Info fiscal – Septembrie 2021

4 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 233

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 878/14 septembrie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii

H.G. nr. 928/2021 modifică Normele metodologice de aplicare a Titlului VII cu privire la:

1. Semnificația unor termeni și expresii – vânzarea la distanță și vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

2. Livrarea de bunuri – calculul plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri, nontransfer, clarificarea unor termeni (facilitează, loturi).

3. Achiziții intracomunitare de bunuri;

4. Rambursări de taxă: condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru rambursarea TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România de o persoană impozabilă nestabilită în România, dar stabilită în alt stat UE, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, rambursarea TVA
aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România de o persoană impozabilă neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România și care nu este stabilită pe teritoriul UE.

5. Evidențe speciale – Registre privind livrările de bunuri sau prestările de servicii.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 28 din 21 septembrie 2021.

M. Of. nr. 884/15 septembrie 2021

Decizia ÎCCJ Secția de contencios administrativ și fiscal nr. 2.073/2021.

Comentarii

Prin această Decizie se anulează, în parte, prevederile referitoare la scutirea de la plata accizelor pentru produse energetice și electricitate utilizate pentru producerea combinată de căldură și energie, de la la pct. 94 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (norme date în aplicarea art. 399 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal).

M. Of. nr. 885/15 septembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 966/1.208/2021 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.938/4.735/2018.

Comentarii

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Prin acest ordin se stabilește că un funcționar cu atribuții de asistență din cadrul organului fiscal central va fi prezent la sediul organului fiscal local, de la data de 15 ianuarie și până la împlinirea termenului de depunere a declarației unice, pentru a acorda asistență privind completarea, depunerea și transmiterea declarației.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 853/7 septembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 3152 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică pentru îndeplinirea obligațiilor de înregistrare și declarare a TVA de către persoanele impozabile care optează pentru utilizarea regimurilor speciale și care aleg România ca stat membru de înregistrare pentru toate operațiunile supuse regimului respectiv.

Regimuri speciale:
– Regim non-UE – regim special pentru toate serviciile prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile stabilite, cu domiciliul stabil sau reședința obișnuită în UE.
– Regim UE – regim special utilizat de persoane impozabile cu sediul activității economice în România sau care dispun
de un sediu fix în România (în cazul în care nu au sediul activității economice în UE) dacă: (i) efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, (ii) prestează servicii către o persoană neimpozabilă când persoana impozabilă
nu este stabilită în statul membru de consum, (iii) facilitează livrarea de bunuri conform art. 270 alin. (16) C. fisc.
– Regim de import – regim special utilizat, direct sau prin intermediar, de persoanele impozabile cu sediul activității în Romania sau care dispun de un sediu fix în România pentru vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

2. Se modifică: OPANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central și OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 26 din 8 septembrie 2021.

M. Of. nr. 880/14 septembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 764/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020.

Comentarii

OMFP nr. 2.810/2019 se modifică prin acest ordin cu privire la următoarele aspecte:
1. Sfera de aplicare a Procedurii;
2. Condiții (cumulative) ce trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare;
3. Restructurarea obligațiilor bugetare în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea solidară (articol nou).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 27 din 14 septembrie 2021.

M. Of. nr. 935/30 septembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetar.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență, se prorogă până la data de 31 martie 2022 (termenul fusese prelungit inițial până la 1 octombrie 2021), termenele prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Aceste termene se referă la preluarea, de către Ministerul Finanțelor Publice, de la ANAF, a Direcției Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) și a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice (DGRFP), activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile și personalul aferent acesteia.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 890/16 septembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Comentarii

1. Legea nr. 76/2002 – se modifică definiția ”tânăr NEET” – persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani (anterior, 25 ani), care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

2. Legea nr. 416/2001 – principalele modificări se referă la:

2.1. Acordarea ajutorului social se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării în situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni. După finalizarea perioadei de prelungire, precum și în cazul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu înainte de finalizarea perioadei de 6 luni, dreptul la ajutor social încetează.

2.2. Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social sunt obligate să se prezinte la ATOFM la fiecare 6 luni, începând cu luna în care au obținut dovada prin care se arată că sunt în evidența ATOFM pentru încadrare în
muncă și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.
Neprezentarea la solicitarea ATOFM, atrage încetarea dreptului la ajutor social.
Dreptul la ajutor social nu încetează dacă aceste persoane nu s-au prezentat la ATOFM din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical în termen de 30 de zile de la eliberare.
2.3. Sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale conform Codului fiscal, nu sunt luate în considerare la stabilirea venitului net lunar al familiei/persoanei singure.

M. Of. nr. 900/20 septembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului culturii nr. 1.096/3.453/2021 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021.

Comentarii

Pentru semestrul II al anului 2021, valoarea sumei care se acordă lunar/ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 160 lei/lună sau 330 lei/eveniment (anterior, 320 lei/eveniment). Aceste valori se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022.

M. Of. nr. 904/21 septembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.777/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.887/2020 pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011 se referă la calculul diferențiat a contribuției trimestriale pentru medicamentele de tip I, II și III. Anexa la Ordinul nr. 1.877/2020 se modifică cu privire la poziția nr. 1248.

M. Of. nr. 905/21 septembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.898/855/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Comentarii

O.U.G. nr. 158/2005 se modifică prin acest ordin cu privire la:

– condițiile ce trebuie îndeplinite pentru eliberarea certificatului medical;
– noi situații în care certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară (în cazul unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare);
– durata de acordare a concediului și indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă (în cazul unor arsuri);
– persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină vor completa o declarație pe propria răspundere (anexa 71 introdusă prin acest ordin) care se depune la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se păstrează de către aceștia și se prezintă organelor de control.

M. Of. nr. 913/23 septembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.909/856/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Comentarii

Se modifică modelul Certificatului medical prin introducerea unui nou cod de indemnizație (16 – Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare… 100%). Pentru aceste tipuri de arsuri, eliberarea certificatului medical nu se face pe baza adeverinței de plătitor.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 883/14 septembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.059/2021 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale.

Comentarii

Acest ordin abrogă OMFP nr. 3.733/2018.

M. Of. nr. 886/15 septembrie 2021

Hotărârea președintelui CCF nr. 11/2021 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2021.

Comentarii

Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2021, se va desfășura în sistem online în data de 6 noiembrie 2021. Înscrierile la examen se fac în perioada 27 septembrie – 15 octombrie 2021 pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul București.

M. Of. nr. 899/20 septembrie 2021

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Info fiscal – Septembrie 2021 was last modified: octombrie 4th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: