Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România – completări (Legea nr. 83/2015)

30 apr. 2015
Vizualizari: 7881

Despre

  • M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015
  • Legea nr. 83/2015
  • Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
  • Completări
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 223/2007 (M. Of. nr. 481 din 18 iulie 2007; cu modif. ult.)Legea nr. 83/2015 (M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015)introduce: art. 421-428, art. 531 și 532


 
În M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România (M. Of. nr. 481 din 18 iulie 2007; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, completările aduse Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România prin Legea nr. 83/2015:

După art. 42 se introduc opt noi articole, art. 421-428.

Art. 421 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 421 prevede: „(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții de pensionare:

a) piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;
b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți, operatori radionaviganți, ingineri de recepție și control aeronave și ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.

(2) Vechimea în activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist prevăzută la alin. (1) nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfășurată în grupele I și a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite sau speciale de muncă.

(3) Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului”.

Art. 422 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 422 dispune: „(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 421 alin. (1) [Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții de pensionare: a) piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist; b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți, operatori radionaviganți, ingineri de recepție și control aeronave și ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist] are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

(2) Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către casele teritoriale de pensii, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a) [salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, stabilită prin contractele colective și/sau individuale de muncă pentru societățile comerciale și prin grile de salarizare pentru unitățile bugetare, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, licența de zbor, calificările obținute, funcția deținută la bordul aeronavei civile, complexitatea activității desfășurate, responsabilitățile acordate și riscul asumat], b) [sporuri specifice activității de zbor, datorate condițiilor speciale de muncă existente în mediul aerian, suprasolicitării psihice și nervoase, stresului, zgomotului intens și de lungă durată, pericolului, nocivităților, radiațiilor și radiațiilor cosmice, substanțelor chimice toxice, accelerațiilor și vibrațiilor, după cum urmează: spor de aviație; spor pentru condiții speciale de muncă; spor pentru condiții deosebite de muncă; spor pentru condiții grele de muncă; spor de periculozitate; spor de radiații și radiații cosmice; spor de stres; spor de cască radio; spor de condiții nocive; spor de ecran; spor pentru zborul la joasă înălțime; spor de tratamente aviochimice; spor de acrobație. Aceste sporuri se aplică diferențiat, în funcție de specificul activității de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist, și pot fi incluse în salariul de bază sau așa cum va fi convenit în contractele colective și/sau individuale de muncă încheiate cu angajatorul], c) [spor de vechime în muncă stabilit conform legii] și e) [indemnizație orară de zbor sau indemnizație pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, pe funcții îndeplinite la bordul aeronavei și pe tipuri de aeronave civile. Cuantumul acesteia este stabilit prin contractele colective și/sau individuale de muncă pentru societățile comerciale și prin grile de salarizare pentru unitățile bugetar] și va fi menționat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia.

(3) Pentru fiecare an complet care depășește vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzute la alin. (1), fără a depăși 100% din baza de calcul prevăzută la alin. (1)”.

Art. 423 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 423 prevede: „Pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 421 și care la data cererii de pensionare nu mai dețin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist, procentul prevăzut la art. 422 alin. (1) [(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 421 alin. (1) (Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții de pensionare: a) piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist; b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți, operatori radionaviganți, ingineri de recepție și control aeronave și ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare] se aplică la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, în baza prezentei legi, de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcții la bord deținute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă. Această medie va fi menționată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 422 alin. (2)”.

Art. 424 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 424 stabilește: „(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordată personalului aeronautic civil navigant profesionist potrivit legislației în vigoare privind sistemul de pensii publice, considerându-se îndeplinite condițiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislația în vigoare privind sistemul de pensii publice.

(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(3) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul de pensii publice se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Art. 425 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 425 stabilește: „Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflației utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 426 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 426 prevede: „La decesul titularului pensiei de serviciu, soțul/soția și copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu a titularului aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condițiile prezentei legi, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia stabilită sau cuvenită în sistemul de pensii publice”.

Art. 427 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 427 stabilește: „De prevederile art. 421-426 beneficiază, după caz, și următoarele categorii de persoane:

