Aplicarea unor prevederi din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică (Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015)

9 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2261

Despre

  • M. Of. nr. 675 din 4 septembrie 2015
  • Instrucţiunile ANRMAP nr. 1/2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015
(M. Of. nr. 675 din 4 septembrie 2015)
Art. 1-7

 

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

În M. Of. nr. 675 din 4 septembrie 2015, s-au publicat Instrucțiunile președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) nr. 1/2015 emise în aplicarea prevederilor art. 186 [(1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c1) și d). (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2)] și 190 [(1) Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c1) și d). (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2)] din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M. Of. nr. 418 din 15 mai 2006; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, respectivele instrucțiuni:

Art. 1 Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada situației sale economice și financiare, precum și a capacității tehnice și/sau profesionale.

(2) În scopul demonstrării acestor capacități, ofertantul/candidatul poate fi susținut, în vederea îndeplinirii contractului, și de o altă persoană denumită terț susținător, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

(3) Într-o situație de fapt, capacitățile financiare/tehnice ale unui ofertant/candidat, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 185 și 188 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, presupun interacțiunea cu entități ce au calitatea de terță parte, deoarece asigură accesul respectivului ofertant/candidat la elemente cum ar fi resurse financiare/tehnice, fără a fi în vreo relație cu autoritatea contractantă ce a impus cerințele de calificare în cauză, în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziție publică.

(4) Cazurile particulare sunt reprezentate de cele care privesc cerințele de calificare referitoare la elemente ce descriu situația de fapt a unui ofertant/candidat, respectiv cifra de afaceri și experiența similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară, fiind legate «intuitu personae» de acesta. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene recunoaște însă posibilitatea ca și pentru acestea să fie invocată susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, atunci când se probează îndeplinirea unor cerințe de calificare ce au fost stabilite de autoritatea contractantă în relație cu aceste elemente”.

Art. 2 Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că în cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară, respectiv capacitatea tehnică și/sau profesională invocând suportul unui/unor terț/terți susținător(i), atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că aceasta va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele invocate.

Potrivit alineatului următor, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere, ca probă a îndeplinirii cerințelor minime impuse în cadrul documentației de atribuire, cu condiția ca ofertantul/candidatul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului.

Art. 3 Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care susținerea terțului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziția ofertantului/candidatului, respectiv resurse financiare, materiale, umane, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective și să specifice faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

(2) În cazul în care susținerea terțului vizează experiența similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziție publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.

(3) Pentru aceasta, terțul care asigură susținerea va depune documente din care să rezulte propria experiență similară și/sau cifră de afaceri, corespunzător cerințelor de calificare formulate prin documentația de atribuire, iar în cazul experienței similare va trebui să arate într-un mod concludent că va putea să își mobilizeze resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervină eficient, într-un timp rezonabil, în cazul în care situația necesită acest lucru, indiferent de locului de stabilire în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță. În acest context, ofertantul/candidatul trebuie să prezinte concret care sunt resursele/utilajele/personalul, după caz, pe care le va/vor putea mobiliza terțul/terții susținător (i) și să arate modul în care acesta/aceștia și-a(u) asumat că va/vor interveni în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului.

(4) În sensul prevederilor alin. (3), autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire și în anunțul/invitația de participare modalitatea în care terțul susținător demonstrează cum se va implica în derularea contractului, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți în implementarea acestuia.

(5) Autoritatea contractantă poate solicita terțului susținător, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente suplimentare care să susțină demonstrarea îndeplinirii cerințelor de calificare prevăzute și asumate prin angajamentul ferm, în situația în care există rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau posibilitatea de punere în practică a celor cuprinse în respectivul angajament ferm”.

Art. 4 Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Terțul susținător este o persoană fizică/juridică ce nu figurează ca parte a contractului de achiziție publică, ci doar ca parte a unui angajament ferm intervenit între două entități, care poate avea însă drepturi sau obligații izvorâte din angajamentul respectiv, care reprezintă o înțelegere scrisă prin care se instituie obligații în sarcina părților semnatare.

(2) În cazul în care contractantul este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea unui terț, susținere demonstrată printr-un angajament ferm, terțul este obligat prin actul juridic încheiat să substituie respectivul contractant pentru a duce la îndeplinire acea parte a contractului ce face obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale vor garanta autorității contractante posibilitatea aplicării acestei obligații.

(3) Autoritatea contractantă va trebui, de asemenea, să includă în contractul de achiziție publică clauze specifice care să permită acesteia să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm”.

Art. 5 Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015

Art. 5 dispune la primul alineat faptul că pentru evitarea apariției unei situații de conflict de interese, autoritatea contractantă va solicita terțului susținător completarea și prezentarea „Declarației privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006”.

Potrivit alineatului următor, autoritatea contractantă poate solicita terțului susținător și alte documente pe care le consideră edificatoare pentru a se asigura că acesta nu se află în situațiile de excludere prevăzute de art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015

Art. 6 stabilește la primul alineat faptul că un ofertant/candidat poate utiliza în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică același operator economic, atât în vederea acordării susținerii necesare, cât și ca subcontractant, fiecare implicându-se în procedură în limitele permise de legislația în vigoare.

Potrivit alineatului următor, cazul în care mai mulți operatori economici care participă la aceeași procedură de atribuire beneficiază de susținere din partea aceluiași terț nu contravine dispozițiilor legale privind regulile de participare la procedura de atribuire, dar ofertanții/candidații trebuie să fie în măsură să demonstreze, într-o manieră rezonabilă, ca urmare a unei solicitări de clarificări adresate de comisia de evaluare, faptul că regăsirea într-o asemenea situație nu reprezintă un element de natură a distorsiona competiția.

Art 7 Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015

Art. 7 stabilește faptul că, atunci când ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerințe de calificare legate de situația economică și financiară ori capacitatea tehnică și/sau profesională, prin invocarea susținerii acordate de unul ori mai mulți terți, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului/candidatului pentru îndeplinirea respectivei cerințe.

Aplicarea unor prevederi din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică (Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015) was last modified: septembrie 8th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter