Info fiscal – Octombrie 2021

2 nov. 2021
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 180

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 954/6 octombrie 2021

Circulară BNR nr. 20/2021 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 6 octombrie 2021, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 1,50% pe an.

M. Of. nr. 960/7 octombrie 2021

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Ordonanță de urgență nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Comentarii

Începând cu data de 7 octombrie 2021, au intrat în vigoare noi prevederi referitoare la emiterea facturilor electronice în relația cu autoritățile statului (B2G) precum și între operatorii economici (B2B), dacă aceștia sunt înregistrați în sistemul e-Factura (sistemul e-Factura este opțional). Acesta ar trebui să devină operațional în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

La data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 120/2021 se abrogă Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 991/18 octombrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.619/2021 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății.

Comentarii

Modificările aduse OPANAF nr. 3.607/2016 se referă la următoarele aspecte:

− ofertanții pentru plata taxei de participare la licitație și cumpărătorii pentru plata prețului rezultat în urma valorificării bunurilor sechestrate au obligația de a respecta prevederile OPANAF nr. 3.607/2016.

− în cazul de mai sus, numărul de evidență a plății se înscrie în documentele de plată întocmite de către ofertanți și cumpărători, pentru plata taxei de participare la licitație ori a prețului bunului valorificat.

− numărul de evidență a plății este generat prin programele informatice prin care este gestionată procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, odată cu emiterea actelor în procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, pentru efectuarea viramentelor de către ofertanți ale taxei de participare la licitație ori de către cumpărători ale prețului bunului valorificat.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

M. Of. nr. 998/19 octombrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.233/2021 pentru aprobarea Procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației.

Comentarii

Sfera de aplicare

Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor se referă la furnizarea de informații cu caracter general privind modul în care contribuabilii/plătitorii trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal ori pentru a se conforma unei obligații declarative/de plată/fiscală/contabilă.

Sfera activității de îndrumare și asistență cuprinde:

− legislația fiscală – impozite, taxe, contribuții sociale, alte creanțe fiscale administrate de ANAF.

− tehnologia informației.

Activitatea de îndrumare și asistență nu include:

− informații de interes public solicitate în baza Legii nr. 554/2004;

− informații prin care se sugerează sau se prezintă modalități de optimizare a sarcinii fiscale;

− informații ce contravin secretului fiscal;

− informații solicitate în perioada în care contribuabilul este supus controlului fiscal;

− informații referitoare la soluționarea unor probleme ce fac obiectul contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor sau asupra cărora se fac cercetări penale/disciplinare;

− informații care nu intră în sfera de competență a MF și ANAF;

− elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici;

− materiale de presă sau pentru uz didactic;

− alte informații a căror furnizare este interzisă.

Structuri

1. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).

2. Structuri subordonate din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice (DGRFP): administrațiile județene ale finanțelor publice, administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice București, servicii/birouri fiscale municipale/orășenești/comunale, Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii București, Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți.

3. Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili (DGAC) și DGRFP – coordonează activitatea de îndrumare și asistență în domeniul legislației fiscale, la nivel național/regional, pentru structurile din subordinea ANAF, pentru cazurile în care nu au fost clarificate aspectele solicitate cererile contribuabililor de către structurile de la pct. 1 și 2.

4. Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF) – în domeniul tehnologiei informației.

5. Direcția Generală a Vămilor – în domeniul vamal, inclusiv utilizarea aplicației EMCS.

Procedura

Contribuabilii/plătitorii adresează cereri organelor fiscale competente de la pct. 1, 2, 4 și 5 de mai sus, utilizând diferite modalități (direct la sediul organului fiscal, prin email, SPV, telefonic).

Cererile adresate direct DGAC și DGRFP se consideră a fi adresate eronat și vor fi transmise în 5 zile lucrătoare organelor competente. Termenul de rezolvare a cererilor este de 45 zile de la înregistrare cu posibilitatea prelungirii în situația în care sunt necesare informații suplimentare ori puncte de vedere de la alte structuri de specialitate, inclusiv Comisia Europeană sau alte organisme internaționale.

Activitatea de îndrumare și asistență se poate realiza:

a) la sediul organului fiscal competent – în cazul în care sunt necesare, de la contribuabili, informații suplimentare, explicații, documente pentru formularea răspunsului, aceștia au obligația de a le transmite în 15 zile de la comunicarea solicitării din partea organului fiscal;

b) prin email – este necesară completarea formularului electronic de pe portalul ANAF;

c) SPV – prin intermediul formularului de contact;

d) prin telefon – adresare la call-center;

e) acordată din oficiu – furnizare de informații din inițiativa organului fiscal central, actualizarea aplicației „ANAFI”, emitere de materiale informative.

Această procedură nu se aplică pentru:

− petiții formulate în baza O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu excepția celor care au ca obiect îndrumarea și asistența contribuabililor referitoare la problematica fiscală și tehnologia informației;

− cereri privind politica fiscală primite de la alte autorități sau instituții publice, organisme internaționale, sindicate sau patronate, solicitări din partea mass-media și adresate ministrului finanțelor, secretarului de stat ce răspunde de politica fiscală sau compartimentului de comunicare și relații publice;

− plângeri prealabile formulate conform Legii nr. 554/2004;

− propuneri de modificare și completare a actelor normative din domeniul legislației fiscale sau alte propuneri privind politica fiscal;

− corespondența primită de MF de la autoritățile fiscale competente din alte state.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 945/4 octombrie 2021

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se stabilesc măsuri de protecție socială în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2. Astfel, în perioada 4 octombrie 2021-31 decembrie 2021, salariații pot beneficia de indemnizații în cotă de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Pentru aceeași perioadă 4 octombrie 2021-31 decembrie 2021, în situația întreruperii temporare a activității ca urmare a răspândirii coronavirusului, beneficiază de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 și următoarele categorii de persoane:

1. Profesioniștii, definiți conform Legii nr. 287/2009 privind de Codul civil.

2. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, reglementate de Legea nr. 8/1996.

3. Persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005.

4. Persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 29 din data de 8 octombrie 2021.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se acordă zile libere:

a) unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv;

b) pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară.

Informații suplimentare în Tax focus nr. 30 din data de 8 octombrie 2021.

M. Of. nr. 972/12 octombrie 2021

Ordinul președintelui ANOFM nr. 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora.

Comentarii

Față de prevederile O.U.G. nr. 110/2021, prin acest ordin se mai stabilesc:

1. Documentele justificative care însoțesc cererea depusă de angajator la AJOFM/București sunt:

− lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

− copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;

− declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista beneficiarilor conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de O.U.G. nr. 110/2021;

− dovada plății impozitului și a CAS, CASS, CAM aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Se pot cere clarificări scrise și/sau documente suplimentare în cazul unor inadvertențe din documentele transmise sau informații incomplete.

Verificarea de către AJOFM/București a îndeplinirii condițiilor prevăzute de OUG nr. 110/2021 se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi, în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi. Debitele rezultate în urma constatării nerespectării condițiilor de decontare a indemnizației pentru fiecare zi liberă se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002.

M. Of. nr. 1001/20 octombrie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 947/2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul cererii, declarației pe propria răspundere și listei persoanelor care vor beneficia de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 111/2021.

M. Of. nr. 950/5 octombrie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Comentarii

Conform hotărârii de guvern, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.

M. Of. nr. 951/5 octombrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii 

Principalele modificări aduse legii nr. 53/2003 se refeă la următoarele aspecte:

a) munca nedeclarată – primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

b) munca subdeclarată – acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în formularul (112), transmisă autorităților fiscale.

c) munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice (anterior, 60 zile calendaristice) după efectuarea acesteia.

d) contravenții și sancțiuni:

− munca subdeclarată – amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.

− neplata salariului cu mai mult de o lună de la data de plată a acestuia, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz – amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

M. Of. nr. 956/6 octombrie 2021

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor nr. 902/1.245/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021.

Comentarii

Pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 20,09 lei (anterior, 20,01 lei).

Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022.

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor nr. 901/1.244/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2021.

Comentarii

Pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 490 lei (anterior, 480 lei).

Această valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022.

M. Of. nr. 965/8 octombrie 2021

Legea nr. 244/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 76/2002 au în vedere:

− sprijinirea ocupării persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau care au fost condamnate la executarea unei pedepse, a unei măsuri educative ori a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare;

− stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau care au fost condamnate la executarea unei pedepse, a unei măsuri educative ori a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 938/1 octombrie 2021

Ordinul președintelui Autorității pentru Administrarea Arhivelor Statului pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Comentarii

Sfera de aplicare:

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică obligațiilor bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS):

a) creanțele bugetare restante, existente în evidențele contabile ale CNAS pentru care creditorul deține titluri de creanță sau titluri executorii legal constituite, preluate de AAAS conform O.U.G. nr. 95/2003 (contribuții angajator, dobânzi angajator, penalități angajator, contribuție asigurați, dobânzi asigurați, penalități asigurați, penalități stopaj la sursă);

b) obligațiile rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătorești emise de instanțele de judecată (contravaloarea actualizării cu indicele de inflație).

