Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului – modificări (II) (O.U.G. nr. 21/2016)

23 iun. 2016
4 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 54 voturi, medie: 3,25 din 5 (4 votes, average: 3,25 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
33.571 views

Art. 2728(1) Polițistul aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 2725 art. 2726 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) se numește într-o funcție identică în statul anexă constituit în acest scop. La încetarea suspendării, polițistul este numit în funcție potrivit art. 2731.

(2) În situația suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creștere a copilului, unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de către polițist anterior suspendării.

(3) Polițistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul și echipamentele care i-au fost repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Subsecțiunea 11: Dispoziții comune privind punerea la dispoziție și suspendarea

Art. 2729

Atunci când s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, polițistul este repus în funcția deținută și în toate drepturile avute la data punerii la dispoziția sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție sau suspendării.

Art. 2730

(1) Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, menținerea în activitate a polițistului se analizează la nivelul unității din care acesta face parte.

(2) În situația aprobării menținerii în activitate, polițistul este numit în funcție potrivit art. 2731.

Subsecțiunea 12: Numirea în funcție și recunoașterea unor drepturi

Art. 2731

Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcție este următoarea:

a) în funcția ocupată anterior, dacă este vacantă;

b) într-o funcție similară, în unitatea din care face parte;

c) într-o funcție similară, în altă unitate;

d) într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care face parte;

e) într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;

f) într-o funcție inferioară gradului profesional deținut, în unitatea din care face parte;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

g) într-o funcție inferioară gradului profesional deținut, în altă unitate.

Art. 2732

(1) Perioada în care un polițist a exercitat atribuțiile unei funcții de conducere prin împuternicire constituie vechime în funcții de conducere.

(2) Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepția situației când prin lege se dispune altfel.

Secțiunea a 4-a („Ocuparea posturilor vacante”)

Art. 2733

Postul vacant se ocupă de polițistul care îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum și condițiile prevăzute de prezenta secțiune.

Art. 2734

Postul de execuție vacant se ocupă prin:

a) numirea absolventului instituției de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregătește personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;

b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;

c) concurs sau examen, după caz, în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3).

Art. 2735

(1) Postul de conducere vacant se ocupă prin:

a) concurs sau examen, după caz;

b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcția este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deținut;

c) numire directă, cu acordul scris al polițistului, pe același post sau pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deținut;

d) alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situații:

a) ca urmare a reorganizării unității;

b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui polițist în funcția de conducere ocupată;

c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior polițistul a ocupat o funcție de conducere;

d) ca urmare a punerii la dispoziție din motive neimputabile.

Art. 2736

(1) În vederea ocupării postului vacant prin concurs sau examen, se constituie comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor. În cadrul comisiei de concurs pot funcționa subcomisii.

(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se alcătuiește dintr-un număr impar de membri. Aceștia au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, iar cel puțin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.

(3) Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și desemnarea secretarilor acestora se stabilesc prin ordin/dispoziție emise potrivit competențelor.

(4) Concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de eșaloanele superioare/unitățile care asigură coordonarea metodologică a structurilor în care se regăsesc posturile.

(5) Concursul se poate organiza și pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeași specialitate.

Art. 2737

(1) Anunțul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afișează la sediul unității și se publică prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.

(2) Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant care presupune desfășurarea activității sub o altă identitate decât cea reală se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.

Art. 2738

Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video.

Art. 2739

(1) Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant constă în susținerea unui test scris, care poate fi înregistrat/supravegheat video, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.

(2) În funcție de specificul atribuțiilor postului de execuție vacant, testul scris poate fi precedat de susținerea a cel puțin unei probe, cu relevanță directă pentru performanța pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio și/sau video, după cum urmează:

a) probă practică;

b) evaluarea performanței fizice;

c) evaluarea competențelor lingvistice.

Art. 2740

Comisia de concurs elaborează subiectele și baremele de corectare/apreciere și notare, în concordanță cu tematica și bibliografia stabilite.

Art. 2741

(1) Evaluarea probelor prevăzute la art. 2738 și 2739 se face cu note de la 1 la 10.

(2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.

(3) Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se promovează potrivit baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne.

(4) Candidații sunt declarați «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.

(5) Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal și se aduc la cunoștință prin afișare.

Art. 2742

(1) În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

(2) În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Art. 2743

(1) În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant, mai mulți candidați au aceeași notă, iar concursul a constat și în susținerea unei probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.

(2) În situația în care au fost susținute mai multe probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care a obținut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.

(3) În situația în care concursul a constat doar în susținerea probei scrise, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

Art. 2744

(1) Polițistul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afișare.

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

(3) Admiterea contestației la proba/probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecință replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei/probelor respective.

(4) Nota acordată după soluționarea contestației la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

(5) Rezultatele la contestații se aduc la cunoștință prin afișare.

Art. 2745

Agentul de poliție care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofițer, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 2721 (2) sau art. 2725 lit. a), b) și h);

d) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Art. 2746

(1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa polițistul care:

a) este declarat «apt medical» și «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală;

c) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

d) îndeplinește condițiile de vechime și studii, conform alin. (2) și (3).

(2) Condițiile de vechime necesare participării ofițerilor de poliție la concurs sunt:

pentru funcția de inspector general și inspector general adjunct/similare și funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:

a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani;

b) vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne – 4 ani;

pentru funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:

a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 5 ani;

b) vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne – 3 ani;

III. pentru funcțiile de șef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice și funcția de șef poliție oraș și adjunct șef poliție oraș:

a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 2 ani;

b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 3 ani;

pentru funcția de șef birou/similară, de la toate nivelurile ierarhice:

a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 2 ani;

b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 2 ani.

(3) Prevederile alin. (2) pct. IV se aplică și pentru participarea agenților de poliție la concursul de ocupare a funcțiilor pentru care agenții de poliție beneficiază de indemnizație de conducere.

(4) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II, III ofițerul de poliție care a absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază.

(5) Face excepție de la condițiile prevăzute la alin. (2) pct. IV funcția de șef birou dacă unitatea nu are prevăzută o funcție de ofițer de execuție în domeniu.

(6) Funcția similară se stabilește prin raportare la coeficientul de ierarhizare, nivelul ierarhic și gradul profesional prevăzut.

Art. 2747

(1) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1). Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională nu se comunică.

(2) Candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție în situația prevăzută la art. 9 alin. (2) sau pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unități decât cea în care este încadrat, se mută în interesul serviciului, fără acordul șefului unității cedente.

Art. 2748

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute”.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului – modificări (II) (O.U.G. nr. 21/2016) was last modified: iunie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter