Info fiscal – Februarie 2021

3 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 287

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 141/ 11 Februarie 2021

Sentință civilă – Curtea de Apel București nr. 3284 din 25 septembrie 2017

Comentarii

Prin această hotărâre, Curtea de Apel București a anulat OMFP nr. 1210/2014 și Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 (referitoare la încadrarea turnurilor de susținere a turbinelor eoliene în categoria clădirilor, din punct de vedere fiscal).

M. Of. nr. 182/ 23 Februarie 2021

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Ordinul președintelui ANAF nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin are în vedere înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu sediul activității economice în România (p) care realizează:

a) operațiuni taxabile;

b) operațiuni scutite de TVA cu drept de deducere; și/sau

c) operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul prestării/livrării este considerat a fi în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România.

Înregistrarea în scopuri de TVA se solicită conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) Cod fiscal.

Înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă de la data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

M. Of. nr. 196/ 26 Februarie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 257/2021 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete.

Comentarii

În perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022, nivelul accizei specifice la țigarete este de 428,604 lei/1.000 țigarete. Până la 1 aprilie 2021, nivelul accizei specifice a fost de 406,521 lei/1.000 țigarete.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

M. Of. nr. 197/ 26 Februarie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

Comentarii

Principalele modificări aduse Codului fiscal se referă la:

Impozitul pe profit – cheltuieli efectuate pentru tranzacțiile realizate începând cu 1 ianuarie 2021 cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I sau anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Impozitul pe venit – contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică sau entitățile supuse transparenței fiscale.

Contribuții sociale obligatorii – contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, obligația de calcul, reținere și plată a CAS și CASS în cazul avantajelor în bani/natură primite de la terți.

TVA – aplicarea sistemului de TVA la încasare, notificări, radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, plafon pentru aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrările de imobile.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 6 din 27 Februarie 2021.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 174/ 19 Februarie 2021

Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 203/188/207/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului (112) „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Acest ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2021.

Modificările aduse formularului (112) se referă la introducerea unor noi casete în Anexa asigurat, a unor noi tipuri de asigurați în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” și Nomenclatorul „Tip asigurat”, introducerea unei noi valori în Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite”, actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor de completare a formularului.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 4 din 21 Februarie 2021.

M. Of. nr. 197/ 26 Februarie 2021

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 259/2021 pentru modificarea și completarea OMFP nr. 2482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și importatorilor autorizați.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 135/ 10 Februarie 2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 103/2021 pentru aplicarea în trimestrul IV 2020 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Conform art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011, contribuția trimestrială datorată de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum și deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanții legali ai acestora se calculează și se datorează diferențiat pentru medicamente de tip I, II, și III.

Prin acest ordin se aprobă lista ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I, tip II și tip III și care se aplică în trimestrul IV 2020.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr.168/ 18 Februarie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se aduc modificări cu privire la:

– neacordarea voucherelor de vacanță de către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv serviciile publice autonome de interes național pentru anul 2021.

– pentru personalul militar, polițiști, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională nu se decontează serviciile turistice prestate de structurile de primire turistică de pe teritoriul României.

– valoarea punctului de pensie, începând cu anul 2022, se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

M. Of. nr. 174/ 19 Februarie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Comentarii

Potrivit acestei ordonanțe de urgență:

– Fondul de garantare asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale/colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței (nu se mai impune măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare a acestor angajatori pentru asigurarea plății creanțelor salariale).

– Perioada de 3 luni pentru care se suportă din Fondul de garantare salariile, compensațiile r, indemnizațiile și plățile compensatorii restante este perioada anterioară datei la care se solicită acordarea drepturilor.

– Angajatorii pentru care se pronunță închiderea procedurii de insolvență sunt obligați să plătească dobândă, la nivelul dobânzii de referință a BNR, pentru sumele suportate în plus din Fondul de garantare, în funcție de contribuțiile plătite de aceștia la Fond.

M. Of. nr. 179/ 22 Februarie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006.

Comentarii

Modificările aduse H.G. nr. 1850/2006 aliniază prevederile acesteia la modificările aduse Legii nr. 200/20026 prin O.U.G. nr. 9/2021 cu privire la eliminarea măsurii ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare a angajatorilor împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței pentru asigurarea plății creanțelor salariale din Fondul de garantare).

Alte modificări au în vedere documentele care însoțesc Cererea pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale care se înaintează AJOFM.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 124/ 5 Februarie 2021

1. Hotărârea președintelui CCF nr. 1/2021 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021.

2. Hotărârea președintelui CCF nr. 2/2021 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021.

M. Of. nr. 128/ 8 Februarie 2020

Hotărârea președintelui CCF nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 și pentru modificarea anexei nr. 8 la Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.

M. Of. nr. 186/ 24 Februarie 2021

Ordonanță de urgență nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale.

M. Of. nr. 197/ 26 Februarie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

Prin O.U.G. nr. 13/2021 se modifică si Legea contabilității nr. 82/1991 cu privire la următoarele aspecte:

1. Au obligația de a organiza și conduce contabilitatea financiară și:

− persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,

− persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

2. Se păstrează timp de 10 ani:

a) Situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, precum și situațiile financiare interimare;

b) Situațiile financiare și raportările contabile, altele decât cele anuale, întocmite de entitățile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

3. Situațiile financiare anuale sunt însoțite de:

− raportul administratorilor;

− raportul de audit/raportul comisiei de cenzori,

− raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia,

− propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de:

− raportul consolidat al administratorilor,

− raportul de audit,

− raportul consolidat privind plățile către guverne, dacă reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.

4. Fondul de garantare a depozitelor bancare, schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Națională a României se includ în categoria persoanelor juridice de interes public.

5. Categoriile de informații cu caracter public din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale sunt stabilite prin OMFP și se extrag din acestea. Ministerul Finanțelor poate încheia protocoale cu autorități publice/instituții publice și de interes public, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, organisme profesionale reglementate și alte entități de interes public, referitor la schimbul de informații, dacă actul de înființare/reglementare a acestora prevede atribuții a căror realizare necesită utilizarea informațiilor cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a MF.

6. Constituie contravenție:

a) nerespectarea prevederilor privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare interimare și a raportărilor contabile.

Sancțiunea: amendă între 2.000 și 3.000 de lei.

b) nerespectarea prevederilor privind depunerea în termenul legal a situațiilor financiare interimare și a raportărilor contabile.

Sancțiunea: amendă între 300 lei – 1.000 lei (dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare), 1.000 lei – 3.000 lei (dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare), 1.500 lei – 4.500 lei (dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare)

c) nerespectarea obligației privind auditarea a situațiilor financiare interimare;

d) nedepunerea situațiilor financiare interimare.

Celelalte contravenții și sancțiuni nu au fost modificate.

7. Modificările referitoare la contravenții și sancțiunile aferente acestora intră în vigoare la 28 martie 2021. Ordinele privind persoanele competente să constate contravențiile și să aplice sancțiunile trebuie emise până la 27 aprilie 2021.

Info fiscal – Februarie 2021 was last modified: martie 3rd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: