz consultativ de la autoritățile de reglementare competente.

(5) În aplicarea alin. (2), Consiliul Concurenței va emite un regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de concurență și ajutor de stat, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin regulament se pot stabili și alte exceptări de la regula obținerii avizului prevăzut la alin. (2), pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și pentru serviciile de utilități publice în cazul în care se utilizează un sistem de indicatori ai serviciilor pentru îmbunătățirea performanței prin analiză sistematică și adaptare la cele mai bune practici în domeniu/standarde de cost, ținându-se seama de gradul de afectare al concurenței pe piața relevantă”.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – modificări (O.U.G. nr. 58/2016) was last modified: septembrie 30th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter