Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Organizarea şi funcţionarea CNSC (Legea nr. 101/2016)

30 mai 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4032

Despre

  • M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016
  • Legea nr. 101/2016
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 101/2016
(M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Notificarea prealabilă”)
Cap. III („Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională”)
Cap. IV („Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului”)
Cap. V („Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor”)
Cap. VI („Sistemul de remedii judiciar”)
Cap. VII („Dispoziții speciale”)
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)


În M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Notificarea prealabilă”)
Cap. III („Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională”)
Cap. IV („Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului”)
Cap. V („Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor”)
Cap. VI („Sistemul de remedii judiciar”)
Cap. VII („Dispoziții speciale”)
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 101/2016

 

Cap. I prevede, printre altele, faptul că respectiva lege reglementează remediile, căile de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Legea în discuție se aplică și cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor.

Mai este reglementat și scopul respectivei legi, acela al asigurării, la nivel național, a unor mecanisme și proceduri efective, rapide și eficiente de sesizare și remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispozițiilor legale privind atribuirea contractelor.

Cap. II („Notificarea prealabilă”) din Legea nr. 101/2016

 

Cap. II stabilește, printre altele, faptul că sub sancțiunea respingerii contestației ca inadmisibilă, care poate fi invocată și din oficiu, înainte de a se adresa Consiliului sau instanței de judecată competente, persoana care se consideră vătămată are obligația să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislației privind achizițiile publice sau concesiunile, în anumite termene, în funcție de mai multe criterii.

Cap. III („Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională”) din Legea nr. 101/2016

 

Cap. III dispune asupra termenului de contestare și efectele contestației, asupra elementelor contestației, asupra soluționării contestației, asupra suspendării procedurii de atribuire, reglementează, de asemenea, termenul de soluționare a contestației, precum și soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul.

Cap. IV („Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului”) din Legea nr. 101/2016

 

Cap. IV prevede, printre altele, faptul că deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către oricare dintre părțile cauzei, cu plângere la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare.

De asemenea, în calea de atac a plângerii nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în fața Consiliului. De asemenea, nu se pot schimba calitatea părților, cauza sau obiectul contestației și nici nu se pot formula pretenții noi.

Cap. V („Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor”) din Legea nr. 101/2016

 

Cap. V stabilește modul de organizare și funcționare, reglementează statutul personalului Consiliului.

Cap. VI („Sistemul de remedii judiciar”) din Legea nr. 101/2016

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Cap. VI dispune asupra sistemului de remedii judiciar, asupra soluționării litigiilor în instanța de judecată, asupra nulității contractelor,

Cap. VII („Dispoziții speciale”) din Legea nr. 101/2016

 

Cap. VII conține dispoziții speciale, printre altele, asupra faptului că la nivelul Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunțarea de soluții diferite în cauze similare. De asemenea pot fi discutate aplicarea și interpretarea reglementărilor nou-apărute.

Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către unul sau mai mulți membri ai Consiliului desemnat/desemnați de președintele acestuia, care prezintă un studiu asupra acestora, cu referire și la practica la nivelul Consiliului și cea judiciară națională și europeană, în care, în mod obligatoriu, își expune/își expun opinia motivată, studiu care se supune dezbaterii membrilor.

De asemenea, pentru unificarea practicii administrativ-jurisdicționale, Consiliul organizează semestrial seminare cu judecători din cadrul instanțelor judecătorești și specialiști din cadrul ANAP, precum și alte categorii de experți.

Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Legea nr. 101/2016

 

Cap. VIII prevede, printre altele, faptul că dispozițiile respectivei legi se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, și cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare.

Art. 69 stabilește faptul că contestațiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de soluționare la Consiliu/instanța de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să fie soluționate în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost depuse.

Dispozițiile respectivei legi se aplică numai contestațiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare.

Contestațiile depuse, în condițiile legii, la poștă, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân supuse soluționării conform legii în vigoare la data la care au fost depuse, chiar dacă sunt înregistrate la Consiliu/instanța de judecată după această dată.

Termenele procedurale aflate în curs la data intrării în vigoare a respectivei legi rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă.

În fine, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanțele judecătorești, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător și 16 posturi de grefier pentru curțile de apel și, respectiv, 50 de posturi de judecător și 50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător și grefier suplimentate în baza respectivei legi vor fi repartizate curților de apel și, respectiv, tribunalelor, în funcție de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de prezenta lege. Finanțarea se va face din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la proxima rectificare bugetară.

Alte prevederi relevante din legea nr. 101/2016

 

Respectiva lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, și Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, cu modificările și completările ulterioare.

Remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Organizarea și funcționarea CNSC (Legea nr. 101/2016) was last modified: mai 31st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter