Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare (H.G. nr. 959/2022)

5 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 68

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

H.G. nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare

(M. Of. nr. 776 din 4 august 2022)

 

Se instituie o schemă de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

În M. Of. nr. 776 din 4 august 2022 s-a publicat H.G. nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

Redăm, în cele ce urmează, structura și cele mai importante dispoziții ale respectivului act normativ.

Campanie Craciun UJmag 2020

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Definiții, durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

Capitolul III: Costuri eligibile

Capitolul IV: Intensitatea, cumulul ajutoarelor de stat și efectul stimulativ

Capitolul V: Criterii de acordare a ajutorului de stat

Capitolul VI: Acordarea ajutorului de stat

Capitolul VII: Plata ajutorului de stat

Capitolul VIII: Menținerea investiției și a locurilor de muncă și recuperarea ajutorului de stat

Capitolul IX: Dispoziții finale

Anexa nr. 1: Lista sectoarelor de activitate eligibile

Anexa nr. 2: Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 1

„Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1.”

Art. 2

„Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.”

Art. 4

„(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare, în baza prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană prin Decizia C (2021) 9.750 din 20 decembrie 2021 și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale, în limita bugetului anual alocat schemei.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului alocat schemei.”

Art. 5

„(1) Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale prin bugetul Ministerului Economiei.

(2) Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 de milioane de euro, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2022-2023;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2022-2027.

(3) Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 de milioane de euro.”

Art. 6

„Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.”

Art. 7

„(1) Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice.

(2) Sunt considerate costuri eligibile:

a) costurile investițiilor în active corporale și necorporale;

b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de 2 ani; sau

c) o combinație între lit. a) și b) care să nu depășească suma de la lit. a) sau b), în funcție de care dintre acestea este mai mare.

(3) Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:

a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;

b) în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

(4) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul de stat;

b) trebuie să fie amortizabile;

c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;

d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

(5) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

(6) În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcție de costurile salariale estimate, așa cum se menționează la alin. (2), sunt considerate costuri eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) proiectul de investiții determină o creștere netă a numărului de angajați în unitatea în care a fost realizată investiția, în comparație cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;

b) fiecare loc de muncă este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor;

c) fiecare loc de muncă creat prin investiție se menține în zona în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată, cu excepția cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.

(7) În cazul achiziționării activelor unei unități, în înțelesul art. 3 pct. 13 și 14, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacția are loc în condițiile pieței. Dacă a fost deja acordat un ajutor de stat pentru achiziționarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziționării unei unități. În cazul în care un membru al familiei proprietarului inițial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiția ca activele să fie cumpărate de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziționarea de acțiuni nu constituie o investiție inițială.

(8) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producție, în înțelesul art. 3 pct. 13, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciții financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată, iar în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.

(9) TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă și aferentă unui cost eligibil în temeiul alin. (2).”

Art. 8

„Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.”

Art. 9

„Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.”

Art. 15

„(1) Prin prezenta schemă, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale în legătură cu activități economice derulate în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În cazul IMM-urilor, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale, astfel definită la art. 3 pct. 13, în toate regiunile României, cu excepția municipiului București și a localităților din județul Ilfov care nu sunt enumerate în anexa nr. 2.

(3) În cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă:

a) pentru realizarea unei investiții inițiale, astfel definită la art. 3 pct. 13, în toate regiunile României, cu excepția municipiului București și județului Ilfov;

b) prin excepție de la lit. a), pentru realizarea unei investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, astfel definită la art. 3 pct. 14, în localitățile din județul Ilfov prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Prin prezenta schemă nu se finanțează:

a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare;

c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;

d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, așa cum este definită „industria fibrelor sintetice” la art. 3 pct. 11, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.”

Art. 17

„(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

c) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate; cu toate acestea, prezenta schemă se aplică, prin excepție, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;

d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate și ajutorul de stat integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;

f) respectă prevederile art. 8 și 10;

g) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții verzi.

(2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate;

b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

c) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 de lei;

d) investițiile realizate au o valoare reprezentând echivalentul în lei al sumei de minimum 3 milioane de euro.

(3) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.”

Art. 18

„(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Ministerului Economiei.

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Economiei pe website-ul său cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.

(3) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează doar în intervalul sesiunii.

(4) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.”

Art. 22

„(1) Ministerul Economiei finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.

(2) Ministerul Economiei calculează, pe baza criteriilor prevăzute în Ghidul solicitantului, un punctaj pentru întreprinderile care au transmis cereri de acord pentru finanțare în cadrul sesiunii de înregistrare, proiectele fiind selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat.

(3) Ministerul Economiei informează în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme și caracterul acestuia, cu menționarea reglementărilor aplicabile.”

Art. 24

„Plata ajutorului de stat se efectuează către întreprinderi în perioada 2022-2027 în baza acordurilor pentru finanțare emise în limita bugetului anual alocat schemei după achitarea parțială sau totală a costurilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare.”

Art. 32

„(1) Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, respectiv realizării ultimei plăți a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2023, întreprinderea prezintă Ministerului Economiei un raport auditat de către un auditor autorizat care va certifica faptul că în urma implementării investiției întreprinderea realizează activitatea care a fost finanțată prin proiect.

(2) Ministerul Economiei analizează documentele transmise conform alin. (1) în vederea verificării conformității acestora.”

Art. 34

„(1) Ministerul Economiei publică pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, precum și informațiile prevăzute în anexa III la Regulament pentru fiecare ajutor de stat individual care depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro.

(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei informează, prin Consiliul Concurenței, Comisia Europeană asupra intrării în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat.

(3) Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termenul stabilit în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de stat.

(4) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligația de a pune la dispoziția Ministerului Economiei, în formatul și în termenul solicitate de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina Ministerului Economiei.”

 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare (H.G. nr. 959/2022) was last modified: august 5th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.