a) personalul aeronautic civil navigant profesionist, care își pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviație, unei boli profesionale sau unei afecțiuni medicale dobândite ca urmare a activității de zbor, fără a se ține cont de vârsta și vechimea în muncă ale acestuia; pensia se acordă de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
b) persoanele care au realizat o vechime de cel puțin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist și care, la data pensionării, dețin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art. 422 (1) [Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 421 alin. (1) (Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții de pensionare: a) piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist; b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți, operatori radionaviganți, ingineri de recepție și control aeronave și ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare] și (2) [Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către casele teritoriale de pensii, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a) (salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, stabilită prin contractele colective și/sau individuale de muncă pentru societățile comerciale și prin grile de salarizare pentru unitățile bugetare, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, licența de zbor, calificările obținute, funcția deținută la bordul aeronavei civile, complexitatea activității desfășurate, responsabilitățile acordate și riscul asumat), b) (sporuri specifice activității de zbor, datorate condițiilor speciale de muncă existente în mediul aerian, suprasolicitării psihice și nervoase, stresului, zgomotului intens și de lungă durată, pericolului, nocivităților, radiațiilor și radiațiilor cosmice, substanțelor chimice toxice, accelerațiilor și vibrațiilor, după cum urmează: spor de aviație; spor pentru condiții speciale de muncă; spor pentru condiții deosebite de muncă; spor pentru condiții grele de muncă; spor de periculozitate; spor de radiații și radiații cosmice; spor de stres; spor de cască radio; spor de condiții nocive; spor de ecran; spor pentru zborul la joasă înălțime; spor de tratamente aviochimice; spor de acrobație. Aceste sporuri se aplică diferențiat, în funcție de specificul activității de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist, și pot fi incluse în salariul de bază sau așa cum va fi convenit în contractele colective și/sau individuale de muncă încheiate cu angajatorul), c) (spor de vechime în muncă stabilit conform legii) și e) (indemnizație orară de zbor sau indemnizație pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, pe funcții îndeplinite la bordul aeronavei și pe tipuri de aeronave civile. Cuantumul acesteia este stabilit prin contractele colective și/sau individuale de muncă pentru societățile comerciale și prin grile de salarizare pentru unitățile bugetar) și va fi menționat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia] se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipsește din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) și va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare;
c) persoanele care au realizat o vechime de cel puțin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist și care, la data pensionării, nu mai dețin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu prevăzut la art. 422 (1) se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipsește din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) și va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcții la bord deținute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă; această medie va fi menționată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 422 alin. (2)”.

Art. 428 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 428 dispune: „În cazul decesului unei persoane din categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist înainte de vârsta prevăzută la art. 421 alin. (1) [Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții de pensionare: a) piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist; b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți, operatori radionaviganți, ingineri de recepție și control aeronave și ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist], aflată în activitate, din cauza unui incident sau accident de aviație, soțul/soția și copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul persoana decedată, calculată potrivit prevederilor art. 427 lit. a) [personalul aeronautic civil navigant profesionist, care își pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviație, unei boli profesionale sau unei afecțiuni medicale dobândite ca urmare a activității de zbor, fără a se ține cont de vârsta și vechimea în muncă ale acestuia; pensia se acordă de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat], dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia cuvenită în sistemul de pensii publice”.

 

După art. 53 se introduc două noi articole, art. 531 și 532.

Art. 531 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 531 prevede: „Personalul aeronautic civil navigant profesionist care se pensionează din cauza pierderii totale a capacității de muncă, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, are dreptul la o indemnizație de însoțitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit în sistemul de pensii publice”.

Art. 532 Legea nr. 223/2007 (modificată prin Legea nr. 83/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 532 dispune: „Reglementările prevăzute de legislația privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalitățile de stabilire și plată, precum și cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicția, se aplică și pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 83/2015

Art. II alin. (1) prevede faptul că de prevederile prezentei legi beneficiază și personalul aeronautic civil navigant profesionist care, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, și-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviație, unei boli profesionale sau unei afecțiuni medicale dobândite ca urmare a activității de zbor, fără a se ține cont de vârsta și vechimea în muncă ale acestuia.

Art. II alin. (2) dispune faptul că pensia de serviciu stabilită potrivit alin. (1) se acordă la cerere, începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.

Potrivit art. III, pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din cadrul aviației civile de transport aerian prevăzute la art. 4 lit. b) din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările ulterioare, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu mai există datorită evoluției tehnicii aeronautice și concepției de exploatare la sol și în zbor a aeronavelor civile, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 50% din cuantumul calculat în condițiile Legii nr. 223/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege, pentru pilotul comandant, în aceleași condiții de vârstă și vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deținut ultima calificare și licență.

Art. IV stabilește următoarele:

(1) De prevederile prezentei legi beneficiază și personalul aeronautic civil navigant profesionist care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este pensionat pentru limită de vârstă sau pentru pierderea totală a capacității de muncă.

(2) Pensia de serviciu stabilită potrivit alin. (1) se acordă la cerere, începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.

(3) La stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru piloții al căror tip de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul funcția la bord echivalentă pe un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deținut ultima calificare și licență.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, hotărârilor judecătorești definitive.

Potrivit art. V, respectiva lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI dispune faptul că în termenul prevăzut la art. V vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului transporturilor.

ISTORIC
Actul modificatActele modificatoare
Legea nr. 223/2007 (M. Of. nr. 481 din 18 iulie 2007; cu modif. ult.)O.U.G. nr. 114/2009 (M. Of. nr. 919 din 29 decembrie 2009)
Legea nr. 263/2010 (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
Legea nr. 83/2015 (M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015)
Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România – completări (Legea nr. 83/2015) was last modified: aprilie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.