Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – modificări (Legea nr. 115/2015)

25 mai 2015
23.836 views

Despre

  • M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015
  • Legea nr. 115/2015
  • Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
  • Modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 215/2001
(rep. în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 115/2015
(M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015)
modifică: art. 3 alin. (2) , art. 29 alin. (1) , art. 57 alin. (4), art. 88, art. 89, art. 90, art. 101 alin. (1)-(3), art. 108
abrogă: art. 55 alin. (7), art. 69 alin. (6), art. 891-art. 893, art. 1021


În M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.).

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii administrației publice locale nr. 215/2001, prin Legea nr. 115/2015:

 

Art. 3 alin. (2) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea faptul că acest drept se exercita de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene și președinții acestora, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) prevede: „Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat”.

 

 Art. 29 alin. (1) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 alin. (1) prevedea faptul că numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilea prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei, orașului sau municipiului, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:

 

Numărul locuitorilor comunei sau ai orașuluiNumărul consilierilor
până la 1.5009
între 1.501 și 3.00011
între 3.001 și 5.00013
între 5.001 și 10.00015
între 10.001 și 20.00017
între 20.001 și 50.00019
între 50.001 și 100.00021
între 100.001 și 200.00023
între 200.001 și 400.00027
peste 400.00031

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 alin. (1) prevede: Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei, orașului sau municipiului, conform populației după domiciliu raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:

Numărul locuitorilor comunei sau ai orașuluiNumărul consilierilor
până la 1.5009
între 1.501 și 3.00011
între 3.001 și 5.00013
între 5.001 și 10.00015
între 10.001 și 20.00017
între 20.001 și 50.00019
între 50.001 și 100.00021
între 100.001 și 200.00023
între 200.001 și 400.00027
peste 400.00031

 

Art. 55 alin. (7) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 alin. (7) prevedea faptul că atabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se făcea de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizau în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.

 

Noua reglementare

Art. 55 alin. (7) – Abrogat.

 

Art. 57 alin. (4) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 57 alin. (4) prevedea faptul că schimbarea din funcție a viceprimarului se putea face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 57 alin. (4) prevede: „Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție”.

 

Art. 69 alin. (6) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 69 alin. (6) prevedea faptul că data organizării alegerilor pentru funcția de primar se stabilea de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizau în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau de la data pronunțării hotărârii instanței, în condițiile alin. (5).

 

Noua reglementare

Art. 69 alin. (6) – Abrogat.

 

Art. 88 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 88 prevedea la alin. (1) faptul că numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilea prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, după cum urmează:

 

Numărul locuitorilor județuluiNumărul consilierilor
– până la 350.00030
– între 350.001 – 500.00032
– între 500.001 – 650.00034
– peste 650.00036

 

La alin. următor se prevedea: Consiliul județean ales în conformitate cu prevederile legii se completa cu președintele consiliului județean, care avea drept de vot și conducea ședințele acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 88 prevede: Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, conform populației după domiciliu raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:

Numărul locuitorilor județuluiNumărul consilierilor
până la 350.00031
între 350.001 și 500.00033
între 500.001 și 650.00035
peste 650.00037

 

Art. 89 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 89 alin. (1) prevedea faptul că validarea alegerii președintelui consiliului județean se făcea în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, în camera de consiliu a tribunalului, de către președintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) și (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările și completările ulterioare.

La alin. următor se stabilea faptul că invalidarea alegerii președintelui consiliului județean se putea pronunța în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4).

Potrivit art. 38 alin. (3), rezultatul validării sau invalidării alegerii președintelui consiliului județean se aducea la cunoștință publică.

La alin. (4) prevedea faptul că hotărârea de validare sau invalidare a președintelui consiliului județean putea fi atacată de cei interesați la curtea de apel în termen de două zile de la aducerea la cunoștință publică.

Art. 89 alin. (5) stabilea: Curtea de apel se pronunța în termen de două zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă și irevocabilă.

De asemenea, la alin. următor, se prevedea faptul că în termen de două zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii de validare, președintele consiliului județean care fusese validat depunea în fața președintelui tribunalului și a prefectului, în ședință publică, următorul jurământ în limba română: «Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului … . Așa să-mi ajute Dumnezeu!»

Potrivit art. 89 alin. (7), Președintele consiliului județean care refuza să depună jurământul era considerat demisionat de drept.

La alin. următor, se prevedea faptul că jurământul putea fi depus și fără formulă religioasă.

La alin. (9) se prevedea faptul că în caz de invalidare a alegerii președintelui consiliului județean sau demisie, se aplicau în mod corespunzător prevederile art. 59 alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 89 prevede: „Pentru validarea mandatelor consilierilor județeni se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 30, instanța competentă fiind tribunalul”.

 

Art. 891 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

Art. 891

În vechea reglementare, art. 891 prevedea la primul alineat: Constituirea consiliilor județene se făcea în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către președintele consiliului județean. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se făcea de către președintele consiliului județean. La ședința de constituire puteau participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.

De asemenea, la alineatul următor se prevede faptul că ședința era legal constituită dacă participau cel puțin două treimi din numărul consilierilor județeni aleși. În cazul în care nu se putea asigura această majoritate, ședința se organiza, în aceleași condiții, peste două zile, la convocarea președintelui consiliului județean. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu era legal constituită, se proceda la o nouă convocare de către președintele consiliului județean, peste alte două zile, în aceleași condiții.

La alin. (3) se prevedea faptul că în situația în care consiliul județean nu se putea reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței fără motive temeinice a consilierilor, președintele consiliului județean declara vacante, prin dispoziție, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanți conform procedurilor prevăzute la alin. (2).

Potrivit art. 891 alin. (4), dacă locurile vacante nu puteau fi completate cu supleanți înscriși pe listele de candidați respective, va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 30 de zile, în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

De asemenea, la alin. (5), se prevedea faptul că dispoziția președintelui consiliului județean prin care se declarau vacante locurile consilierilor care lipsiseră nemotivat putea fi atacată de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

În sfârșit, la ultimul alineat, se prevedea faptul că absența consilierilor de la ședința de constituire era considerată motivată dacă se făcea dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.

Noua reglementare

Art. 891 – Abrogat.

 
Art. 892 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

Art. 892

În vechea reglementare, art. 892 prevedea faptul că lucrările ședinței de constituire erau conduse de președintele consiliului județean.

La alin. următor, se dispunea faptul că pentru validarea mandatelor, consiliile județene alegeau prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri aleși.

Potrivit alin. (3), Comisia de validare examina legalitatea alegerii fiecărui consilier județean și propunea consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.

La art. 892 alin. (4) se prevedea: Comisia de validare propunea invalidarea alegerii unui consilier județean numai în cazul în care se constata încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului județean se făcuse prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

În sfârșit, la alin. (5) se prevedea faptul că validarea sau invalidarea mandatelor se făcea în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor județeni prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat era supus validării sau invalidării nu participa la vot.

Noua reglementare

Art. 892 – Abrogat.

 

Art. 893 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

Art. 893

În vechea reglementare, art. 893 prevedea la alin. (1) faptul că hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor putea fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

La alin. următor, se prevedea faptul că instanța de contencios administrativ se pronunța în cel mult 15 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectua, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

Noua reglementare

Art. 893 – Abrogat.

 

Art. 90 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 90 prevedea faptul că dispozițiile art. 32-34 se aplicau în mod corespunzător și consilierilor județeni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 90 prevede: „La constituirea consiliului județean se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 31-35”.

 

Art. 101 alin. (1)-(3) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 101 la alin. (1) prevedea: Consiliul județean alegea dintre membrii săi 2 vicepreședinți.

De asemenea, la alin. următor se prevedea faptul că vicepreședinții se alegeau cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

Potrivit alin. (3), eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean se făcea cu votul secret al majorității consilierilor în funcție, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului județean.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (1)-(3) au următorul conținut: „(1) Consiliul județean alege dintre membrii săi un președinte și 2 vicepreședinți.

(2) Președintele și vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

(3) Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului județean”.

 

Art. 102 alin. (2) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 102 alin. (2) prevedea faptul că Președintele consiliului județean răspundea în fața alegătorilor de buna funcționare a administrației publice județene.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 102 alin. (2) prevede: „Președintele consiliului județean răspunde în fața consiliului județean de buna funcționare a administrației publice județene”.

 

 

Art. 1021 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

Art. 1021

În vechea reglementare, art. 1021 prevedea faptul că Președintelui consiliului județean i se aplicau în mod corespunzător prevederile art. 69, 70, art. 71 alin. (1), (2) și (3) și ale art. 72.

 

Noua reglementare

Art. 1021 – Abrogat.

 

Art. 108 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 108 la alin. (1) prevedea faptul că Vicepreședinții consiliului județean își păstrau calitatea de consilier județean.

Art. 108 alin. (2) fusese abrogat.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 108 prevede: „(1) Președintele și vicepreședinții consiliului județean își păstrează calitatea de consilier județean.

(2) Prevederile art. 69 și 71 se aplică în mod corespunzător și președintelui consiliului județean”.

 
Alte prevederi ale Legii nr. 115/2015

Potrivit art. 138, Legea administrației publice locale nr. 215/2001 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 215/2001
(rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 20/2008 (M. Of. nr. 177 din 7 martie 2008)
Legea nr. 35/2008 (M. Of. nr. 196 din 13 martie 2008)
O.U.G. nr. 66/2008 (M. Of. nr. 409 din 30 mai 2008)
Legea nr. 131/2008 (M. Of. nr. 485 din 30 iunie 2008)
Legea nr. 5/2009 (M. Of. nr. 104 din 20 februarie 2009)
Legea nr. 50/2009 (M. Of. nr. 190 din 26 martie 2009)
O.U.G. nr. 105/2009 (M. Of. nr. 668 din 6 octombrie 2009)
Legea nr. 375/2009 (M. Of. nr. 833 din 3 decembrie 2009)
Legea nr. 59/2010 (M. Of. nr. 222 din 8 aprilie 2010)
Legea nr. 264/2010 (M. Of. nr. 872 din 28 decembrie 2010)
Legea nr. 364/2011 (M. Of. nr. 877 din 12 decembrie 2011)
Legea nr. 13/2012 (M. Of. nr. 48 din 20 ianuarie 2012)
Legea nr. 74/2012 (M. Of. nr. 346 din 22 mai 2012)
Legea nr. 76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012)
Legea nr. 133/2012 (M. Of. nr. 506 din 24 iulie 2012)
Legea nr. 20/2014 (M. Of. nr. 191 din 18 martie 2014)
O.U.G. nr. 18/2014 (M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 68/2014 (M. Of. nr. 803 din 4 noiembrie 2014)
Legea nr. 115/2015 (M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015)

 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (Legea nr. 115/2015) was last modified: mai 25th, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.