Întocmire situații financiare 2021

3 feb. 2022
Vizualizari: 892

Ordinul ministrului Finanțelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (M. Of. nr. 100/1 februarie 2022)

Intrare în vigoare: 1 februarie 2022

I. Aspecte privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale (2021)

1. Prevederile OMF nr. 85/2022 se aplică:

− entităților care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, conform OMFP nr. 1.802/2014 (inclusiv celor al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic);

− entităților care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform OMFP nr. 2.844/2016 – Sistemul simplificat de contabilitate – IFRS (inclusiv celor al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic);

− societăților comerciale ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2021 pe o piață reglementată care aplică IFRS;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

− entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

− sediilor permanente din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În cazul mai multor sedii permanente ale persoanei juridice, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale;

− persoanelor juridice aflate în lichidare – depun raportări contabile în 90 zile de la încheierea fiecărui an calendaristic;

− subunităților deschise în România de societăți rezidente în state ce aparțin Spațiului Economic European – depun raportări contabile;

− entităților autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv ASF;

− persoanelor juridice fără scop patrimonial.

2. Entitățile care, la data de 31 decembrie 2021, depășesc limitele a două din cele trei criterii de mărime prevăzute de OMFP nr. 1802/2014 (total active: 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50) vor depune situații financiare compuse din:

− bilanț (10);

− cont profit și pierdere (20);

− date informative (30);

− situația activelor imobilizate (40);

− situația modificărilor capitalului propriu;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− situația fluxurilor de trezorerie;

− note explicative.

3. Entitățile care nu depășesc limitele a cel puțin două din criteriile de mărime (total active: 1.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei, număr mediu de salariați: 10) vor depune situații financiare compuse din:

− bilanț prescurtat (10);

− cont prescurtat de profit și pierdere (20);

− date informative (30);

− situația activelor imobilizate (40).

4. Entitățile care nu se încadrează în categoria microentităților și nu depășesc limitele a cel puțin două din criteriile de mărime (total active: 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50) vor depune situații financiare compuse din:

− bilanț prescurtat (10);

− cont prescurtat de profit și pierdere (20);

− date informative (30);

− situația activelor imobilizate (40);

− note explicative;

− opțional: situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

5. Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care sunt supuse auditului statutar. De asemenea, se supun auditului și entitățile care, la data de 31 decembrie 2021, depășesc limitele a cel puțin două dintre criteriile de mările: total active: 16.000.000 lei, cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50. Se aplică obligația de auditare când aceste entități depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. În caz contrar, aceste entități sunt scutite de la obligația de auditare.

6. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire și până la finalul exercițiului financiar nu depun situații financiare anuale, dar au obligația de a depune la unitățile teritoriale ale MF o declarație pe propria răspundere (declarație de inactivitate) care să cuprindă anumite informații (ex. denumire, adresă și telefon, CUI, număr de înregistrare la Registrul comerțului, capital social).

Declarația de inactivitate se va depune la unitățile teritoriale ale MF în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar. Declarațiile de inactivitate se depun în format electronic, cu semnătură electronică extinsă sau numai în format hârtie și în format electronic, utilizând programul de asistență de pe website-ul ANAF. Prevederile privind declarațiile de inactivitate se aplică și subunităților fără personalitate juridică care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

7. Entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația de a înștiința în scris unitatea teritorială a MF despre exercițiul financiar ales. Înștiințarea se va depune cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate. Înștiințările se depun în format electronic, cu semnătură electronică extinsă sau numai în format hârtie și în format electronic, utilizând programul de asistență de pe website-ul ANAF.

8. Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

− 150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (29 mai 2022 inclusiv);

− 120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (29 aprilie 2022 inclusiv);

− 90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare (30 martie 2022).

9. Situațiile financiare/raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și format electronic la registratura unităților teritoriale ale MF/la oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare declarată) sau

b) numai în format electronic utilizând portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Conform art. 29 și art. 30 din Legea nr. 82/1991, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă prin care se asumă răspunderea pentru întocmirea acestor situații și prin care se confirmă că:

a) politicile contabile utilizate sunt conforme cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații privind activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

În cazul entităților active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul anual asupra plăților către Guvern.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale constă într-un fișier .pdf, având atașat un fișier .xml și un fișier .zip. Fișierul cu extensia .zip va conține prima pagină din situațiile financiare anuale semnată potrivit legii și documentele cerute de lege, scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele .zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2021, a declarației de inactivitate sau a înștiințării se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

10. Acest ordin se aplică pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021. La data publicării în Monitorul Oficial (1 februarie 2022) se abrogă OMF nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu excepția art. 13-15 din acesta.

II. Reglementari contabile. OMF nr. 85/2022 modifică și OMFP nr. 1.802/2014, OMFP 2.844/2016 și, respectiv, OMFP nr. 3.103/2017 referitor la introducerea în planul de conturi aplicabil diferitelor categorii de entități a următoarelor conturi: 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”, 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă”, 6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților” și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații”.

De asemenea se clarifică modul de raportare a obiectivelor de mediu, potrivit OMF nr. 1239/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici (M.Of. nr. 1012 din 22.10.2021).

Întocmire situații financiare 2021 was last modified: februarie 3rd, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: