Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului – modificări (II) (O.U.G. nr. 21/2016)

23 iun. 2016
37.094 views

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 360/2002
(M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 21/2016
(M. Of. nr. 459 din 21 iunie 2016)
modifică: art. 48 alin. (2);  art. 69 alin. (1) lit. j)
introduce: Secțiunea a 3-a, respectiv Secțiunea a 4-a;   art. 69 alin. (1) lit. n) ; art. 741  
abrogă: art. 46 și 47 ;  art. 65 ; art. 73 alin. (7) ; art. 78

În M. Of. nr. 459 din 21 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

În continuare, vom prezenta o parte dintre respectivele modificări.

 

Secțiunea a 3-a și Secțiunea a 4-a din Legea nr. 360/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 21/2016)

 

Noua reglementare

După Secțiunea a 2-a a cap. II se introduc două noi secțiuni, Secțiunea a 3-a („Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului”), alcătuită din art. 271-2732, și Secțiunea a 4-a („Ocuparea posturilor vacante”), alcătuită din art. 2733-2748.

Potrivit noii reglementări, Secțiunea a 3-a, respectiv Secțiunea a 4-a dispun următoarele:

Secțiunea a 3-a („Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului”)

Subsecțiunea 1: Norme generale privind modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului

Art. 271

(1) Raportul de serviciu al polițistului se poate modifica prin:

a) delegare;

b) detașare;

c) participare la misiuni internaționale;

d) împuternicire pe o funcție de conducere;

e) transfer;

f) mutare;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

g) punere la dispoziție.

(2) Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în profesie, cu excepția situațiilor în care a intervenit reorganizarea unității.

Art. 272

Raportul de serviciu al polițistului se suspendă de drept, din inițiativa sau la cererea sa.

Art. 273

În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, precum și a suspendării, raportul de serviciu al polițistului nu poate fi modificat decât din inițiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepția următoarelor situații:

a) ca urmare a desființării postului ocupat, prin reorganizarea activității Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unități;

b) s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, cu excepția situației în care aceasta a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;

c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;

d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune, cu interdicția exercitării profesiei.

Art. 274

În vederea modificării sau suspendării raportului de serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta secțiune, polițistul se numește într-un stat de organizare, denumit în continuare stat anexă.

Art. 275

Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului se dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

Subsecțiunea 2: Delegarea

Art. 273

(1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către polițist a unor activități corespunzătoare postului ocupat, în afara locului său de muncă, în aceeași unitate sau într-o altă unitate. Delegarea se dispune în interesul unității în care este încadrat polițistul sau în interesul unității ierarhic superioare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe perioada delegării, polițistul poate exercita, cu acordul său scris, alte activități decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu.

Art. 277

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al polițistului.

Subsecțiunea 3: Detașarea

Art. 278

(1) Detașarea polițistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă și exercitarea atribuțiilor în cadrul altor unități/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituții sau autorități publice, la solicitarea acestora. În mod excepțional și numai cu acordul scris al polițistului, prin detașare se poate schimba și specificul muncii.

(2) Detașarea se dispune în interesul unității în cadrul căreia polițistul urmează să își desfășoare activitatea.

(3) Detașarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a polițistului îi permite exercitarea atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care urmează să fie numit temporar.

(4) Detașarea polițistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant.

Art. 279

(1) Detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detașarea polițistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), detașarea polițistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorități publice se face pe perioada stabilită prin dispozițiile legale în vigoare aplicabile situațiilor respective.

Art. 2710

(1) Detașarea polițistului la instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, la alte autorități și instituții publice sau la Corpul Național al Polițiștilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.

(2) Detașarea la instituții de apărare națională, ordine publică și securitate națională sau la alte autorități și instituții publice se poate face, în condițiile legii, și fără numirea în statul anexă, situație în care unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de către polițist anterior detașării.

Art. 2711

Încetarea detașării realizată potrivit art. 2710 alin. (1) determină revenirea polițistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcție potrivit art. 2731.

Subsecțiunea 4: Dispoziții comune privind delegarea și detașarea

Art. 2712

Polițistul poate refuza delegarea sau detașarea dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) graviditate;

b) își crește singur copilul minor;

c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical eliberat/avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne, face contraindicată delegarea sau detașarea, raportat la atribuțiile de serviciu și condițiile de muncă specifice locului de muncă unde este detașat/delegat;

d) este singurul întreținător al familiei;

e) alte motive personale temeinic justificate.

Art. 2713

Delegarea, respectiv detașarea încetează în următoarele situații:

a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;

b) desfășurarea activității care a impus delegarea, respectiv detașarea nu mai este necesară;

c) șeful unității în care este încadrat polițistul își retrage acordul cu privire la detașarea polițistului;

d) la cererea polițistului, când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 2712.

Subsecțiunea 5: Participarea la misiuni internaționale

Art. 2714

(1) Participarea polițistului la o misiune internațională care presupune desfășurarea altor activități decât cele corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.

(2) Încheierea misiunii internaționale determină revenirea polițistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcție potrivit art. 2731.

Subsecțiunea 6: Împuternicirea

Art. 2715

(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor unei funcții de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcție de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepția perioadei concediului de odihnă.

(2) Poate fi împuternicit polițistul care îndeplinește condițiile de studii prevăzute în fișa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.

(3) Pe perioada împuternicirii, polițistul beneficiază, după caz, și de drepturile care se cuvin polițistului detașat.

Art. 2716

(1) Polițistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul polițistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului.

(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a postului.

Art. 2717

Împuternicirea încetează în următoarele situații:

a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;

b) la ocuparea postului;

c) la revenirea titularului postului;

d) la solicitarea scrisă a polițistului împuternicit;

e) la inițiativa persoanei care a dispus-o.

Subsecțiunea 7: Transferul

Art. 2718

(1) Transferul polițistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.

(2) Transferul se realizează:

a) în interesul serviciului, cu acordul polițistului;

b) la cererea polițistului, cu acordul conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1).

Subsecțiunea 8: Mutarea

Art. 2719

Polițistul poate fi mutat în aceeași unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeași localitate sau din altă localitate, cu acordul șefului unității în care este încadrat, precum și al șefului unității în care urmează să se mute, în următoarele situații:

a) în interesul serviciului;

b) la cererea polițistului.

Art. 2720

Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al polițistului.

Subsecțiunea 9: Punerea la dispoziție

Art. 2721

(1) Polițistul este pus la dispoziție în vederea numirii într-o funcție, prin aplicarea prevederilor art. 2731, în următoarele situații:

a) ca urmare a desființării postului ocupat, prin reorganizarea activității Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unități;

b) când nu poate fi repus în funcția deținută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;

c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuțiile funcției deținute;

d) când sunt retrase de către autoritățile competente avizele, autorizațiile sau atestările necesare exercitării funcției;

e) când un alt polițist este repus în funcția deținută anterior, potrivit art. 2729 sau ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) la eliberarea din funcție, cu acordul său, din motive neimputabile.

(2) Polițistul este pus la dispoziție când față de acesta s-a pus în mișcare acțiunea penală, cu excepția situației în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.

(3) Punerea la dispoziție în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e) și alin. (2) se constată la data luării la cunoștință a respectivelor situații.

(4) Polițistul este pus la dispoziția unității din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziția altei unități.

Art. 2722

Situația polițistului pus la dispoziție se soluționează astfel:

a) pentru polițistul prevăzut la art. 2721 alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;

b) pentru polițistul prevăzut la art. 2721 alin. (2), atunci când se dispune clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal.

Art. 2723

(1) Pe perioada punerii la dispoziție, polițistul îndeplinește acele sarcini și atribuții stabilite în scris de șeful unității, comunicate sub semnătură.

(2) În situația în care față de polițist s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini și atribuții de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfășurare a procesului penal.

(3) Polițistul pus la dispoziție beneficiază de drepturile bănești prevăzute de legislația privind salarizarea polițiștilor aflați în această situație, precum și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

Subsecțiunea 10: Suspendarea

Art. 2724

Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuțiilor de către polițist.

Art. 2725

Raportul de serviciu al polițistului se suspendă de drept în următoarele situații:

a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;

b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune și s-a dispus interdicția exercitării profesiei;

c) îndeplinește o funcție de conducere salarizată în cadrul organizațiilor sindicale, constituite potrivit legii;

d) este numit într-o funcție în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;

e) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) a fost instituită carantina, în condițiile legii;

g) forță majoră;

h) nu susține evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activității, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacității de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenței unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Art. 2726

(1) Raportul de serviciu al polițistului se poate suspenda, la inițiativa sa, în următoarele situații:

a) pentru efectuarea concediului de creștere a copilului;

b) pentru desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale;

c) însoțește soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condițiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a polițistului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani.

Art. 2727

(1) Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.

(2) În situația în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, polițistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.

(3) Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuții de exercitare a actului psihologic în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, în situația prevăzută la art. 2725 lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului – modificări (II) (O.U.G. nr. 21/2016) was last modified: iunie 24th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.