Info fiscal – Iulie 2020

3 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 513

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 588/ 6 iulie 2020

Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind  Codul fiscal.

Comentarii

Această lege stabilește faptul că persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozitul pe venit pentru veniturile obținute din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

M. Of. nr. 623/ 15 iulie 2020

Legea nr. 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Comentarii

Potrivit acestei legi, transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare nu constituie livrare de bunuri (din punct de vedere al TVA).

M. Of. nr. 628/ 17 iulie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016.

Comentarii

Prin OMFP nr. 2.148/2020 se modifică Instrucțiunile de aplicare a scutirii de TVA (aprobate prin OMFP nr. 103/2016) cu privire la:
– definiția exportatorului
– termenul de prezentare a documentelor justificative pentru scutirea de TVA.
– aplicarea art. 294 alin. (1) lit. a), lit. c), lit. e), lit. h), lit. i), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) din Codul fiscal și pentru aplicarea Regulamentului 282/2011.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 41 din 20 iulie 2020.

M. Of. nr. 659/ 24 iulie 2020

Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Comentarii

Prin această lege se modifică Codul fiscal cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu achiziția caselor de marcat electronice fiscale.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 43 din 26 iulie 2020.

M. Of. nr. 665/ 27 iulie 2020

Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative.

Comentarii

Prin această lege se aduc modificări Codului fiscal cu privire la unele facilități acordate prosumatorilor (persoane fizice – consumatori, care dețin capacități de producție energie electrică din surse regenerabile cu o putere mai mare de 27kW).
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 44 din 28 iulie 2020.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 579/ 1 iulie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2020privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene.

Comentarii

Modificările aduse Codului de procedură fiscală se referă la condițiile schimbului automat obligatoriu de informații cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 38 din 2 iulie 2020.

M. Of. nr. 600/ 8 iulie 2020

Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Comentarii

Această ordonanță de urgență modifică O.G. nr. 6/2019 cu privire la:
– restructurarea obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală precum și a obligațiilor bugetare accesorii acestora pentru debitorii, persoane juridice de drept public sau privat pentru care există riscul intrării în insolvență;
– categoriile de obligații bugetare principale restante la 31 iulie 2020;
– termenul de depunere a Solicitării de restructurare.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 39 din 9 iulie 2020.

M. Of. nr. 620/ 15 iulie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Comentarii

O.U.G. nr. 111/2020 aduce modificări și Codului de procedură fiscală cu privire la următoarele aspecte:
1. Prevederile art. 61 au în vedere și instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.
2. Se actualizează obligațiile instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică cu privire la informațiile ce trebuie comunicate zilnic către organul fiscal central. Aceste informații sunt păstrate 10 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul sau de la data efectuării tranzacției ocazionale.
3. Tipurile de rapoarte pe care ONPCSB le transmite lunar către ANAF.
4. Se înființează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare, organizat și operaționalizat de ANAF. Registrul permite identificarea persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN (conform Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului) sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României).
5. Se stabilesc categoriile de informații accesibile prin intermediul registrului (ex: persoane ce dețin drept de semnătură pentru conturile deschise, date de identificare ale beneficiarului real, date de identificare ale contului bancar sau de plăți, casetelor de valori).
6. Informațiile din registru sunt accesibile organelor fiscale, autorităților publice (pe baza unei cereri justificate), autorităților și instituțiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin conform acestei legi.

Informațiile din registru sunt păstrate 10 ani de la încetarea relației de afaceri dintre instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică

M. Of. nr. 635/ 20 iulie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Comentarii

Prin OMFP nr. 2.100/2020 a fost aprobată procedura de anulare a obligațiilor accesorii conform capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2020 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale accesorii care pot fi anulate.

Potrivit O.U.G. nr. 69/2020 pot fi anulate accesoriile aferente următoarelor categorii de obligații de plată:
i) obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020:
ii) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă, privind perioade anterioare datei de 31 martie 2020;
iii) obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată;
iv) obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, individualizate în decizii de impunere emise după această dată.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 42 din 21 iulie 2020.

M. Of. nr. 651/ 23 iulie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3011/2020 privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Conform Ordinului, bonificația de care beneficiază contribuabili plătitori de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprindeirlor (conform art. 1 din O.U.G. nr. 33/2020) se completează la rândul 1.2 din formularul (100).

M. Of. nr. 684/ 31 iulie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3039/2020 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit  prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 572/ 1 iulie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.
Comentarii

Prin această O.U.G. se stabilesc măsuri referitoare la asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale. O.U.G. 106/2020 mai stabilește că operatorii de jocuri de noroc tradiționale nu datorează taxele aferente
autorizațiilor de exploatare pe perioada stării de alertă, în care activitatea desfășurată de aceștia este suspendată.

M. Of. nr. 647/ 22 iulie 2020

Legea nr. 140/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Comentarii

Modificările se referă la domeniul protecției plantelor (completarea definițiilor, obligații ale persoanelor juridice care produc, stochează, comercializează și/sau utilizează îngrășăminte chimice și produse de protecție a plantelor, sancțiuni).

M. Of. nr. 666/ 28 iulie 2020

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.448/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Comentarii

Conform ordinului, pungile de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, introduse pe piața națională înainte de 28 iulie 2020, se vor comercializa până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2021.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 576/ 1 iulie 2020

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.106/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.108/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Comentarii

Prin aceste ordine se actualizează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, inclusiv anexa la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform H.G. nr. 394/2020, utlizate pentru acordarea indemnizațiilor de sprijin pentru perioada stării de alertă pentru domeniile cu restricții de activitate. Indemnizațile se acordă, conform art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, profesioniștilor, reglementați de art. 3 alin. (2) Cod civil și persoanelor care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005.

3. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.107/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, inclusiv anexa la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform H.G. nr. 394/2020, utlizate pentru acordarea indemnizațiilor de șomaj pentru perioada stării de alertă pentru domeniile cu restricții de activitate. Indemnizațiile se acordă, conform art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 salariaților cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

M. Of. nr. 581/ 2 iulie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 1.109/2.974/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, inclusiv anexa la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform H.G. nr. 394/2020. Aceste formulare sunt utlizate pentru acordarea indemnizațiilor de sprijin pentru perioada stării de alertă pentru domeniile cu restricții de activitate.
Indemnizațile se acordă, conform art. XV alin. (4) din O.U.G. nr. 30/2020, persoanelor fizice care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor.

M. Of. nr. 582/ 2 iulie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 1.110/654/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, inclusiv anexa la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform H.G. nr. 394/2020. Aceste formulare sunt utlizate pentru acordarea indemnizațiilor de sprijin pentru perioada stării de alertă pentru domeniile cu restricții de activitate. Indemnizațile se acordă, conform art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, participanților la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.

M. Of. nr. 583/ 2 iulie 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Comentarii
Acest ordin aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată și în baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și indemnizațiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. De asemenea, se aprobă Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical.
Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin ordinul comun al ministrul sănătății și al președintelui CNAS nr. 233/125/2006 se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020. Aceste formulare se eliberează fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar în situațiile în care acestea se acordă pentru îngrijire copil bolnav, medicul curant va înscrie codul numeric personal al copilului pentru
care se acordă certificatul.

M. Of. nr. 586/ 3 iulie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 2.087/1.070/94/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19.

Comentarii

Prin acest ordin se stabilesc categoriile de personal ce pot beneficia de un spor de pericol acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020.

Cuantumul sporului este între 5% și 30% și se acordă în funcție de condițiile de muncă care pot produce o eventuală infecție cu virusul SARS-CoV2 a personalului implicat direct sau indirect în executarea, conducerea sau coordonarea misiunilor și sarcinilor de serviciu legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19.

Sporul se aplică asupra salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție din luna respectivă și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Sporul stabilit prin acest ordin se acordă până pe data de 14 august 2020.

M. Of. nr. 595/ 7 iulie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Principalele modificări aduse Legii nr. 263/2010 sunt:
– se introduce o nouă categorie de locuri de muncă în condiții speciale („activitățile referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor; fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia; operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare”).
– Pentru salariații care au desfășurat activități în locurile de muncă de mai sus (încadrate anterior în grupa I de muncă) până la 1 aprilie 2001, perioada va fi asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă.
– Acești salariați beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

De aceste prevederi beneficiază, la cerere și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis înainte de data de 7 iulie 2020.

M. Of. nr. 651/ 23 iulie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.
Comentarii

Beneficiarii de lucrări, definiți la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor. Aceasta presupune obținerea, în prealabil, a unui nume de utilizator și a unei parole (pe baza de cerere și documente însoțitoare) de la ITM-ul în a cărui rază teritorială beneficiarul își
are sediul.

Registrul se completează de către beneficiar/persoană împuternicită cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția muncii”, distribuită gratuit de Inspecția muncii și este disponibilă în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore. Registrul se transmite online.

Termene de completare și transmitere:
– zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane aflată în raport de muncă cu beneficiarul.
– lunar – pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) și art. 13¹¹ din Legea nr. 52/2011.
– pentru corectarea înregistrărilor eronate ulterior transmiterii Registrului – la data constatării erorilor.
Ordinul intră în vigoare la data de 25 iulie 2020.

M. Of. nr. 658/ 24 iulie 2020

1. Legea nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii
Se introduc/modifică prevederile Codului muncii privind: (i) discriminarea directă sau indirectă față de salariați, discriminare prin asociere, hărțuire sau  faptă de victimizare, (ii) concedierea salariaților, sancțiuni.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Conform acestei ordonanțe de urgență, salariații a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică, beneficiază de ajutorul de șomaj prevăzut la art. XI din O.U.G. nr. 30/2020 (75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut).
Indemnizația se acordă pentru numărul de zile în care a fost suspendată activitatea, iar măsura se aplică pe toată perioada de suspendare a activității, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS și CASS. Nu se datorează contribuția asigurătorie de muncă.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 580/ 2 iulie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.032/2020 pentru modificarea art. 10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1.179/2017.

Comentarii

Conform ordinului, Institutul Național de CercetareDezvoltare în Informatică – ICI București nu verifică și/sau nu testează funcțiile ce vizează transmiterea de mesaje între Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF și aparatele de marcat electronice fiscale și blocarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

M. Of. nr. 583/ 2 iulie 2020

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990.

Comentarii

Legea nr. 31/1190 se modifică sub următoarele aspecte:
• Pentru autentificarea actului constitutiv sau pentru acordarea de dată certă actului constitutiv se va prezenta doar dovada eliberată de ONRC privind disponibilitatea și rezervarea firmei.
• Pentru înmatricularea societății sau la schimbarea sediului social se va prezenta la ONRC numai documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, înregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF.
• O persoană fizică/juridică poate fi asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată.
Un SRL poate avea ca asociat unic un alt SRL, constituit dintr-o singură persoană.
• Este posibilă funcționarea mai multor societăți în același imobil/cameră, chiar dacă spațiul nu permite funcționarea acestora în spații diferite.
• Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință (conform Legii nr. 196/2018) nu este necesar dacă administratorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

M. Of. nr. 588/ 6 iulie 2020

Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 129/2019 se modifică cu privire la următoarele aspecte:
1. Declarația privind beneficiarul real se depune de către persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare (se elimină obligația depunerii anuale a declarației).
2. Nu depun declarația privind beneficiarul real:
– regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
– persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali – ONRC va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
3. În cazul în care apar modificări privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
4. Societățile au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real până la data de 9 iulie 2021 (cu excepția celor care nu au această obligație – vezi pct. 2 de mai sus).

ȘI

M. Of. nr. 620/ 15 iulie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru  prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Comentarii

Legea nr. 129/2019 se modifică și prin această ordonanță de urgență cu privire la:
1. Colaborarea dintre instituțiile și autoritățile implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)(coordonarea activităților, evaluarea riscurilor, raportări și statistici, furnizare informații).
2. Redefinirea unor termeni și introducerea unor termeni noi: furnizori de servicii pentru fiducii, societăți și alte entități sau construcții juridice, servicii de jocuri de noroc, prestator de servicii de plată, instituție de plată, agent, remitere de bani, monedă electronică, monedă virtuală, furnizor de portofel digital, operațiuni care au o legătură între ele.
3. Lista cu funcții publice (întocmire, gestionare, raportare, comunicare).
4. Noțiunea de beneficiar real:
– se completează definiția expresiei „beneficiar real”. Se modifică/completează beneficiarii reali în cazul în cazul societăților înregistrate la registrul comerțului sau entităților corporative străine, fiduciilor și construcțiilor juridice similare, persoanelor juridice fără scop lucrativ, altor persoane juridice sau entităților care administrează fonduri. De exemplu, în cazul în cazul societăților înregistrate la registrul comerțului sau entităților corporative străine, dacă nu se identifică benficiarul real, chiar dacă s-au depus toate diligențele pentru aceasta sau există îndoieli că persoana identificată este beneficiarul real, se va considera ca beneficiar real persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior;
– se completează categoriile de entități raportoare, se adaugă noi categorii (furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă);
– instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a transmite rapoarte privind transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro (anterior, 15.000 euro), inclusiv operațiunile care au o legătură între ele;
– entitățile raportoare au obligația de a obține o dovadă a înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali ori de câte ori încep o nouă relație de afaceri cu persoane care sunt supuse obligației înregistrării informațiilor privind beneficiarul real;
– beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile necesare pentru ca acestea să le poată pune la dispoziția organelor de control și supraveghere.
5. Măsuri de cunoaștere a clientelei:
5.1. Entitățile raportoare sunt obligate să aplice măsuri standard de cunoaștere a clienteli și:
– când există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei stabilite în Legea nr. 129/2019 și de valoarea
operațiunii;
– dacă există îndoieli privind veridicitatea sau suficiența informațiilor de identificare deja deținute despre client sau beneficiarul real;
– dacă au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real sau dacă au această obligație în temeiul dispozițiilor art. 62 C. proc. fisc.
5.2. Entitățile raportoare au obligația să examineze contextul și scopul tuturor tranzacțiilor care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții: a) sunt tranzacții complexe; b) sunt tranzacții cu valori neobișnuit de mari; c) nu se
încadrează în tiparul obișnuit; d) nu au un scop economic, comercial sau legal evident.
5.3. Completarea factorilor de risc de spălare de bani și de finanțare a terorismului privind clienții sau produsele, serviciile, tranzacțiile sau canalele de distribuție.
5.4. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei în cazul relațiilor de afaceri sau tranzacțiilor care implică țări terțe cu grad înalt de risc.
6. Raportare între ONPCSB și Comisia Europeană cu privire la funcționarea și caracteristicile mecanismelor naționale referitoare la registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare.

M. Of. nr. 600/ 8 iulie 2020

1. Legea nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

2. Legea nr. 116/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

3. Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea  unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

M. Of. nr. 613/ 13 iulie 2020

Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

Comentarii

Legea se referă la măsuri pentru reducerea/eliminarea disconfortului olfactiv (mirosuri neplăcute).

M. Of. nr. 621/ 15 iulie 2020

Legea nr. 127/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Comentarii

Legea aprobă O.U.G. nr. 39/2020 cu unele completări privind furnizarea, cu titlu gratuit, a serviciilor de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice.
M. Of. nr. 647/ 22 iulie 2020

Legea nr. 141/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene.

Comentarii

Prin această lege se modifică următoarele acte normative:
1. O.U.G. nr. 33/2020: se modifică titlul ordonanței de urgență, certificatul pentru situații de urgență are în vedere lunile martie și/sau aprilie pentru diminuarea veniturilor (se exclude luna mai).
2. O.U.G. nr. 37/2020: se modifică condițiile ce trebuie îndeplinite de către debitori pentru suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor (se exclude luna mai pentru certificatul pentru situații de urgență)
3. Legea-cadru nr. 153/2017: suma cumulată pe fiecare ordonator de credite pentru personalul implicat direct în tratamentul pacienților cu COVID19, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor, indemnizațiilor (nu va depăși 35% din suma salariilor de bază, a indenizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare).

M. Of. nr. 656/ 24 iulie 2020

Ordonanța de urgență nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.

M. Of. nr. 673/ 28 iulie 2020

Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

Comentarii

Prin această lege au fost modificate prevederi referitoare la piețele de capital și domeniile reglementate de ASF.

M. Of. nr. 675/ 30 iulie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile.

Comentarii

Prin OMFP nr. 2.206/2020 a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 pentru operatorii economici.

1.1. Sistemul de raportare se aplică de către:
− entitățile cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1.802/2014 referitoare la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care au înregistrat o cifră de afaceri, în exercițiul financiar precedent, mai mare de 220.000 lei;
− entitățile cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 2.844/2016 referitoare la Reglementările contabile conform cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, și care au înregistrat o cifră de afaceri, în exercițiul financiar precedent, mai mare de 220.000 lei;
− subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales;
− operatorii economici care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
− sediile permanente din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În cazul mai multor sedii permanente ale persoanei juridice, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale.
− entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv ASF.

1.2. Nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2020:
− entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020;
− entitățile aflate în inactivitate temporară în întreg semestrul I 2020;
− entitățile înființate în anul 2020;
− persoanele juridice aflate în lichidare;
− entitățile cu o cifră de afaceri mai mică sau egală cu 220.000 lei în exercițiul financiar precedent (2019).

1.3. Raportările contabile pot fi depuse:
a) în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisoare cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările listate; sau
b) numai în format electronic, utilizând portalul www.eguvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale MFP constă într-un fișier .pdf, având atașat un fișier .xml.

Formatul electronic se obține cu ajutorul programului de asistență elaborat de MFP și poate fi descărcat la adresa www.anaf.ro.

Completarea datelor de identificare, datelor privind încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare se face fără a folosi prescurtări sau inițiale care ar putea conduce la imposibilitatea identificării entității și considerarea ca nedepusă a raportării.

1.4. Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2020 este 30 Septembrie 2020.
Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 30 iunie 2020 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

II. Acest ordin abrogă OMFP nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

III. De asemenea, prin acest ordin se aduc modificări: OMFP nr. 1.802/2014 (reglementările contabile armonizate) și OMFP nr. 2.844/2016 (reglementările contabile conforme IFRS), astfel:

1. OMFP nr. 1.802/2014:
În cazul entităților care decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului pentru imobilizările corporale, în vederea determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul acestor imobilizări la data schimbării de politică contabilă este valoarea rămasă în urma ajustărilor.
În cazul activelor imobilizate, pe durata neutilizării acestora, amortizarea nu se întrerup/nu se diminuează în funcție de utilizarea redusă a activului, cu excepția cazului în care activul a fost amortizat complet. Cheltuielile de amortizare pot fi zero, în cazul folosirii metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, dacă nu există producție. În acest caz amortizarea se bazează pe utilizarea activului.

2. OMFP nr. 2.844/2016:

Introducerea unor conturi noi în Planul de conturi și a funcțiunilor acestora:
− 4413 – Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale (A/P);
− 6565 – Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare;
− 693 – Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale;
− 7565 – Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare.

Info fiscal – Iulie 2020 was last modified: august 3rd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter