O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii – modificări (Legea nr. 156/2015)

29 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1602

Despre

  • M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015
  • Legea nr. 156/2015
  • O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Actele modificateActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 34/2013 (M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013)Legea nr. 156/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015)modifică: art. 10
O.U.G. nr. 43/2013 (M. Of. nr. 364 din 19 iunie 2013)modifică: art. 2 lit. b) subpct. (i) și lit. e)
O.U.G. nr. 64/2013 (M. Of. nr. 377 din 26 iunie 2013)modifică: art. 2 lit. h), art. 4, art. 11 alin. (2) lit. d), art. 11 alin. (3), art. 14 lit. b) și c)
introduce: art. 6 alin. (31) și (32), art. 6 alin. (4) lit. g), art. 11 alin. (1) lit. e)


 

În M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 156/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (M. Of. nr. 730 din 7 octombrie 2014).

O.U.G. nr. 63/2014 aduce modificări următoarelor acte normative

O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013)

O.U.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor (M. Of. nr. 364 din 19 iunie 2013)

O.U.G. nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu (M. Of. nr. 377 din 26 iunie 2013).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Astfel, în mod indirect Legea nr. 156/2015 aduce modificări ordonanțelor de urgență menționate.

 Modificările aduse O.U.G. nr. 34/2013 prin Legea nr. 156/2015

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 prin Legea nr. 156/2015:

 

Art. 10 O.U.G. nr. 34/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 la primul alineat prevedea faptul că în vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, persoanele fizice și juridice proprietari/utilizatori de pajiști aveau obligația să efectueze o cosire cel puțin o dată pe an sau să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015.

De asemenea, la alineatul următor stabilea faptul că în cazul în care proprietarii de animale membri ai colectivității locale erau membri ai unei asociații și exploatau în comun o suprafață de pășune, contractul de închiriere/concesionare se încheia cu asociația, în baza unui centralizator care cuprindea acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști – fermieri activi, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația, pentru anul 2015, să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, sau cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2016 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.

(2) În cazul proprietarilor de animale membri ai colectivității locale sau care au sediul exploatației pe teritoriul localității respective și sunt membri ai unei asociații constituite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și exploatează în comun o suprafață de pajiști, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociația, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației”.

 

Modificările aduse O.U.G. nr. 43/2013 prin Legea nr. 156/2015

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor prin Legea nr. 156/2015:

 

Art. 2 lit. b) subpct. (i) și lit. e) O.U.G. nr. 43/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În vechea reglementare, art. 2 lit. b) subpct. (i) prevedea faptul că achiziție de teren reprezenta cumpărarea de teren agricol, cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului, în vederea exploatării, în următoarele situații:

(i) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care dețin în condițiile legii o exploatație agricolă conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 ha în proprietate (…).

De asemenea, art. 2 lit. e) explica următorul termen: „fermă de familie – exploatație agricolă aparținând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociați sunt exclusiv membri ai aceleiași familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 8.000-250.000 SO. Prin membrii aceleiași familii se înțelege soțul/soția și rudele până la gradul III inclusiv”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b) pct. (i) are următorul conținut: „achiziție de teren – cumpărarea de teren agricol, cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului, în vederea exploatării, în următoarele situații:

(i) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care dețin în condițiile legii o exploatație agricolă conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), până la atingerea unui plafon de maximum 250 ha în proprietate (…)”.

De asemenea, art. 2 lit. e) avea următorul conținut: „e) fermă de familie – exploatație agricolă aparținând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociați sunt exclusiv membri ai aceleiași familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă intre 8.000-11.999 SO. Prin membrii aceleiași familii se înțelege soțul/soția și rudele până la gradul III inclusiv”.

 

 Modificările aduse O.U.G. nr. 64/2013 prin Legea nr. 156/2015

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu prin Legea nr. 156/2015

Art. 2 lit. h) O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. h) explica sintagma fenomene climatice nefavorabile ca fiind seceta, înghețul din timpul iernii, inundațiile, care îndeplinesc condițiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. h) are următorul conținut: „h) fenomene climatice nefavorabile – seceta, înghețul din timpul iernii, inundațiile, ploile persistente și excesive, care îndeplinesc condițiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 4 O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 dispunea faptul că fondurile mutuale erau create în scopul acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor respectivei ordonanțe de urgență și normelor de aplicare a acesteia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și normelor de aplicare a acesteia. Fondurile mutuale pot implementa și măsuri de stabilizare a veniturilor fermierilor sub forma unor compensații din fondurile proprii create și gestionate distinct de către fondul mutual pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor”.

 

 Art. 6 alin. (31) și (32) O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (31) prevede: „După înregistrarea asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor, calitatea de membru se dobândește prin depunerea unei cereri de afiliere prin care fermierul își exprimă acordul cu privire la actul constitutiv și statut și își asumă plata contribuției. Cererea de afiliere este aprobată de Consiliul director după verificarea îndeplinirii condiției de fermier activ”.

De asemenea, art. 6 alin. (32) stabilește: „Membrii afiliați pot fi reprezentați în adunarea generală de către alți membri sau de către reprezentantul organizației profesionale din care fac parte, în baza unei împuterniciri”.

 
 Art. 6 alin. (4) lit. g) O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

 Noua reglementare

La art. 6 alin. (4), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (4) lit. g) prevede: „Statutul fondului mutual trebuie să prevadă, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și condiții/e stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensații financiare. Aceste condiții cuprind:

(…)

g) opțiunea membrilor de a contribui exclusiv din fonduri proprii la crearea fondului de compensații pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor, din alte cauze decât cele menționate la lit. a), precum și regulile și procedurile instituite pentru asigurarea gestiunii distincte a acestui mecanism de compensare”.

 

Art. 11 alin. (1) lit. e) O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Noua reglementare

La art. 11 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) lit. e) prevede: „Compensațiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente:

(…)

e) orice alte evenimente majore care conduc la o scădere drastică a veniturilor fermierilor”.

 

Art. 11 alin. (2) lit. d) O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) lit. d) stabilea faptul că sursele compensației financiare plătite de către fondul mutual puteau fi și sumele rambursate din contribuția Uniunii Europene și de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilității bugetului alocat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) lit. d) stabilește: „Sursele compensației financiare plătite de către fondul mutual pot fi:

(…)

d) sumele rambursate din contribuția Uniunii Europene și de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilității bugetului alocat pentru compensațiile acordate pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d)”.

 

Art. 11 alin. (3) O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) dispunea faptul că pentru a da naștere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensațiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menționate la alin. (1) trebuiau să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) dispune: „Pentru a da naștere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensațiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menționate la alin. (1) lit. a)-d) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

 
Art. 14 lit. b) și c) O.U.G. nr. 64/2013 (modificată prin Legea nr. 156/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 lit. b) și c) prevedeau faptul că fondul mutual acreditat în baza prevederilor respectivei ordonanțe de urgență putea solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condițiilor menționate la art. 3, pentru:

b) compensațiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menționate la art. 11 alin. (1);

c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensații financiare membrilor.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 lit. b) și c) prevăd: „Fondul mutual acreditat în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condițiilor menționate la art. 3, pentru:

(…)

b) compensațiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menționate la art. 11 alin. (1) lit. a)-d);

c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de evenimente menționate la art. 11 alin. (1) lit. a) și d)”.

 

ISTORIC

Acte modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 34/2013
(M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013)
Legea nr. 86/2014 (M. Of. nr. 491 din 2 iulie. 2014)
O.U.G. nr. 63/2014 (M. Of. nr. 730 din 7 octombrie 2014)
D.C.C. nr. 13/2015 (M. Of. nr. 175 din 13 martie 2015)
O.U.G. nr. 15/2015 (M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015)
Legea nr. 156/2015 (M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015)
O.U.G. nr. 43/2013
(M. Of. nr. 364 din 19 iunie 2013)
Legea nr. 289/2013 (M. Of. nr. 691 din 12 noiembrie 2013)
O.U.G. nr. 63/2014 (M. Of. nr. 730 din 7 octombrie 2014)
Legea nr. 156/2015 (M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015)
O.U.G. nr. 64/2013
(M. Of. nr. 377 din 26 iunie 2013)
Legea nr. 2/2014 (M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2014)
O.U.G. nr. 63/2014 (M. Of. nr. 730 din 7 octombrie 2014)
Legea nr. 156/2015 (M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015)
O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii – modificări (Legea nr. 156/2015) was last modified: iunie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter