Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări (O.U.G. nr. 58/2016)

3 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9719

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
(M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 58/2016
(M. Of. nr. 738 din 22 septembrie 2016)
modifică: art. 2 lit. e) și f); art. 3 alin. (4); art. 8 alin. (3) lit. d); art. 9 alin. (2) partea introductivă;  art. 10 alin. (4); art. 23 alin. (1) lit. a); art. 24 alin. (1) lit. b); art. 24 alin. (2); art. 28 alin. (2), (5) și (6); art. 29 ; art. 30 alin. (1); art. 32 alin. (3); art. 33 alin. (1) și (6); art. 38 alin. (1) lit. a); art. 38 alin. (2), (4) și (6); art. 40 partea introductivă și lit. a), b) și d); art. 47 alin. (4) lit. c); art. 49 alin. (3); art. 51 alin. (4); art. 52
introduce: art. 28 alin. (2^1) și (2^2);  art. 47 alin. (4) lit. c1)
abrogă: art. 31; art. 33 alin. (5); art. 35 alin. (1); art. 38 alin. (3), (5) și (7); art. 39

 

În M. Of. nr. 738 din 22 septembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 prin O.U.G. nr. 58/2016.

Art. 2 lit. e) și f) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. e) și f) dispuneau faptul că în înțelesul respectivei legi, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(…)

e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice – acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, concesionarea sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;

f) licență – actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilități publice într-un domeniu reglementat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilități publice. (…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. e) și f) prevăd următoarele: în înțelesul respectivei legi, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice – acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;

f) licență – act emis de autoritatea de reglementare competentă, în exercitarea competențelor partajate cu autoritățile administrației publice locale, prin care se recunosc dreptul și capacitatea de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate publică în condițiile legislației aplicabile domeniului reglementat;”.

Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (4) stabileau faptul că serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. h). Operatorii pot avea următorul statut:

a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

b) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

c) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

d) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale respective;

e) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

f) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (4) dispun următoarele:

(4) Serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h)”.

Art. 8 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) lit. d) stabilea faptul că în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: (…)

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3) lit. d) prevede următoarele: în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: (…)

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora;” (…).

Art. 9 alin. (2) partea introductivă din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) partea introductivă stabilea faptul că raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale și operatori, stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, după caz, în funcție de forma de gestiune adoptată. În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1) autoritățile administrației publice locale au, în relația cu operatorii serviciilor de utilități publice, următoarele drepturi: (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) partea introductivă dispune următoarele:

(2) Raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale și operatori, stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, după caz. În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) autoritățile administrației publice locale au, în relația cu operatorii serviciilor de utilități publice, următoarele drepturi:”.

Art. 10 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (4) stabilea faptul că unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat.

Noua reglementare

Potrivt noii reglementări, art. 10 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară care au ca obiect de activitate serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat”.

Art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) lit. a) stabilea faptul că raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

a) hotărâri privind darea în administrare, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale – în cazul gestiunii directe; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (1) lit. a) dispune următoarele:

a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice către operatorii de drept public prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice către operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii directe;”.

Art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că sistemele de utilități publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:

(…)

b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului – în cazul gestiunii delegate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) lit. b) stabilește următoarele: sistemele de utilități publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:

b) puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului”.

 

Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (2) prevedea faptul că în cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 30, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (2) dispune următoarele:

(2) În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii”.

Art. 28 alin. (2), (5) și (6) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 58/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (2), (5) și (6) stabileau faptul că gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora; acești operatori pot fi:

a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

b) servicii publice de interes local sau județean, specializate, fără personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

c) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

De asemenea, operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.

În fine, operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (2), (5) și (6) prevăd următoarele:

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

(…)

(5) Operatorii prevăzuți la alin. (2) lit. a) își desfășoară activitatea în baza unei hotărâri de dare în administrare care trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind atribuțiile și responsabilitățile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și operarea sistemului de utilități publice aferent.

(6) Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la alin. (2) lit. a) se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, iar cei prevăzuți la alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora”.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – modificări (O.U.G. nr. 58/2016) was last modified: septembrie 30th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter