Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate (IASF nr. 1/2017)

13 mart. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 919

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
IASF nr. 1/2017
(M. Of. nr. 173 din 9 martie 2017)
Entitățile care au în subordine sucursale sau subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează balanțele de verificare ale acestora, întocmind situațiile financiare anuale.

În M. Of. nr. 173 din 9 martie 2017, a fost publicată IASF nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei instrucțiuni.

Art. 1 din IASF nr. 1/2017

Art. 1 stabilește faptul că respectiva instrucțiune stabilește modul de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate din cadrul ASF din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, care au obligația aplicării prevederilor NASF nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, denumită în continuare Norma nr. 40/2015.

Entitățile (denumite în continuare entități) au obligația să depună situații financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar la sediul ASF, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Cele care au în subordine sucursale sau subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează balanțele de verificare ale acestora, întocmind situațiile financiare anuale.

Subunitățile fără personalitate juridică ce aparțin unor persoane juridice din străinătate au obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale, în conformitate cu respectiva instrucțiune. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire și până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligația gestionării entității.

Art. 2 din IASF nr. 1/2017

Potrivit art. 2, în vederea depunerii la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, entitățile utilizează programul de asistență pus la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul ANAF.

De asemenea, situația financiară anuală poate fi depusă la registratura ASF, respectiv a unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G. nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili.

Art. 3 din IASF nr. 1/2017

Conform art. 3, entitățile întocmesc și depun situația financiară anuală ce cuprinde următoarele formulare:

1. bilanț (cod 10) – conform anexei nr. 1;
2. cont de profit și pierdere (cod 20) – conform anexei nr. 1;
3. situația modificărilor capitalului propriu;
4. situația fluxurilor de trezorerie;
5. notele explicative la situațiile financiare anuale (acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1).

Situațiile financiare anuale se întocmesc în lei și se publică, potrivit legii, în limba română, această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

De asemenea, se va completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care entitatea desfășoară mai multe activități, se trece codul activității preponderente, care definește profilul entității (respectiv codul clasei CAEN al activității preponderente). În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

Conferintele lunii noiembrie
”

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanț” sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că situația financiară anuală nu a fost depusă.

Art. 4 din IASF nr. 1/2017

În art. 4 este prevăzut faptul că situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității și includ și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

a) director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Astfel, prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Entitățile care de la constituire și până la încheierea exercițiului financiar nu au desfășurat activitate depun o declarație pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, care cuprinde toate datele de identificare, respectiv:

a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;
b) adresa completă și numărul de telefon;
c) numărul de înregistrare la registrul comerțului și codul privind activitatea;
d) codul fiscal/codul unic de înregistrare;
e) capitalul social.

O declarație similară depun și entitățile care se află în curs de lichidare potrivit prevederilor legale incidente.

Alte prevederi relevante din IASF nr. 1/2017

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva instrucțiune.

Nerespectarea prevederilor respectivei instrucțiuni se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La data intrării în vigoare a respectivei instrucțiuni, Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Respectiva instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate (IASF nr. 1/2017) was last modified: martie 13th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter