Info legislativ – Septembrie 2018

2 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 917

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

Pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice a fost publicat, în data de 28 septembrie 2018, un proiect de ordonanță de urgență care cuprinde și unele modificări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (referitor la impozitul pe profit, contribuții sociale și TVA). La momentul publicării ordonanței în Monitorul Oficial, vom reveni cu amănunte.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 766/5 septembrie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale:

– Aviz de verificare;

– Ordin de serviciu;

– Minuta întâlnirii;

– Notă explicativă;

– Proces-verbal;

– Invitație;

– Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale;

– Raport de verificare fiscală;

– Decizie de încetare a procedurii de verificare a situației fiscale personale;

– Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situației fiscale personale;

– Decizie de reverificare;

– Dispoziție privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale;

– Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri.

Ordinul abrogă OPANAF nr. 393/2013.

 

M. Of. nr. 777/10 septembrie 2018

H.G. nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere.

Comentarii

Potrivit acestei hotărâri de guvern, constituie contravenție care intră sub incidența Legii nr. 270/2017 și nerespectarea, de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, a termenelor prevăzute de lege de a utiliza aceste aparate de marcat definite în O.U.G. nr. 28/1999. Conform Legii nr. 270/2017, la constatarea săvârșirii contravenției se aplică sancțiunea avertismentului la care anexează un plan de remediere, stabilindu-se și termenul de remediere.

Termenele de utilizare a noilor case de marcat electronice fiscale sunt:

– 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari și mijlocii;

– 1 noiembrie 2018 pentru ceilalți contribuabili.

Începând cu aceste date se vor aplica sancțiunile pentru faptele constatate ca fiind contravenții.

 

M. Of. nr. 784/12 septembrie 2018

Rectificare la OPANAF nr. 1869/2018.

 

M. Of. nr. 812/21 septembrie 2018

Ordinul președintelui ANAF și al președintelui CNAS nr. 3.903/1.295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenție Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Comentarii

Prin acest ordin se stabilește procedura de transmitere de informații între ANAF și CNAS, informații cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate și informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuției, potrivit Codului fiscal. Aceste informații se transmit la CNAS de către ANAF în vederea acordării calității de asigurat persoanelor fizice care depun/pentru care se depun declarațiile fiscale în care sunt înregistrate persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Se transmit informații referitoare la:

– persoanele înregistrate în formularul D112;

– starea angajatorilor (privind data înregistrării, suspendării, precum și a încetării activității);

– persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții, din alte surse, ori care au estimat obținerea de venituri de natura celor menționate sub plafonul minim ori care nu realizează venituri și nu sunt exceptate de la plata contribuției, care au depus declarațiile fiscale (D604/Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, și D605/Cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri);

– persoanele care depun declarațiile fiscale.

Ordinul cuprinde și structura fișierului de raportare a informațiilor.

Ordinul intră în vigoare la data de 21 septembrie 2018 și abrogă OPANAF/OPCNAS nr. 1.987/513/2015.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 803/19 septembrie 2018

O.U.G. nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

 

M. Of. nr. 827/27 septembrie 2018

Ordinul ministrului mediului nr. 1.005/2018 pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu.

Comentarii

Prin acest ordin se completează Ordinul nr. 592/2017 care conține prevederi privind modelul, conținutul, caracteristicile de tipărire și modalitatea de păstrare a următoarelor documente:

– Decizie de angajare a răspunderii solidare;
– Proces-verbal de constatare a insolvabilității.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 792/17 septembrie 2018

O.U.G. nr. 81/2018 pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Comentarii

Conform acestei ordonanțe de urgență (care modifică O.U.G. nr. 111/2010), veniturile din drepturi de proprietate intelectuală vor fi luate în considerare la stabilirea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Persoanele îndreptățite la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului sunt acelea care, în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din proprietate intelectuală (alături de venituri din salarii și asimilate, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură), supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal.

Pentru aceste perioade se iau în calcul sumele încasate de persoana îndreptățită, calculate de către plătitorul veniturilor conform legii.

Pentru acordarea drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se solicită, printre alte documente doveditoare și dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venituri sau de organele fiscale competente ori declarația fiscală pentru categoriile de venit pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central.

Persoanele îndreptățite la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor în al cărei cuantum nu au fost incluse drepturile de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018 pot depune documentele doveditoare referitor la obținerea acestor venituri în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe (până la 16 noiembrie 2018). Aceste documente pot fi depuse la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene/a municipiului București.

Agențiile au obligația calculării noului cuantum în termen de 60 zile de la depunerea documentației sau până la 16 noiembrie 2018 în cazul în care documentele sunt deja depuse. Noul cuantum se va acorda începând cu data de 17 septembrie 2018, iar diferențele între acesta și cuantumul indemnizației calculat anterior modificărilor se vor plăti până la data de 31 decembrie 2018.

Până la data de 16 octombrie 2018 se vor actualiza Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2018.

 

M. Of. nr. 810/21 septembrie 2018

Ordinul președintelui INS și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 4.869/1.943/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

 

M. Of. nr. 815/24 septembrie 2018

H.G. nr. 723/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin H.G. nr. 384/2001.

 

M. Of. nr. 820/25 septembrie 2018

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009.

Comentarii

Conform art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care mențin raporturile de muncă/de serviciu cu absolvenții unor instituții de învățământ superior [după trecerea celor 18 luni de la angajare, conform art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002], încadrați în condițiile art. 80 din lege, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă/de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii.

Pentru obținerea acestui ajutor financiar, angajatorii au obligația depunerii la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană/a municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul o serie de documente, printre care: adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat care să ateste menținerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită, situație privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pentru fiecare absolvent în parte, statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariate ale absolvenților ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menținute.

 

M. Of. nr. 821/25 septembrie 2018

H.G. nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare.

Comentarii

Prevederile acestei hotărâri de guvern se aplică persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat și plătite din fonduri publice.

Astfel, aceste persoane beneficiază, pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 764/5 septembrie 2018

Ordin președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul declarației lunare pentru veniturile realizate de către organizatorii de jocuri de noroc care își desfășoară activitatea potrivit art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009: jocuri loto (tradițional), pariuri (tradițional), jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, jocuri slotmachine, jocuri bingo organizate în săli de joc, jocuri bingo organizate prin intermediul rețelelor de tv, jocurile loto (la distanță), jocurile de tip cazinou (la distanță), pariurile în cotă fixă (la distanță), pariuri mutuale, pariuri în contrapartidă, jocuri bingo și keno (la distanță), tombolă, jocuri de noroc temporare, orice alte tipuri de jocuri de noroc (jocuri noi sau combinații).

Declarația se depune pe format hârtie sau în format electronic până pe data de 10 a lunii pentru luna anterioară.

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015.

 

M. Of. nr. 774/7 septembrie 2018

1. O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

2. O.U.G. nr. 79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

 

M. Of. nr. 792/17 septembrie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică:

– OMFP nr. 1.802/2014 – Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale consolidate;

și

– OMFP nr. 2.844/2016 – Reglementări contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu referire la modul de înregistrare a distribuirii dividendelor în cursul exercițiului financiar.

Repartizarea dividendelor în cursul exercițiului financiar se evidențiază în contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (463 = 456), iar regularizarea acestora se face pe baza situațiilor financiare anuale aprobate conform legii (457 =463).

Contul 463, nou introdus în planul de conturi, este un cont de activ cu ajutorul căruia se poate ține evidența dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar. În debitul contului se înregistrează dividendele repartizate în cursul exercițiului financiar (456), iar pe creditul contului 463 se înregistrează: dividendele repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe baza dividendelor anuale (457), sumele reprezentând restituiri de dividende datorate conform legii (512, 531). Soldul contului 463 reprezintă sumele repartizate ca dividende în cursul exercițiului financiar.

Entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende, au obligația de a întocmi situații financiare interimare (bilanț și contul de profit și pierdere sau situația poziției financiare și situația rezultatului global – în cazul IFRS).

Situațiile financiare interimare au scopul de a evidenția repartizarea dividendelor în cursul exercițiului financiar și se întocmesc în limba română și în moneda națională. Acestea se depun la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 30 zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

 

M. Of. nr. 797/18 septembrie 2018

H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Comentarii

Prin această hotărâre a Guvernului a fost stabilită o indemnizație de delegare (în țară) în sumă de 20 lei/zi. În cazul în care delegarea se face într-o localitate aflată la o distanță mai mare de 50 de km de localitatea în care își are locul de muncă permanent. Cheltuielile de transport se decontează integral, inclusiv în cazul utilizării autoturismului personal.

Aceste prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 806/20 septembrie 2018

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2018 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2018.

Comentarii

Susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal/consultant fiscal asistent va avea loc în data de 4 noiembrie 2018, în București.

Info legislativ – Septembrie 2018 was last modified: octombrie 2nd, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter