Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – modificări (Legea nr. 229/2015)

12 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5361

Despre

  • M. Of. nr. 749 din 7 octombrie 2015
  • Legea nr. 229/2015
  • Modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 202/2002
(rep. M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013)
Legea nr. 229/2015
(M. Of. nr. 749 din 7 octombrie 2015)
introduce: art. 1 alin. (11), art. 31, art. 4 lit. d1)-d3), art. 4 lit. i), art. 4 lit. k), art. 10 alin. (9), art. 231-236, Cap. V1, art. 26 alin. (2)
modifică: art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (3), titlul Cap. V, art. 23, art. 24 alin. (1), (2), (5), (7) și (9) , art. 25 alin. (2), (3) și (5), art. 26 (partea introductivă), art. 27 alin. (1), art. 28, art. 37 alin. (1), art. 37 alin. (3) lit. a), art. 40
abrogă: art. 26 lit. d)

 

În M. Of. nr. 749 din 7 octombrie 2015, s-a publicat Legea nr. 229/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (rep. M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013).

 

Art. 1 alin. (11) Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) prevede: „Statul român, prin autoritățile competente, elaborează și implementează politici și programe în vederea realizării și garantării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex”.

 

Art. 31 Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Noua reglementare

După art. 3 se introduce un nou articol, art. 31.

Potrivit noii reglementări, art. 31 stabilește: „Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se realizează în conformitate cu următoarele principii:

a) principiul legalității, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituției și legislației naționale în materie, precum și prevederile acordurilor și altor documente juridice internaționale la care România este parte;

b) principiul respectării demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

c) principiul cooperării și al parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice centrale și locale colaborează cu societatea civilă și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea politicilor publice și a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum și pentru realizarea de facto a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

d) principiul transparenței, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea și evaluarea politicilor și programelor din domeniu sunt aduse la cunoștința publicului larg;

e) principiul transversalității, potrivit căruia politicile și programele publice care apără și garantează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați sunt realizate prin colaborarea instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu la toate nivelele vieții publice”.

 

Art. 4 lit. d1)-d3) Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după lit. d) se introduc trei noi litere, lit. d1)-d3).

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. d1)-d3) prevăd: „Termenii și expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiții:

(…)

d1) prin hărțuire psihologică se înțelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane;

d2) prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații;

d3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați”.

 

Art. 4 lit. i1) Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. i1).

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. i) prevede: Termenii și expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiții:

(…)

i1) prin stereotipuri de gen se înțelege sistemele organizate de credințe și opinii consensuale, percepții și prejudecăți în legătură cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile și bărbații”.

 

Art. 4 lit. k) Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k).

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. k) dispune: „Termenii și expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiții:

(…)

k) prin bugetare din perspectiva de gen se înțelege analiza bugetului public în vederea identificării impactului pe care îl are asupra vieții femeilor și bărbaților și alocarea resurselor financiare în vederea respectării principiului egalității de șanse între femei și bărbați”.

 

Art. 10 alin. (9) Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (9).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (9) prevede: „La revenirea la locul de muncă în condițiile prevăzute la alin. (8), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare și funcționare și nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare”.

 

Art. 14 alin. (2) Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (2) dispunea faptul că instituțiile de învățământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum și toți ceilalți furnizori de servicii de formare și de perfecționare, autorizați conform legii, vor include în programele naționale de educație teme și activități referitoare la egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (2) dispune: „Instituțiile de învățământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum și toți ceilalți furnizori de servicii de formare și de perfecționare, autorizați conform legii, vor include în programele naționale de educație teme și activități referitoare la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați”.

 

Art. 19 alin. (3) Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (3) stabilea faptul că firmele de publicitate au obligația de a cunoaște și de a respecta aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament pentru eliminarea stereotipurilor de gen din producțiile publicitare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (3) stabilește: „Firmele de publicitate au obligația de a cunoaște și de a respecta principiul egalității de șanse și de tratament, precum și de a nu utiliza stereotipurile de gen în producțiile publicitare”.

 

Titlul Cap. V Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul Cap. V era următorul „Abordarea integrată de gen în politicile naționale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul Cap. V este următorul: „Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați”.

 

Art. 23 Legea nr. 202/2002 (modificată prin Legea nr. 229/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 la primul alineat prevedea faptul că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice elaborează politicile și planurile naționale de acțiune ale Guvernului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și coordonează aplicarea acestora.

Potrivit alineatului următor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin structura de specialitate, respectiv Direcția egalitate de șanse între femei și bărbați, are în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați următoarele atribuții:

a) primește reclamații/plângeri privind încălcarea dispozițiilor normative referitoare la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituții publice și private, și le transmite instituțiilor competente în vederea soluționării și aplicării sancțiunii și asigură consilierea victimelor în condițiile legii;

b) elaborează rapoarte, studii, analize și prognoze privind aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în toate domeniile de activitate;

c) asigură schimbul de informații cu organismele europene din domeniul egalității de șanse între bărbați și femei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 prevede: „(1) Se înființează Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale.

(2) ANES îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură integrarea activă și vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale, controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul său de activitate și funcționarea organismelor din subordinea și coordonarea sa.

(3) Atribuțiile ANES se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) În exercitarea funcției de strategie în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, ANES finanțează sau, după caz, cofinanțează proiecte specifice și proiecte din cadrul programelor de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și al prevenirii și combaterii violenței în familie și împotriva femeii.

(5) În exercitarea funcției de autoritate în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, ANES primește reclamații/plângeri privind încălcarea dispozițiilor normative referitoare la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituții publice și private, și le transmite instituțiilor competente în vederea soluționării și aplicării sancțiunii și asigură consilierea victimelor în condițiile legii”.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – modificări (Legea nr. 229/2015) was last modified: octombrie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter