Info fiscal – Septembrie 2020

5 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 521

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 817/ 4 septembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/ creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative.

Comentarii

O.U.G. nr. 153/2020 stabilește o serie de măsuri fiscale pentru asigurarea resurselor financiare necesare contribuabililor plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific unor activități (conform Legii nr. 170/2016): reducerea impozitului datorat, bonificații. O rectificare a fost publicată în M.Of. nr. 861/21.09.2020. Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 48/7 septembrie 2020.

PROCEDURA FISCALĂ

Campanie Craciun UJmag 2020

M. Of. nr. 817/ 4 septembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/ creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative.

Comentarii

O.U.G. nr. 153/2020 modifică și Codul de procedură fiscală. Astfel, furnizarea de informații și documente între MFP/ANAF și autorități publice, instituții publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, alte persoane juridice de drept privat se realizează prin mijloace electronice utilizând sistemul informatic PatrimVen – depozit de date colectate de MFP/ANAF și puse la dispoziție autorităților, instituțiilor, entităților de drept privat.

În situația în care informațiile sau documentele solicitate nu pot fi puse la dispoziție prin intermediu PatrimVen, acestea pot fi transmise în format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare a datelor.
Procedura de înrolare, modalitățile de acces în PatrimVen se vor stabili prin OMFP.

M. Of. nr. 881/ 28 septembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.486/2020 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 854/ 17 septembrie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 777/2020 pentru modificarea art. 19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.

Comentarii

Conform modificărilor aduse art. 19 din HG nr. 111/2016 (Normele de aplicare a O.U.G. nr. 77/2009), participarea la jocurile de noroc de tip loto – joc tradițional – se poate realiza prin achitarea taxei de participare de către participant în locații specializate, prin intermediul terminalelor autonome, operate în mod direct de către participanții la joc sau prin accesarea secțiunii dedicate acestei activități disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale „Loteria Română – S.A.”.
Se stabilesc. de asemenea, elementele constructive minimale pentru ca terminalel de jocuri să fie autonome.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 820/ 7 septembrie 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Comentarii

Se introduce un nou cod de indemnizație de asigurări sociale de sănătate – Boală infectoconatgioasă pentru care se instituie măsura izolării (decontare 100%).

M. Of. nr. 822/ 8 septembrie 2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în anul 2020, sub formă de vouchere pe suport hârtie, în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor născuți în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 și care nu au mai fost legitimați la un club sportiv, în vederea practicării sportului de performanță.

Voucherul se acordă persoanelor care se legitimează în cadrul unui club sportiv începând cu data de 8 septembrie 2020 până la data de 30 noiembrie 2020. Voucherul este în valoare de 300 lei și constituie venit neimpozabil (conform art. 62 lit. a) Cod fiscal).

Cererea pentru acordarea voucherelor se depune de către părintele sau reprezentantul legal al copilului la clubul sportiv la care acestea se legitimează.

ȘI

M. Of. nr. 849/ 16 septembrie 2020

Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.199/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă Normele metodologice pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea încurajării practicării sportului de performană, ajutor acordat în baza O.U.G. nr. 157/2020.

Solicitarea acordării voucherului se face pe baza următoarelor documente:
– cerere pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher însoțită de:
1. certificat de naștere (original și copie);
2. act de identitate părinte/reprezentant legal (original și copie);
3. legitimație sportivă (original și copie);
4. declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal – anexa nr. 4. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către persoana desemnată să primească documentele.

M. Of. nr. 832/ 10 septembrie 2020

1. Legea nr. 200/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unoracte normative privind regimul străinilor în România.

Comentarii

Conform Legii nr. 200/2020, viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă fără prezentarea copiei avizului de angajare și cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.

Aceste persoane trebuie să îndeplinească condițiile de autorizare prevăzute de legislația în vigoare în România pentru ocuparea locului de muncă și nu au antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

2. Legea nr. 201/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Se adaugă unele localități afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu sau de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate – persoanele care au locuit în aceste localități cel puțin 30 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

3. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

4. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Conform art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, conform Legii nr. 81/2018, se acordă angajatorilor, o singură dată, pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

Serviciile tehnologice includ totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar, angajatorii transmit, către AJOFM, prin mijloace electronice, pe platforma aici.gov.ro, următoarele documente: cerere, declarație pe propria răspundere, lista telesalariaților.

Plata sumelor se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete.

Angajatorii au obligația de a transmite la AJOFM, în 30 zile de la acordarea sumei: facturile fiscale, bonurile fiscale, chitanțele, extrasele de cont care atestă plata facturilor, fișele de evidență a materialelor. În cazul nerespectării acestei obligații, angajatorii vor restitui integral sumele încasate.

Pot fi achiziționate următoarele bunuri, conform art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020: laptop/notebook, tablete, Smartphone, echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor, echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor, licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă.

M. Of. nr. 836 / 11 septembrie 2020

Ordinul președintelui ANOFM nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora.

Comentarii

Conform O.U.G. nr. 147/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în cazul limitării sau suspendării activităților din unitățile de învățământ, inclusiv cele de educație antepreșcolară ca urmare a anchetei epidemiologice efectuată de DSP județeană/Municipiului București determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin Ordinul nr. 593/2020 se stabilește Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din O.U.G. nr. 147/2020.
Informații suplimentare în Tax focus nr. 49/15 septembrie 2020.

M. Of. nr. 844/ 15 septembrie 2020

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.340/2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii
Art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 se referă la indemnizația primită de profesioniști și persoanele care au încheiat convenții individuale în baza Legii nr. 1/2005 în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu (indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020).

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.341/2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Art. 4 din O.U.G. nr. 132/2020 se referă la indemnizația primită de zilierii ale căror activități sunt afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului (indemnizație de 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă, se acordă pe maxim 3 luni, până la 31 decembrie 2020).

M. Of. nr. 850/ 16 septembrie 2020

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.392/2020 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Acest ordin face referire la sumele decontate angajaților care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni (sumele se acordă pe maxim 3 luni, până la 31 decembrie 2020 – 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de  41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020).

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.393/2020 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin modelul cererii și al documentelor însoțitoare pentru sumele decontate angajaților afectați de reducerea temporară a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu (75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent
orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat).

M. Of. nr. 865/ 22 septembrie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al președintelui CNAS nr. 1.426/946/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

ȘI

M. Of. nr. 873/ 24 septembrie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.432/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii

Se actualizează modelul cererii, declarației pe propria răspundere și a listei beneficiarilor prevăzute în OMMPS nr. 741/2020 – aceste documente se referă la plata indmenizației acordată salariaților în cazul suspendării activității în baza deciziei DSP ca urmare a anchetei epidemiologice.

M. Of. nr. 865/ 22 septembrie 2020

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.602/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 cu privire la:

1. certificatele de comcedu medical acordate pentru:
– perioada cuprinsă între data recoltării primei probe care confirmă boala infectocontagioasă și data internării (dacă data internării este ulterioară recoltării primei probe)
– perioada pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu/locație declarată pentru persoana confirmată cu o boală infectocontagioasă (la recomandarea medicului care a făcut evaluarea persoanei fără internare) se emit de către medicul de familie după ultima zi de încetare a perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare.

2. Cererile de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații plătite de angajatori salariaților care au  beneficiat de certificate de concediu medical suportate din FNUASS nu includ indemnizațiile aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau pentru incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării.

3. După remedierea cauzelor care au determinat respingerea totală/parțială a cererii de recuperare, această cerere se poate depune după depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate.

4. Se actualizeză anexa 9 – Cerere-tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate și anexa 10 – Cerere depusă pentru situațiile de la art. 64 alin. (1) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017.

M. Of. nr. 883/ 28 septembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii.

Comentarii

1. Prin O.U.G. nr. 163/2020 se stabilesc unele măsuri pentru persoanele care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și care nu îndeplinesc condiția stagiului minim de cotizare pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă.
Aceste persoane pot încheia un contract de asigurare socială în baza căruia pot efectua plata CAS pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.
Contractul de asigurare socială se poate încheia până la data de 1 septembrie 2021. Perioadele pentru care se poate încheia contractul sunt cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.
Baza lunară de calcul a CAS este venitul lunar declarat în contractul de asigurare și nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Perioadele pentru care se achită contribuția se consideră stagiu de cotizare în sistemul public.
Plata CAS se pate face integral sau eșalonat până la data de 31 august 2021. La data achitării în întregime a CAS, contractul de asigurare își încetează aplicabilitatea.

2. Prin această ordonanță de urgență se modifică și art. 159 din Legea nr. 263/2010. Astfel, în cazul:
– distrugerii, degradării sau pierderii carnetului de muncă,
– încetării activității angajatorului,
– arhiva angajatorului nu ai poate fi identificată, perioadele privind vechimea în muncă pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001 se pot obține pe baza informațiilor din arhiva electronică creată în baza HG nr. 1.768/2005.

M. Of. nr. 888/ 29 septembrie 2020

Legea nr. 211/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 211/2020 aprobă O.U.G. nr. 92/2020 cu unele completări privind redistribuirea sumelor utilizate pentru desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 802/ 1 septembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică:
– Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate – cu privire la contravaloarea pașapoartelor simple electronice;
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – cu privire la operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a permiselor de conducere,

M. Of. nr. 843/ 15 septembrie 2020

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Comentarii

Nivelul ratei dobânzii de referinâă a BNR este de 1,50% pe an, începând cu data de 6 august 2020.

M. Of. nr. 868/ 23 septembrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară.

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin modelul și conținutul următoarelor formulare:
– Raport de inspecție economico-financiară;
– Notă unilaterală;
– Proces-verbal;
– Raport de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse;
– Raport de verificare documentară prealabilă;
– Notă de constatare;
– Raport intermediar;
– Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
– Proces-verbal de îndeplinire a procedurii;
– Dispoziție obligatorie emisă în baza prevederilor art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011;
– Dispoziție obligatorie emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011;- Notă explicativă;
– Invitație;
– Declarație;
– Adresă de solicitare de acte, documente, înscrisuri, evidențe, situații, informații necesare derulării acțiunii de inspecție economicofinanciară.

M. Of. nr. 873/ 24 septembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.488/2020 privind completarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.

M. Of. nr. 884/ 28 septembrie 2020

Legea nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri.

M. Of. nr. 890/ 30 septembrie 2020

Decizia președintelui Oficiului Român pentru Drepturi de Autor nr. 115/2020 pentru modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Info fiscal – Septembrie 2020 was last modified: octombrie 5th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter