Info fiscal – Ianuarie 2020

5 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 667
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 11/ 9 ianuarie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică:

1. Codul fiscal cu privire la nivelul accizelor. Astfel, nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul MFP, de regulă, până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an. Nivelul accizelor pentru țigarete se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an. Aceste prevederi se aplică începând cu anul 2020.

2. OUG nr. 114/2018 cu privire la: (i) abrogarea taxei pe activele financiare, (ii) administrarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, (iii) administrarea fondurilor de pensii private.

3. Alte acte normative: Legea nr. 153/2017 (indemnizația de hrană, indemnizația de merit, detașarea din mediul privat, indemnizația pentru creșterea copilului), OUG nr. 88/2013 (obligația de raportare a entităților publice către organismele internaționale), OUG mr. 195/2002 (punctul de amendă), Legea nr. 123/2012 (tarife în domeniul energiei).

 

M. Of. nr. 72/ 31 ianuarie 2020

Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

Prin această ordonanță se completează prevederile titlului II Impozitul pe profit din Codul fiscal cu privire la tratamentul fiscal al elementelor hibride (ex. asocieri care sunt considerate persoane impozabile într-un stat și sunt transparent fiscal în alt stat), prin transpunerea Directivei 2016/1164/UE așa cum a fost modificată prin Directiva 2017/952/UE.

Termenul de depunere a declarației unice și, respectiv, a declarației 230 (Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat) a fost prorogat până la 25 mai 2020 (termenul inițial era 15 martie 2020). Corespunzător termenul de plată al impozitului pe venit și contribuțiilor sociale declarate prin declarația unică a fost prorogat pentru aceeași dată – 25 mai 2020.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În domeniul TVA, au fost aduse modificări în ce privește teritoriile care fac parte din spațiul comunitar și cu privire la tratamentul unitar al stocurilor la dispoziția clientului, la nivelul UE. De asemenea, au fost stabilite reguli comune cu privire la livrările intracomunitare succesive (transport direct) și cu privire la condițiile de fond pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare (cod de identificare valid al beneficiarului și declararea de acesta a achiziției intracomunitare).

În domeniul accizelor, au fost incluse în teritoriul UE teritoriile italiene: (i) Campione d’Italia și (ii) apele italiene ale lacului Lugano.

Depunerea declarațiilor 392A, 392B și 393 a fost suspendată până la data de 31 decembrie 2022.

Modificările aduse Codului fiscal intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României (de la 3 februarie 2020).

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 30/ 16 ianuarie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 56/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005.

Comentarii

Modificările aduse normelor metodologice se referă la ordinul de plată multiplu electronic (OPME).

OPME se poate utiliza și de către instituțiile publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Aceste prevederi se aplică se aplică de către Ministerul Finanțelor Publice – activitate proprie ca instituție publică-pilot pentru toate plățile efectuate începând cu luna februarie 2020.

(OPME poate fi descărcat prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul MFP – Sistemul național de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

OPME se completează și se depune on-line în Sistemul național de raportare Forexebug.

 

M. Of. nr. 44/ 22 ianuarie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

2. Modelul și conținutul formularelor:

–  (230) Cerere privind destinația reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat și Anexa la cerere.

–  (255) Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private.

–  (258) Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult.

–  Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

–  Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult.

Formularul (230) se depune până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

 

M. Of. nr. 47/ 23 ianuarie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice’’. Formularul este utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, precum și pentru declararea veniturilor estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

Termenul de depunere al declarației unice este:

–  15 martie a fiecărui an pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale;

–  15 martie a anului următor celui de realizare a venitului pentru declararea și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

–  15 martie a anului următor celui de realizare a venitului în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând maxim 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților noprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private;

–  30 zile de la producerea evenimentului/încheierii contractului între părți pentru contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut obligația depunerii declarației unice până la acea dată.

În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin OG nr. 6/2020, termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020.

Declarația unică se depune:

–  în format hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confrmare de primire.

–  prin mijloace electronide de transmitere la distanță: (i) SPV sau (ii) website-ul www.e- guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

 

M. Of. nr. 68/ 31 ianuarie 2020

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Începând cu data de 2 februarie 2020, prin această ordonanță au fost aduse modificări cu privire la modul în care se derulează executarea silită a creanțelor fiscale, în special cu privire la poprirea sumelor datorate de terți și a conturilor bancare (se introduce un termen de 3 zile lucrătoare pentru realizarea plăților aferente popririlor; în reglementarea anterioară se utiliza sintagma ”de îndată”). De asemenea, a fost introdusă obligația, pentru organele fiscale, de a actualiza sumele poprite astfel încât poprirea să reflecte doar sumele rămase de încasat.

Începând cu data de 1 iulie 2020 intră în vigoare prevederile care transpun Directiva UE 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 5 iunie 2018.

 

M. Of. nr. 72/ 31 ianuarie 2020

Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

Prin această ordonanță se modifică prevederile OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, astfel:

a) Prevederile OG 6/2019 urmează să se aplice și persoanelor juridice care au obligații restante la 31 decembrie 2018 indiferent de suma datorată (inițial facilitățile erau acordate numai entităților cu datorii mai mari de 1 milion lei);

b) Facilitățile sunt acordate și entităților care au depus garanții pentru obligațiile bugetare într-una din formele prevăzute în Codul de procedură fiscală;

c) Perioada de notificarea a intenției de restructurare a fost extinsă și pentru perioada 1 februarie – 31 martie 2020;

d) Termenul de depunere a solicitării de restructurare este până la 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii. În cazul restructurărilor care necesită acordul Comisiei europene, cerere de restructurare poate fi depusă în termen de 6 luni de la data agreării modului de acordare a facilității.

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 3 februarie 2020.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 14/ 10 ianuarie 2020

Legea nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii

Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 8/1996:

– se instituie obligația organismelor de gestiune colectivă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, de a publica trimestrial, pentru trimestrul anterior, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari, proveniența acestora, modul de calcul al drepturilor, precum și reținerile aplicate. Publicarea se va face prin afișare la sediul acestor organisme sau în format electronic, pe pagina proprie de internet.

Încălcarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 3.000 și 30.000 lei.

 

M. Of. nr. 27/ 15 ianuarie 2020

Ordinul președintelui ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020.

 

M. Of. nr. 52/ 27 ianuarie 2020

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 60/2020 privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică anexele la ordinul nr. 591/2017 cu privire la:

(i) Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională de către operatorii economici,

(ii) Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici,

(iii) Date privind cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și anvelope uzate gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/ valorificare/ salubrizare.

 

M. Of. nr. 72/ 31 ianuarie 2020

Regulamentul ASF nr/ 2/2020 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 10/ 8 ianuarie 2020

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale.

 

M. Of. nr. 39/ 21 ianuarie 2020

Ordinul președintelui CNAS nr. 1.151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 1/ 6 ianuarie 2020

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.950/2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 714/2018 pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente și emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere.

Comentarii

Modificările au în vedere:

– stocarea informațiilor din dosarul întocmit conform Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și transmise elecyronic prin sistemul EU-CEG;

– atribuțiile responsabilului de accesul la informațiile stocate pe platforma EU-CEG.

 

M. Of. nr. 2/ 6 ianuarie 2020

Legea bugetului de stat nr. 5/2020.

 

M. Of. nr. 3/ 6 ianuarie 2020

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.

 

M. Of. nr. 5/ 7 ianuarie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii

Acest ordin se aplică pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019. La data publicării în Monitorul Oficial (7 ianuarie 2020) se abrogă OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

–  150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (29 mai 2020 inclusiv);

–  120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (29 aprilie 2020 inclusiv).

–  90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare și subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European (30 martie 2020).

Situațiile financiare/raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și format electronic la registratura unităților teritoriale ale MFP/la oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare declarată); sau

b) numai în format electronic utilizând portalul www.eguvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

 

M. Of. nr. 12/ 9 ianuarie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

 

M. Of. nr. 23/ 14 ianuarie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

 

 

Info fiscal – Ianuarie 2020 was last modified: februarie 5th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter