Reforma în domeniul sănătăţii – modificări (Legea nr. 95/2006 modificată prin Legea nr. 91/2015)

30 apr. 2015
Vizualizari: 7519

Despre

  • M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2015
  • Legea nr. 91/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 95/2006
(M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006;
cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 91/2015
(M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2015)
introduce: art. 401, art. 178 alin. (32) , art. 1833 alin. (1) lit. p), art. 190 alin. (41),

modifică: art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1) și (6), art. 1833 alin. (1) lit. o),  art. 788 alin. (3), art. 836 alin. (1) lit. m1),  art. 894 alin. (3),   

În M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006; cu modif. și compl. ult.).

Art. 401 Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)
Noua reglementare

După art. 40 se introduce un nou articol, art. 401.

Potrivit noii reglementări, art. 401 prevede: „(1) Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie pot asigura fonduri pentru acordarea de ajutoare umanitare statelor cu care România încheie acorduri, înțelegeri, convenții de colaborare, în acest sens.

(2) Ajutorul umanitar poate consta în:

a) medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice din rezerva de stat;

b) asistență medicală specifică;

c) cheltuieli legate de servicii medicale și transport.

(3) Fondurile necesare pentru acordarea de ajutoare umanitare se suportă de la bugetul de stat, prin Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termenii și condițiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 178 alin. (3) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 178 alin. (3) prevedea faptul că managerul, persoană fizică sau juridică, încheia contract de management cu Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie sau cu universitatea de medicină și farmacie, reprezentate de ministrul sănătății, conducătorul ministerului sau instituției, de rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management putea înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie. Evaluarea era efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice și a ponderilor stabilite și aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie, al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean sau prin hotărârea senatului universității de medicină și farmacie, după caz. În vederea evaluării, consiliul de administrație are obligația de a contracta experți/auditori externi responsabili de verificarea modului de îndeplinire a criteriilor generale și specifice din contractul de management, cu aprobarea ordonatorului de credite și a prevederilor legale în vigoare. În baza auditului extern, consiliul de administrație poate solicita managerului măsuri corective sau poate decide încetarea contractului de management. La încetarea mandatului, contractul de management putea fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitație publică, după caz. Ministrul sănătății, ministrul de resort sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean ori rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitației publice, după caz. Normele metodologice privind auditarea și consultanța urmau să fie elaborate de către Ministerul Sănătății și aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 178 alin. (3) prevede: „Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie sau cu universitatea de medicină și farmacie, reprezentate de ministrul sănătății, conducătorul ministerului sau instituției, de rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice și a ponderilor stabilite și aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie, al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean sau prin hotărârea senatului universității de medicină și farmacie, după caz. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitație publică, după caz. Ministrul sănătății, ministrul de resort sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean ori rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitației publice, după caz”.

 
Art. 178 alin. (32) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Noua reglementare

La art. 178, după alin. (31) se introduce un nou alineat, alin. (32).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 178 alin. (32) prevede: „În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile de la data validării concursului din motive imputabile managerului declarat câștigător, Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie sau universitatea de medicină și farmacie, reprezentate de ministrul sănătății, conducătorul ministerului sau instituției, de rectorul universității de medicină și farmacie, declară postul vacant și se procedează la scoaterea acestuia la concurs, în condițiile legii”.

 
Art. 179 alin. (1) și (6) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 179 alin. (1) prevedea: Consiliul de administrație organiza concurs sau licitație publică, după caz, pentru selecționarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unității sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu rețea sanitară proprie și, respectiv, prin act administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, prin hotărârea senatului universității de medicină și farmacie, după caz. Consiliul de administrație are obligația de a contracta experți externi în vederea bunei desfășurări a concursului/licitației, a evaluării planului de management și a modului de îndeplinire prin planul de management a criteriilor generale și specifice de performanță, cu aprobarea ordonatorului de credite și a prevederilor legale în vigoare.

Art. 179 alin. (6) dispunea faptul că managerul interimar și ceilalți membrii ai comitetului director interimar se numeau în condițiile prevăzute la alin. (5) pe o perioadă de maximum 6 luni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 179 alin. (1) prevede: „Consiliul de administrație organizează concurs sau licitație publică, după caz, pentru selecționarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unității sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu rețea sanitară proprie și, respectiv, prin act administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, prin hotărârea senatului universității de medicină și farmacie, după caz”.

De asemenea, art. 179 alin. (6) stabilește: „Managerul interimar și ceilalți membri ai comitetului director interimar se numesc în condițiile prevăzute la alin. (5) [Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a spitalelor publice din rețeaua Ministerului Sănătății se numește prin ordin al ministrului sănătății, iar pentru ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, respectiv pentru autoritățile administrației publice locale prin act administrativ al ministrului de resort, al conducătorului instituției respective sau prin act administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după caz], până la revocarea unilaterală din funcție, dar nu mai mult de 6 luni”.

 

 Art. 1833 alin. (1) lit. o) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1833 alin. (1) lit. o) prevedea: Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare înceta în următoarele situații (…) în cazul existenței a 3 luni consecutive de plăți restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, conform prevederilor contractuale sau legale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1833 alin. (1) lit. o) dispune: „Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare încetează (…) în cazul existenței a 3 luni consecutive de plăți restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situația în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate”.

 

 Art. 1833 alin. (1) lit. p) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Noua reglementare

La art. 1833 alin. (1), după lit. o) se introduce o nouă literă, lit. p).

Potrivit noii reglementări, art. 1833 alin. (1) lit. p) prevede: „Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare înceteaz (…) în cazul nerespectării graficului de eșalonare a plăților arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situația în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate”.

 
 Art. 190 alin. (41) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Noua reglementare

La art. 190, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 190 alin. (41) dispune: „Ministerele și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească participă, prin bugetul propriu, la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare a unităților sanitare din structura acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație”.

 
 Art. 788 alin. (3) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 788 alin. (3) stabilea faptul că Agenția Națională a Medicamentului lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că distribuția en detail de medicamente se face de către posesorii unei autorizații pentru desfășurarea activității de distribuitor en detail de medicamente, în care se precizează sediul pentru care este valabilă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 788 alin. (3) prevede: „Ministerul Sănătății ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că distribuția en detail de medicamente se face de către posesorii unei autorizații pentru desfășurarea activității de distribuitor en detail de medicamente, în care se precizează sediul pentru care este valabilă”.

 
Art. 836 alin. (1) lit. m1) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 836 alin. (1) lit. m1) prevedea: Constituiau contravenții următoarele fapte și se sancționau după cum urmează (…) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 695 pct. 17 și art. 792 alin. (2), precum și a obligațiilor stabilite potrivit art. 787 alin. (6);

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 836 alin. (1) lit. m1) prevede: „Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează (…) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și suspendarea autorizației de funcționare, în cazul nerespectării de către distribuitorii angro a obligațiilor prevăzute la art. 695 pct. 17, a obligațiilor stabilite potrivit art. 787 alin. (6) și art. 792 alin. (2)”.

 
Art. 894 alin. (3) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 91/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 894 alin. (3) prevedea faptul că politica în domeniul dispozitivelor medicale era elaborată de către Ministerul Sănătății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 894 alin. (3) prevede: „Politica în domeniul dispozitivelor medicale este elaborată de către Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate de reglementare”.

 
Alte prevederi ale Legii nr. 91/2015

Potrivit art. II din Legea nr. 91/2015, prevederile Cap. III („Conducerea spitalelor”) al Titlului VII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică penitenciarelor-spital.

Art. III din Legea nr. 91/2015 prevede faptul că la data intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea dispozițiilor art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2016.

Reforma în domeniul sănătății – modificări (Legea nr. 95/2006 modificată prin Legea nr. 91/2015) was last modified: aprilie 30th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.