Facilități acordate:

1. amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii extrasului de cont până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AAAS conform art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 69/2020;

2. anularea obligațiilor de plată accesorii.

Debitori:

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt debitorii persoane juridice sau persoane fizice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de AAAS, inclusiv:

– debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;

– persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015, Legii nr. 85/2014 sau Legii nr. 85/2006 pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;

– debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare;

– debitorii care la data de 31 martie 2020, inclusiv, înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data de 14 mai 2020.

M. Of. nr. 960/7 octombrie 2021

Hotărârea președintelui CCF nr. 13/2021 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.

M. Of. nr. 969/11 octombrie 2021

Hotărârea președintelui CCF nr. 12/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, și pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2021 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2021.

Comentarii

Se modifică Regulamentul pentru organizarea examenului de consultant fiscal/consultant fiscal asistent cu privire la:

− dosarul de înscriere pentru examen (documente);

− elaborarea subiectelor pentru examen (procentaj tipuri de legislație);

− remunerarea membrilor comisiilor de examinare.

M. Of. nr. 976/13 octombrie 2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 2.037/2021 pentru aplicarea în trimestrul II 2021 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă lista, aferentă trimestrului II 2021, conținând clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I, tip II și tip III, potrivit prevederilor art. 3^7 din O.U.G. nr. 77/2011.

M. Of. nr. 999/20 octombrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.240/2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Comentarii

Conform ordinului:

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic sunt obligate să informeze unitatea teritorială a MF cu privire la acest aspect cu minim 30 zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales. În cazul persoanelor nou înființate, informarea privind modificarea exercițiului financiar se transmite în 30 zile calendaristice de la data înființării.

Aceste entități au obligația de a întocmi și depune raportări contabile anuale la 31 decembrie, în termen de 150 zile de la încheierea anului calendaristic. Aceste raportări contabile la 31 decembrie se întocmesc distinct de situațiile financiare anuale. La întocmirea situațiilor financiare se au în vedere prevederile reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial – OMFP nr. 3.103/2017.

Raportările contabile la 31 decembrie cuprind:

− Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10).

− Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20).

Raportările contabile la 31 decembrie se depun în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică utilizând semnătura electronică extinsă pe portalul www.e-guvernare.ro și se întocmesc utilizând programul de asistență de pe site-ul www.anaf.ro.

Aceste prevederi se aplică începând cu raportările contabile anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021.

2. Se modifică OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile cu privire la următoarele aspecte:

− întocmirea raportării în cazul în care entitatea revine la anul calendaristic ca exercițiu financiar de raportare.

− entitățile care revin la anul calendaristic nu au obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar în care revin la anul calendaristic, chiar dacă obligația a existat pentru ultimele situații financiare întocmite pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

M. Of. nr. 1.008/21 octombrie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 1.097/2021 privind actualizarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente.

M. Of. nr. 1012/22 octombrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.239/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Comentarii

Se modifică prin acest ordin:

I. Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 cu privire la:

1.1. Cazul în care angajații unei entități primesc beneficii direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup. Dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, acordarea instrumentelor de capitaluri proprii se va contabiliza în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.

1.2. Contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România – primele situații financiare anuale întocmite de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 2021.

1.3. Entitățile și entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, vor înscrie în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020 – se aplică de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din regulament și de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)-f) din Regulament.

1.4. O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația de a completa declarația nefinanciară dacă societatea-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități. Scutirea se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă.

II. Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 cu privire la:

2.1. Entitățile și entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, vor înscrie în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020 – se aplică de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din regulament și de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)-f) din Regulament.

2.2. O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația de a completa declarația nefinanciară dacă societatea-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități. Scutirea se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, cu excepțiile de mai sus.

M. Of. nr. 1028/28 octombrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.518/2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016.

Info fiscal – Octombrie 2021 was last modified: noiembrie 2nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: