Info fiscal – Iunie 2021

2 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 386

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 630/28 iunie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență au fost aduse modificări titlului VII (Taxa pe valoarea adăugată) din Codul fiscal și s-a amânat plata impozitului specific pentru semestrul I 2021 până la 25 decembrie 2021. Modificările din domeniul TVA se referă, în principal, la livrările de bunuri și servicii către persoane neimpozabile (B2C) efectuate pe teritoriul Uniunii Europene.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 16 din 29 iunie 2021.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

M. Of. nr. 644/30 iunie 2021

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1644/2021 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Comentarii

Prin acest ordin intră în vigoare, la data de 13 ianuarie 2021, Convenția dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnată la București la 18 octombrie 2017, ratificată prin Legea nr. 309/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 din 20 decembrie 2018.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 606/17 iunie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență, se prorogă până la data de 1 octombrie 2021 (anterior, termenul era 21 iunie 2021), termenele prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Aceste termene se referă la preluarea, de către Ministerul Finanțelor Publice, de la ANAF, a Direcției Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) și a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice (DGRFP), activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativfiscale emise de organul central fiscal (termen de depunere a contestației, organul competent, forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației), posturile și personalul aferent acesteia.

M. Of. nr. 607/18 iunie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 722/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 573/7 iunie 2021

Legea nr. 152/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.

Comentarii

Se aprobă O.U.G. nr. 157/2020 fără modificări.

M. Of. nr. 575/7 iunie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Conform modificărilor aduse O.U.G. nr. 132/2020, profesioniștii, definiți conform Codului civil, și persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005, beneficiază de indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut și în cazul reducerii veniturilor realizate (nu numai în cazul reducerii timpului de munca ca urmare a starii de urgență/alertă). Aceste prevederi se aplică începând cu drepturile lunii iunie 2021.

M. Of. nr. 577/8 iunie 2021

Legea nr. 158/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind  venitul minim garantat.

Comentarii

Prin această lege se modifică Legea nr. 416/2001 referitor la acordarea unor ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii ori alte situații deosebite determinate de starea de sănătate sau alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială. Fondurile pentru acordarea acestor ajutoare se asigură de la bugetul de stat.

Aceste ajutoare nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul de stat.

M. Of. nr. 611/18 iunie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 654/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017.

M. Of. nr. 615/22 iunie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Comentarii

Se modifică Legea nr. 200/2006 cu privire la următoarele aspecte:

1. Suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat (anterior, 4 salarii medii brute).

2. Salariile restante, compensațiile restante, plățile compensatorii restante, indemnizațiile restante se suportă din Fond pentru 5 luni consecutive. O altă solicitare privind plata creanțelor salariale poate fi făcută numai dacă această perioadă este mai mică de 5 luni.

M. Of. nr. 618/23 iunie 2021

Legea nr. 168/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii.

Comentarii

Această lege modifică O.U.G. nr. 163/2020 cu privire la prelungirea termenului până la care persoanele care nu au calitatea de pensionari
și care efectuează plata CAS pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care aceștia nu au realizat stagiu de cotizare/stagiu asimilat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă. Noul termen este 1 septembrie 2023.

Plata CAS se face într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare până la data de 31 august 2023. Dacă la această dată CAS nu este achitată integral, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

M. Of. nr. 622/24 iunie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 540/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii

Se actualizează tabelul cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

M. Of. nr. 624/24 iunie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 670/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006.

Comentarii

Se actualizează Normele de aplicare a Legii nr. 200/2006 conform modificărilor aduse acestei legi prin O.U.G. nr. 53/2021.

M. Of. nr. 628/25 iunie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 677/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 132/2021, se acordă o indemnizație de 75%, respectiv 41,5% din salariul de bază brut lunar/câștigul salarial mediu brut în cazul reducerii timpului de muncă ca urmare a starăă de urgență/alertă.

H.G. nr. 677/2021 stabilește, printre altele, condițiile pentru acordarea indemnizației în cazul:

− profesioniștilor reglementați de Codul civil;
− persoanelor care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005;
− persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe.

M. Of. nr. 645/30 iunie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.

Comentarii

Prin aceată ordonanță de urgență se modifică:

− OUG nr. 158/2005 cu privire la:
− condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite de către persoanele asigurate pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (stagiul minim de asigurare, adeverința emisă de plătitorul de indenizații privind numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă), excepții de la prezentarea adeverinței.
− cota de contribuție datorată și plătită de către persoanele fizice care încheie contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Contractele se încheie cu casa de asigurări de sănătate la care aceste persoane sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza declarației fiscale depuse pentru plata CASS, conform art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) Cod fiscal.
− baza de calcul a indemnizațiilor.
− eliberarea certificatelor de concediu medical.
− indemnizația pentru carantină.
− în cazul copilului cu afecțiuni grave, se acordă dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav până la 18 ani.
− contravenții și sancțiuni.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 577/8 iunie 2021

Legea nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

M. Of. nr. 586/10 iunie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se stabilește acordarea unei indemnizații de gratitudine invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război.

Indemnizația se acordă lunar și este în cuantum de 50% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata. Indemnizația nu este supusă impozitului pe venit.

Info fiscal – Iunie 2021 was last modified: iulie 2nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter