Info legislativ – Mai 2018

5 iun. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1807

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 402/10 mai 2018

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Legea nr. 104/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Legea aprobă O.U.G. nr. 2/2018 fără modificări.

M. Of. nr. 422/17 mai 2018

Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Această lege modifică Codul fiscal cu referire la impozitele locale aplicate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate. Astfel, potrivit Legii nr. 111/2018, nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, impozit/taxă pe teren, impozit/taxă pe mijloacele de transport în cazul reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate. Aceste scutiri de impozit/taxă se aplică de la data de 1 a lunii următoare celei în care persoana fizică depune documentele justificative.

M. Of. nr. 442/25 mai 2018

H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016

Comentarii

Prin această hotărâre se actualizează normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, ca urmare a modificărilor aduse acestuia începând cu data de 1 ianuarie 2018.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 386/4 mai 2018

Original Black Friday pe UJmag.ro!

OMFP nr. 1.976/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin OMFP nr. 1.801/2011

Comentarii

Printre modificările aduse Normelor metodologice menționăm:

a) modificarea și completarea unor termeni utilizați în activitatea de trezorerie: cont tranzitoriu, plătitor, ordin de plată pentru Trezoreria Statului, fișier electronic de plăți, extras de cont. Se elimină termenii: extras de cont în format agregat, extras de cont în format detaliat;

b) comunicarea modificărilor și/sau completărilor conturilor din anexa la convențiile încheiate cu instituțiile de credit se va realiza numai în format electronic prin sistemul informatic;

c) ordinele de plată pentru Trezoreria Statului și celelalte instrumente de plată agreate cu instituțiile de credit se pot utiliza numai cu condiția preluării tuturor informațiilor necesare întocmirii fișierelor electronice de plăți;

d) se abrogă prevederile conform cărora instituțiile de credit nu percep comisioane pentru operațiunile de plăți dispuse de contribuabili prin contul tranzitoriu;

e) extrasele de cont transmise zilnic prin sistemul informatic nu se mai emit pe suport hârtie la sfârșitul lunii;

f) dacă contul de venituri bugetare sau de disponibilități nu este deschis pe seama beneficiarului indicat de plătitor sau dacă plata nu este efectuată de către o persoană fizică identificată prin cod numeric personal, MFP va returna instituției de credit sumele aferente unor plăți cuprinse în fișier.

M. Of. nr. 399/9 mai 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.938/4.735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică în cazul contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a ANAF.

Asistența se acordă de către organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării, depunerii, transmiterii Declarației unice.

Lista persoanelor care au obligația depunerii Declarației unice, arondați pe fiecare organ fiscal local, în funcție de domiciliul fiscal al contribuabililor se întocmește în 15 zile de la încheierea anului fiscal, cu excepția anului 2018 în care termenul de definitivare a listei este de 5 zile de la intrarea în vigoare a Procedurii.

Listele se întocmesc pentru acele persoane care au obținut în anul 2017 (conform informațiilor deținute de organul fiscal central) venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Aceste liste se afișează la sediul organului fiscal local și central, precum și pe pagina de internet a acestora. Pentru anul 2018, perioada de acordare a asistenței este 15 mai – 15 iulie.

Pentru anii următori, perioada de acordare a asistenței este 15 ianuarie – 15 martie.

M. Of. nr. 402/10 mai 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.931/1.615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii

Prin acest ordin se aduc modificări formularului (112) sub următoarele aspecte:

1. În Secțiunea F – Impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundare, se va face referire și la (i) suma datorată și (ii) suma deductibilă.

2. La Anexa Asigurat – Date de identificare a asiguratului, se introduc căsuțe pentru marcarea opțiunilor pentru persoanele încadrate în excepțiile de la art. 146 alin. (5^2) și art. 168 alin. (5^1) C. fisc. (persoane care nu datorează CAS). Aceste persoane sunt:

(i) elevi sau studenți până în 26 ani, aflați într-o formă de școlarizare;

(ii) ucenici până la 18 ani;

(iii) persoane cu dizabilități cărora li se recunoaște posibilitatea de a lucra sub 8 ore;

(iv) pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii mai puțin pensionarii cu pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale sau cei care cumulează pensia pentru limită de vârstă cu pensia stabilită în unul din sistemele de pensii neintegrate în sistemul public;

(v) persoane care realizează venituri din salarii și asimilate din două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

3. La Secțiunea E – Date privind impozitul pe venit, se introduce sub-secțiunea „Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit

4. Se completează nomenclatoarele: „Creanțe fiscale”, „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”.

M. Of. nr. 405/11 mai 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.155/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii

Prin acest ordin se elimină indicativul numeric „212” din denumirea formularului. În urma acestei modificări, formularul va avea denumirea „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

M. Of. nr. 424/18 mai 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.203/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

Modificările aduse se referă la:

1. „Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii”;

2. „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”;

3. Instrucțiunile de completare a formularelor (100) și (710).

M. Of. nr. 445/29 mai 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 375/2 mai 2018

Norma ASF nr. 7/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

M. Of. nr. 376/2 mai 2018

Regulamentul ASF nr. 3/2018 pentru completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

M. Of. nr. 388/7 mai 2018

Decizia ÎCCJ, Recurs în interesul legii nr. 4/2018 (Dosar nr. 2.876/1/2017)

Comentarii

Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare:

– în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator și de subiect activ al contravenției constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;

– dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun”.

M. Of. nr. 415/16 mai 2018

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 394/1937/2018 pentru modificarea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

M. Of. nr. 441/25 mai 2018

1. Legea nr. 117/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate;

2. Decizia ÎCCJ nr. 8/2018 pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Dosar nr. 2.614/1/2017).

Comentarii

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, coroborate cu art. 7 din Legea nr. 329/2009 și poziția 5 din Anexa nr. 1 la aceeași lege, precum și cu prevederile art. 21 și 22 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a sumei echivalente cu cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcțiilor și a lucrărilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995 și pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire este o obligație fiscală.

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, coroborate cu prevederile art. 91 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația fiscală de plată a cotei prevăzute de art. 40 din Legea nr. 10/1995 se supune termenului de prescripție de 5 ani, specific raporturilor juridice fiscale”. 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 412/15 mai 2018

1. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1618/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii

Potrivit acestui ordin, valoarea maximă a unui tichet de masă, pentru semestrul I 2018, începând cu luna mai 2018, a crescut de la 15,09 la 15,18 lei.

2. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1619/2018 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii

Prin acest ordin se stabilește valoarea sumei lunare acordate sub forma tichetelor de creșă la 450 lei, pentru semestrul I 2018.

Aceste prevederi se aplică începând cu luna mai 2018.

M. Of. nr. 419/16 mai 2018

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1485/2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

M. Of. nr. 432/22 mai 2018

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 651/2018 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale Comentarii

Prin acest ordin se comunică faptul că, începând cu data de 1 aprilie 2018, a intrat în vigoare Acordul dintre România și Serbia în domeniul securității sociale.

M. Of. nr. 449/30 mai 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.946/2018 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Instrucțiunile privind tipărirea și decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 266/312/2005

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 389/7 mai 2018

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 5/2018 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința anuală ordinară a Camerei Consultanților Fiscali din 20 aprilie 2018

M. Of. nr. 390/7 mai 2018

Legea nr. 101/2018 pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Comentarii

Modificările se referă la modul de suportare a cheltuielilor pentru publicarea actelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

M. Of. nr. 391/7 mai 2018

Circulara BNR nr. 12/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Comentarii

Potrivit circularei, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 2,50% pe an, începând cu data de 8 mai 2018.

M. Of. nr. 404/11 mai 2018

Legea nr. 130/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 81/2017 privind modificarea O.U.G. nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

M. Of. nr. 422/17 mai 2018

Legea nr. 110/2018 privind aprobarea O.G. nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

Comentarii

Legea aprobă O.G. nr. 20/2017 fără modificări. O.G. nr. 20/2017 a adus modificări O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și actelor de modificare a acesteia.

M. Of. nr. 427/18 mai 2018

O.U.G. nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

M. Of. nr. 430/21 mai 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.045/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)

Comentarii

Modificările aduse prin acest ordin se referă la:

a) publicarea datelor pe site-ul MFP. Publicarea se face zilnic, iar selecția informațiilor se face pe baza codului fiscal pentru agenții economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul instituțiilor publice;

b) perioada de publicare/actualizare a informațiilor. Perioada de publicare/actualizare este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni, iar datele rămân publicate 10 ani.

M. Of. nr. 440/24 mai 2018

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (republicare)

M. Of. nr. 454/31 mai 2018

O.U.G. nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică

Comentarii

Prin această Ordonanță s-a prelungit termenul de valabilitate al avizelor acordate distribuitorilor de aparate de marcat electronice de la 31 iulie 2018 până la 31 octombrie 2018. De asemenea, se amână termenele de aplicare a amenzilor prevăzute de O.U.G. nr. 28/1999, republicată, pentru contravențiile referitoare la comercializarea și utilizarea altor aparate de marcat electronice decât cele prevăzute de lege (la art. 3 din O.U.G. nr. 28/1999).

Info legislativ – Mai 2018 was last modified: iunie 5th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter