Info fiscal – Mai 2024

5 iun. 2024
Vizualizari: 149

COD FISCAL

Hotărârea Guvernului nr. 571/2024 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 504/30 mai 2024)

Comentarii

Prin H.G. nr. 571/2024 se modifică Normele de aplicare a Codului fiscal astfel:

I. Titlul VII – Taxa pe Valoarea Adăugată

1.1. Zona contiguă a României și zona economică exclusivă a României, delimitate prin Legea nr. 17/1990 nu mai fac parte din teritoriul României din punct de vedere al TVA, pentru operațiunile legate de activitățile desfășurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 și 77 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996.

II. Titlul VIII – Accize și taxe speciale

2.1. Operatorul economic care produce, achiziționează din alte state UE sau importă produse cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective, comercializate în porții ambalate în pliculețe, cu încadrarea tarifară NC 2404 91 90 trebuie să se autorizeze la autoritatea vamală teritorială.

PROCEDURĂ FISCALĂ

Ordinul președintelui ANAF nr. 874/2024 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M. Of. nr. 422/ 9 mai 2024)

Comentarii

Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic a fost actualizat ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 16/2022, Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 115/2023 și Legea nr. 111/2022.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 12 din 9 mai 2024.

Legea nr. 126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 437/13 mai 2024)

Comentarii

Această lege modifică Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu privire la modificarea unor definiții și modificarea sau introducerea unor infracțiuni noi de evaziune fiscală.

1. Definiții: documentele legale includ atât documentele emise pe hârtie, cât și cele pe suport electronic, inclusiv factura electronică (e-factura).

2. Infracțiuni modificate: Infracțiunile de la art. 9 din lege au fost modificate în sensul introducerii referinței la documentele legale în format electronic (inclusiv e-factura) și cu majorarea sancțiunii cu închisoarea la 3-7 ani (de la 2-8 ani anterior);

3. Infracțiuni nou introduse:

a) nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute Legea nr. 241/2005 (se pedepsește cu închisoare 1- 5 ani).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) folosirea cu rea-credință, a sistemului RO e-Factura, pentru crearea aparenței de legalitate a unor operațiuni fictive sau disimulării circuitului tranzacțional real al bunurilor/serviciilor,

c) utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale sau alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale.

d) creditarea directă sau indirectă de către orice persoană fizică, pentru efectuarea unor plați cu sume de bani care provin din omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și/sau a veniturilor realizate a unuia sau mai multor contribuabili).

Notă: Infracțiunile de mai sus se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă.

e) Sancționarea unor scheme frauduloase (în domeniul TVA) care au ca efect diminuarea cu cel puțin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului de stat (se pedepsesc cu închisoare 7 – 15 ani și interzicerea unor drepturi, prin:

(i) utilizarea sau prezentarea de declarații/documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA,

(ii) nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii,

(iii) prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

3. Alte acte normative. Au fost modificate prin această lege sunt: O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Ordinul președintelui ANAF nr. 888/2024 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M. Of. nr. 448/15 mai 2024)

Comentarii

Prin acest ordin se modifică formularul (300) ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2023. Astfel, nu mai sunt scutite de TVA: serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și livrările /adaptarea/ repararea închirierea/leasingul de echipamente medicale, aparate dispozitive, articole, accesorii, echipamente de protecție, materiale și consumabile sanitare efectuate către unitățile spitalicești menționate. Ca urmare, a fost modificat formularul (300) în sensul eliminării pozițiilor 14.1 – Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal și 14.2 – Livrări de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal din Anexa 1 și Anexa 2 (Instrucțiuni de completare) la decont. Formularul (300) se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii mai 2024.

Ordinul președintelui ANAF nr. 912/2024 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a titlurilor de creanță și a veniturilor din digitalizare încasate în evidența operativă (M. Of. nr. 452/16 mai 2024)

Comentarii

La nivelul ANAF, se organizează Evidența operativă a veniturilor din digitalizare care include:

a) obligațiile fiscale aferente titlurilor de creanță fiscală depuse/emise ca urmare a utilizării profilelor de risc specifice contribuabililor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe și contribuții sociale, precum și a neconcordanțelor și/sau inadvertențelor identificate prin Sistemul informatic de interes strategic național.

Titlurile de creanță fiscală sunt următoarele:

– decizii de impunere emise de structurile de control fiscal.

– decizii de impunere emise în procedura de stabilire din oficiu a creanțelor fiscale.

– declarații de impunere inițiale sau rectificative, depuse ca urmare a notificărilor de conformare, comunicate contribuabilului de către organul fiscal competent.

– decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii, aferente creanțelor fiscale individualizate de mai sus.

b) veniturile suplimentare aferente titlurilor de creanță de la lit. a), încasate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Evidența se organizează pe categorii de venituri, iar informațiile necesare (obligațiile fiscale suplimentare din digitalizare, precum și sumele încasate aferente acestora) sunt transmise, de către organele fiscale competente, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Informațiile colectate se transmit Ministerului Finațelor până la data de 30 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

LEGISLAȚIA MUNCII

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2.447/493/2024 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M. Of. nr. 415/7 mai 2024)

Comentarii

Se modifică Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 cu privire la eliberarea certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. Condițiile acordării (maxim 7 zile calendaristice, două etape..) nu se aplică în cazul persoanelor asigurate cu bolile infectocontagioase din grupa A.

Ordinul președintelui CNAS nr. 536/2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și a instrucțiunilor de completare și a modalităților de eliberare și utilizare ale acestuia (M. Of. nr. 453/16 mai 2024)

Comentarii

În vederea eliberării cardului, persoana asigurată poate depune cererea și online prin intermediul poate depune cererea și online prin intermediul
website-ului https://www.cardeuropean.ro/depunere-cerere-card-european.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2024 pentru modificarea art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M. Of. nr. 483/24 mai 2024)

Comentarii

Conform ordonanței de urgență:

– Adultul cu handicap grav beneficiază de indemnizație lunară, indiferent de venituri în procent de 80% (anterior, 70%) din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 .

– Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, în procent de 70% (anterior, 60%) din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002.

Notă: Indicatorul social de referință (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistență socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului de asistență socială, cât și în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistență socială, pentru a se încadra în muncă.

Începând cu 1 martie 2024, ISR este de 660 lei.

Legea nr. 161/2024 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii (M. Of. nr. 507/31 mai 2024)

Comentarii

Prin Legea nr. 161/2024 se modifică Codul muncii referitor la persoana singură din familia monoparentală care nu poate fi obligată să presteze muncă de noapte.

FONDURI SPECIALE

Lege a nr. 127/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (M. Of. nr. 441/14 mai 2024)

Comentarii

Modificările aduse O.U.G. nr. 5/2015 se referă la: domeniul de aplicare, definiții, colectarea separată, eliminarea și transportul deșeurilor colectate, rata de colectare, autorizații, sancțiuni.

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul ministrului finanțelor nr. 824/2024 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare — Forexebug, precum și pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice (M. Of. nr. 431/10 mai 2024)

Regulamentul ASF nr. 7/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (M. Of. nr. 469/21 mai 2024)

Hotărârea Guvernului nr. 565/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 487/27 mai 2024)

 

Info fiscal – Mai 2024 was last modified: iunie 5th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: