Info fiscal – Mai 2021

2 iun. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 190

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 520/19 mai 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 577/2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine.

Comentarii

Se aprobă următoarele formulare:

1. Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Formularul se depune împreună cu documentele prevăzute la art. 81 alin. (2) C. fisc., de către solicitant la registratura organului fiscal centra, sau se transmite prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Formularul transmis prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăși 5 MB și care conține documentele prevăzute la art. 81 alin. (2) C. fisc., în formatele „PDF”, „JPEG” sau „TIFF”.

2. Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 și 37 din Codul fiscal de către persoana juridică străină.

Formularul se completează, se semnează și se eliberează/se comunică în trei exemplare de către organul fiscal central, fiind semnat de conducătorul unității fiscale, sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, după caz. Un exemplar se transmite persoanei juridice străine, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Un exemplar se arhivează la organul fiscal central care a emis notificarea și un exemplar se transmite organului fiscal central la care persoana juridică străină cu locul conducerii efective în România se înregistrează fiscal.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 464/4 mai 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont pe valoarea adăugată”. Față de versiunea anterioară, formularul este actualizat conform art. 269 alin. (9) C. fisc. cu referire la constituirea grupului fiscal unic – „un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar și economic”.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 13 din 5 mai 2021.

M. Of. nr. 519/19 mai 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 758/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Comentarii
Potrivit acestui ordin, se completează lista documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale cu documentul „Înștiințare pentru discuția finală”.

M. Of. nr. 476/7 mai 2021

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

1. Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Prin Legea nr. 123/2021 se modifică Codul de procedură fiscală cu privire la raportarea DAC6.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 14 din 8 mai 2021.

2. Legea nr. 127/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Legea nr. 127/2021 aduce modificări de formă Titlului X – „Aspecte internaționale” din Codul de procedură fiscală, fără a afecta modul de aplicare a acestor prevederi: constituirea comisiei consultative sau a comisiei de soluționare alternativă a litigiilor, numirea membrilor și a persoanelor independente, informații, elemente de probă și audieri.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 467/4 mai 2021

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Comentarii

Legea nr. 200/2006 se modifică cu privire la:

– acoperirea deficitelor Fondului și din alte surse decât disponibilitățile din anii precedenți;

– cuantumul creanțelor salariale suportate din fond (maxim 4 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat);

– se mărește perioada la 4 luni (față de 3 luni calendaristice) pentru care se suportă creanțe salariale din Fond de tipul: salarii, indemnizații, compensații restante, plăți compensatorii.

M. Of. nr. 474/6 mai 2021

1. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 36/2021privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică o serie de acte normative în domeniul legislației muncii.

1. Legea nr. 53/2003 cu privire la posibilitatea angajatorului de a utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract și altor documente emise în executarea contractului individual de muncă.

2. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

3. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă.

Informații suplimentare în Tax focus nr. 15 din 13 Mai 2021.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 37/2021 se aduc modificări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – cu privire la stabilirea unor măsuri pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri și crearea unor relații de muncă mai flexibile.

Informații suplimentare în Tax focus nr. 15 din 13 Mai 2021.

M. Of. nr. 501/13 mai 2021

Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Se modifică prin această lege art. 34 din Codul muncii cu privire la informațiile ce trebuie eliberate angajaților în baza registrului general de evidență a salariaților.

Astfel, în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar are obligația de:

(i) a elibera angajaților documente care atestă activitatea desfășurată în cadrul companiei.

(ii) a înceta contractele individuale de muncă.

(iii) de a transmite încetarea contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților.

M. Of. nr. 510/17 mai 2021

Hotărâre a Guvernului nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Comentarii

Modificările aduse Normelor metodologice se referă, printre altele, la:

a) actele doveditoare privind realizarea de venituri,

b) acte doveditoare privind atestarea situațiilor de la art. 2 alin. (5) din O.U.G. nr. 111/2010. Nu se solicită aceste acte în cazul indemnizației acordate în baza art. XV din O.U.G. nr. 30/2020 și art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 (în cazul profesioniștilor reglementați de Codul Civil și a persoanelor care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005).

c) se stabilește modalitatea de calcul a indmenizației în cazul persoanei care se află în concediu pentru creșterea copilului și care realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția menținerii întreruperii/suspendării uneia dintre activitățile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație.

d) se stabilește modalitatea de acordare a stimulentului de inserție după împlinirea vârstei de 2 ani/3 ani.

e) cererea și documentele doveditoare pentru drepturile prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 pot fi depuse electronic. în situația în care autoritățile administrației publice locale/agențiile teritoriale dezvoltă sisteme informatice de primire și înregistrare a solicitărilor. Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor justificative este opțională și se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 477/7 mai 2021

Hotărârea președintelui CCF nr. 7/2021 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința ordinară anuală a Camerei Consultanților Fiscali din 27 aprilie 2021.

M. Of. nr. 510/17 mai 2021

Ordinul președintelui ONPCSB nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora.

M. Of. nr. 561/31 mai 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență, se prelungește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului până la data de 1 octombrie 2021.

Declarația se depune la oficiul registrului comerțului prin poștă, curier sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică și poate avea formă de înscris sub semnătură privată sau formă electronică.

Declarația poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului ori se poate depune personal sau prin reprezentant, cu dată certă acordată de notarul public sau atestată de avocat.

Info fiscal – Mai 2021 was last modified: iunie 2nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter