Info fiscal – Iulie 2021

4 aug. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 322

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 650/1 iulie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 741/2021 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică:

I. OMFP nr. 101/2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

II. OMFP nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 17 din 2 iulie 2021.

M. Of. nr. 652/1 iulie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, modelul și conținutul declarației speciale de TVA.

Comentarii

Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import a fost aprobat prin O.U.G. nr. 59/2021. Acest mecanism se aplică pentru importul de bunuri în loturi a căror valoare intrinsecă nu depășește 150 euro și a căror expediere/transport se încheie în România.
Se adaugă prevederi privind (i) condiții pentru eliberarea autorizației și (ii) obligațiile titularului autorizației.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 18 din 2 iulie 2021.

M. Of. nr. 693/12 iulie 2021

Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Această lege modifică art. 291 Cod fiscal în sensul aplicării unei cote reduse de TVA (5%) pentru serviciul de furnizare a energiei termice către populație.
Cota redusă de TVA se va aplica de la 13 ianuarie 2022 (se aplică în termen de 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial).

PROCEDURA FISCALĂ

Monitor Dosare

M. Of. nr. 656/2 iulie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 922/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior.

M. Of. nr. 673/8 iulie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.075/2021 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, precum și a modelului și conținutului formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

M. Of. nr. 702/15 iulie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Comentarii

Formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” aprobat prin acest ordin este un formular cu regim special care se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea ANAF.

Formularul este utilizat de către inspectorii fiscali cu atribuții de verificare a situației fiscale personale.

M. Of. nr. 703/15 iulie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.071/2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Se stabilesc prin acest ordin acțiunile ce trebuie efectuate de către organele de inspecție fiscală în cazul în care, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, se constată săvârșirea unor fapte de natură penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare și pentru care se aplică prevederile art. 132 C. proc. fisc. Aceste acțiuni constau în:

1. încheierea, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, a unui proces-verbal, în condițiile prevăzute la art. 132 C. proc. fisc.

2. stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor, precum și a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale.

3. întocmirea, avizarea și aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală (raport de inspecție parțial).

4. înștiințarea contribuabilului la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecție fiscală sau în legătură cu întocmirea unui raport de inspecție fiscală parțial, precum și în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuțiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecție fiscală, deși au fost avizate prin avizul de inspecție fiscală, termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se suspendă.

5. înscrierea în evidența specială a datelor și informațiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecție fiscală parțial.

M. Of. nr. 725/23 iulie 2021

Legea nr. 216/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Comentarii

Legea aprobă O.G. nr. 6/2019 fără modificări.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 673/8 iulie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 596/2021 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din O.U.G. nr. 132/2020 (referitor la reducerea timpului de muncă pe durata stării de urgență/alertă).

M. Of. nr. 681/9 iulie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 595/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru: (i) profesioniștii definiți conform Codului civil, (ii) persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, (iii) persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor în vederea indemnizației acordată în situația reducerii timpului de muncă/reducerii veniturilor pe durata stării de urgență/alertă.

M. Of. nr. 712/19 iulie 2021

1. Legea nr. 197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Legea nr. 263/2010 se modifică cu privire la:

− Se consideră locuri de muncă în condiții speciale și acele locuri de muncă unde se prestează activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.

− Pentru locurile de muncă de mai sus, precum și pentru sectorul construcții nave (control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj) vârsta standard de pensionare se reduce cu 13 ani pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 ani.

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 19 august 2021.

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică modelul-cadrul al contractului individual de muncă referitoare la: Atribuțiile postului și Drepturi și obligații generale ale părților.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 20 din 20 iulie 2021.

M. Of. nr. 721/22 iulie 2021

Legea nr. 214/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Conform acestei legi, obligațiile fiscale datorate de către profesioniștii definiți conform Codului civil, avocați, persoane care obțin numai venituri din drepturi de autori, în cazul întreruperii activității în perioada stării de urgență, se datorează și se plătesc de către beneficiari pentru veniturile realizate în anul în care au fost obținute indemnizațiile.

M. Of. nr. 735/27 iulie 2021

Legea nr. 225/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Comentarii

Legea nr. 76/2002 se modifică cu privire la valoarea indicatorului social de referință.

Această valoare se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință. Valoarea anuală a indicatorului social de referință este avută în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale.

Actualizarea indicatorului social de referință intră în vigoare la data de 1 martie 2022.

M. Of. nr. 745/30 iulie 2021

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 697/14 iulie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii

Se modifică, prin acest ordin, OMFP nr. 1.802/2014 cu privire la:

1. Aria de aplicabilitate a Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

2. Reglementări privind contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 19 din 16 iulie 2021.

M. Of. nr. 699/15 iulie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Comentarii

Prin OMF nr. 763/2021 se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 pentru operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 și prin OMFP nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă cel puțin egală cu echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Raportările contabile la 30 iunie 2021 se depun până cel mai târziu la data de 16 august 2021. Nedepunerea raportărilor contabile la se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 19 din 16 iulie 2021.

M. Of. nr. 715/20 iulie 2021

Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

Comentarii

Se modifică prin această lege:

1. O.U.G. nr. 70/2020: măsurile prevăzute la art. 26-28 (referitor la desfășurarea activității Registrului comerțului preponderent online) se aplică pe durata stării de alertă și un an după încetarea acesteia.

2. Legea nr. 31/1990: se abrogă prevederile referitoare la: (i) prezentarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social, (ii) înregistrarea, pe cheltuiala solicitantului, a Informațiilor privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind sediul social.

3. Legea nr. 359/2004: în vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, ORC transmite, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.

M. Of. nr. 720/22 iulie 2021

Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Conform Legii nr. 208/2021, se modifică O.U.G. nr. 36/2021, în principal, cu privire la următoarele aspecte:

− se modifică titlul ordonanței de urgență.

− semnătura electronică, semnătura electronică avansată, semnătura electronică ori sigiliul electronic al angajatorului calificată se poate folosi și la modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

− organele de control au obligația de a accepta, pentru verificare și control, contractele individuale de muncă și actele adiționale, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita și în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura electronică pot fi transmise în format electronic și anterior efectuării controlului.

− instruirea reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii și/sau unității, fie online.
În cazul instruirii online, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

M. Of. nr. 735/27 iulie 2021

Legea nr. 223/2021 pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar.

Comentarii

Modificările aduse O.U.G. nr. 86/2003 se referă la stabilirea regimului vamal și fiscal al mărfurilor comercializate prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal – pentru țigarete.

Info fiscal – Iulie 2021 was last modified: august 4th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter