Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră – modificări (II) (O.U.G. nr. 22/2016)

24 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2625
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 265/2008
(M. Of. nr. 608 din 23 august 2012)
O.U.G. nr. 22/2016
(M. Of. nr. 463 din 22 iunie 2016)
modifică: art. 13 alin. (1) și (5); art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18 alin. (3) și (4); art. 20 alin. (1); art. 20 alin. (2) lit. a), c), d), e), f), k), m) și n); art. 21 alin. (1) lit. a) – c); art. 23 lit. b), c), e) și f); art. 24 alin. (1); anexa nr. 1 pct. 1 lit. e); anexa nr. 1 pct. 2 lit. a), c), d), f) și g); anexa nr. 2 pct. 1 lit. a) – e), g) – i) și k); anexa nr. 2 pct. 2 partea introductivă; anexa nr. 2 pct. 2 lit. a), b), d) și e); anexa nr. 2 pct. 3 lit. b); anexa nr. 3 partea introductivă; anexa nr. 3 pct. 3; anexa nr. 3 pct. 3 lit. e); anexa nr. 4 pct. 1 și 4;
introduce: art. 13 alin. (6); art. 20 alin. (2) lit. o) – r); art. 27^1;
abrogă: art. 23 lit. d);


În M. Of. nr. 463 din 22 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră.

În continuare, vom prezenta a doua parte din respectivele modificări.

Art. 13 alin. (1) și (5) din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) și (5) prevedeeau faptul că evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorității Rutiere Române – A.R.R., iar inspecția de siguranță rutieră se realizează la cererea administratorului drumului public adresată Autorității Rutiere Române – A.R.R.

Raportul de audit de siguranță rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menționat la art. 10 alin. (3), fiecare capitol având anexat, după caz, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficiențe constatate.

Textul fiecărui capitol împreună cu anexele cu recomandări va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranță rutieră la investitor și la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăși 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1).

Prevederile alin. (4) sunt valabile și pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact și de inspecție de siguranță rutieră.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) și (5) stabilesc următoarele:

(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorității Rutiere Române – A.R.R., inspecția de siguranță rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează pe baza unei planificări anuale și în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de doi ani între administratorul drumului public și Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., iar inspecția de siguranță rutieră suplimentară prevăzută la art. 10 alin. (11) și (12) se realizează la notificarea organelor de poliție sau în baza unor programe proprii ale Autorității Rutiere Române – A.R.R., după caz.

(….)

(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile și pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact”.

 

Art. 13 alin. (6) din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

 

Noua reglementare

La art. 13, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

(6) În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5) și (11), raportul de inspecție de siguranță rutieră se întocmește în două exemplare originale și se transmite de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. administratorului drumului, în termen de maximum 90 de zile de la data semnării contractului, respectiv de la data notificării prevăzute la art. 10 alin. (10). În același termen, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. transmite o copie conformă cu originalul a raportului de inspecție de siguranță rutieră și organului de poliție”.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 

Art. 14 din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 stabilea faptul că recomandările privind eliminarea riscurilor, conținute în raportul de audit de siguranță rutieră, în raportul de evaluare de impact sau în raportul de inspecție de siguranță rutieră, au caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorul drumului, după caz.

Investitorul sau administratorul drumului, după caz, are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conținute în rapoartele respective, înainte de finalizarea stadiului supus auditării/inspecției, după caz, sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, după caz.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit/evaluare de impact/inspecție sau a unui capitol al raportului de audit de siguranță rutieră, investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, în tot sau în parte, recomandările conținute în raportul respectiv.

Comisia soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la depunere și emite în acest sens o decizie.

Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (4) va fi anexat la raportul respectiv.

Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă de către cei interesați. O copie a hotărârii instanței, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.

În fine, administratorul prevăzut la alin. (1) este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea recomandărilor rămase definitive din raportul de impact de siguranță rutieră.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede următoarele:

(1) Investitorul are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conținute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (3), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, de a contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor recomandărilor, transmițând în acest sens obiecțiuni în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere.

(2) Comisia soluționează contestația și poate menține recomandările, le poate modifica sau poate considera obiecțiunile ca fiind întemeiate. Comisia comunică rezultatul soluționării contestației investitorului, Autorității Rutiere Române – A.R.R. și auditorului de siguranță rutieră.

(3) Administratorul este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea dispozițiilor conținute în raportul de inspecție de siguranță rutieră prevăzut la art. 10 alin. (6) în termenul prevăzut la art. 10 alin. (8).

(4) Rezultatul soluționării contestației prevăzut la alin. (2) poate fi contestat la instanța de contencios administrativ competentă de către cei interesați. O copie a hotărârii instanței, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv”.

 

Art. 15 din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea faptul că tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (5) și art. 20 alin. (2) lit. n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 stabilește următoarele:

Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră, onorariile cuvenite auditorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (5) și art. 20 alin. (2) lit. m) și n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor”.

 

Art. 16 din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 stabilea faptul că sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române – A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor Comisiei, precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române – A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 dispune următoarele:

Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române – A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor Comisiei, efectuarea inspecțiilor de siguranță rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) și (12), precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române – A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv”.

 

Art. 17 din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 prevedea faptul că raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și auditorii/inspectorii de siguranță rutieră se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, cuantumul onorariilor, termenele și modul de plată a acestora, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

De asemenea, anterior efectuării unei lucrări, auditorul de siguranță rutieră sau echipa de auditori de siguranță rutieră poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 dispune următoarele:

Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și auditorii de siguranță rutieră care desfășoară activitatea de audit de siguranță rutieră și evaluare de impact asupra siguranței rutiere se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, termenele și modul de plată, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor”.

 

Art. 18 alin. (3) și (4) din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (3) și (4) stabileau faptul că măsurile corective propuse de inspectorul de siguranță rutieră sub formă de recomandări se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.

De asemenea, elementele de evaluare minimale care trebuie conținute în cadrul unui raport privind inspecția de siguranță rutieră sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (3) și (4) dispun următoarele:

(3) Măsurile corective propuse în raportul de inspecție de siguranță rutieră, sub formă de recomandări și/sau dispoziții, se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.

(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conținute în cadrul unui raport privind inspecția de siguranță rutieră pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3”.

 

Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) stabilea faptul că Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este singura instituție competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, a inspecției de siguranță rutieră, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este singura instituție competentă să efectueze inspecția de siguranță rutieră și să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră”.

 

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră – modificări (II) (O.U.G. nr. 22/2016) was last modified: iunie 23rd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.