Info fiscal – Decembrie 2020

4 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 531

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 1269/ 21 decembrie 2020

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2020 au fost transmise prin Tax focus nr. 59 din 22 decembrie 2020.

M. Of. nr. 1332/ 31 decembrie 2020

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 226/2020 se aduc modificări Codului fiscal, după cum urmează:

a) Se modifică prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu privire la formatul numărului de identificare în scopuri de TVA, conform ISO 3166 alfa 2.

b) Nu se mai exceptează de la plata efectivă a TVA la organele vamale importurile de:
(i) deșeuri feroase și neferoase, rebuturi feroase și neferoase,
(ii) reziduuri și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă și reziduuri industriale ce conțin metale sau aliajele lor,
(iii) deșeuri de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă și sticlă,
(iv) materialele de la (i) – (iii) după prelucrarea/transformarea acestora prin operațiuni de curățare, polizare, selecție, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere.

c) Sunt scutite de la plata TVA livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19 [conforme cu cerințele Directivei 98/79/CE sau Regulamentul (UE) 2017/746), de vaccinuri împotriva COVID-19 (autorizate de Comisia Europeană sau de statele membre UE], serviciile de vaccinare și testare aferente, altele decât cele scutite conform art. 292 C.fisc., precum și achizițiile intracomunitare de Remdesivir efectuate până la 31 decembrie 2022.

d) se amână aplicarea unor prevederi cuprinse în Legea nr. 296/2020, de la 1 ianuarie 2021 la 1 ianuarie 2022, respectiv:
(i) deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor.
(ii) prevederile referitoare la plafonul de 140.000 euro, în cazul livrării de locuințe ca parte a politicii sociale.

Notă: Menționăm că, la data de 1 ianuarie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 248/2020 prin care a fost stabilit același plafon de 140.000 euro pentru livrările de locuințe (nu se precizează însă modul de conversie a acestei sume în moneda națională).

e) Pentru indemnizațiile acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 132/2020:
(i) profesioniștilor, definiți conform Codului civil,
(ii) persoanelor care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005,
(iii) avocaților,
(iv) persoanelor care au încheiat contracte de activitate sportivă,
(v) persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, a căror activitate a fost afectată de coronavirus (ex. prin încetare, restrângere, suspendare) nu constituie venituri din desfășurarea activității.

În acest sens, se vor aplica următoarele reguli fiscale:
– impozitul pe venit și contribuțiile sociale se calculează separat față de veniturile din desfășurarea activității;
– nu se iau în calculul plafonului prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2), art. 170 alin. (2) C.fisc;
– nu fac obiectul bonificației stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 1198/ 9 decembrie 2020

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Hotărârea Guvernului nr. 1027/2020 pentru modificarea pct. 39 și 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere

Comentarii

Prin această H.G. se elimină, de la 8 ianuarie 2021, din lista contravențiilor pentru care se aplică legea prevenirii, unele contravenții silvice și contravenția privind nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (dotarea cu noile case de marcat).

M. Of. nr. 1210/ 11 decembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 4077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală.

Comentarii

Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, aprobată prin acest ordin, stabilește o serie de acțiuni în vederea parcurgerii etapelor specifice pentru finalizarea unei inspecții fiscale.

În cadrul procedurii se întocmesc următoarele documente:
a) raportul de inspecție fiscală (parțială sau generală), conform modelului din OPANAF nr. 3.710/2015;
b) nota privind constatările în divergență;
c) înștiințare pentru discuția finală.

Etapele procedurii:

1. Analiza constatărilor fiscale împreună cu șeful de serviciu coordonator. Această etapă presupune:
(i) investigații pe teren a documentelor și registrelor solicitate sau puse la dispoziție de contribuabil, a informațiilor deținute de organul fiscal sau obținute de acesta de la terți, verificări încrucișate, solicitare de puncte de vedere de la direcții de specialitate din MFP sau ANAF, încadrarea situațiilor ce pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni.
(ii) comunicarea directă cu șeful de serviciu coordonator privind modul de desfășurare a controlului, constatărilor pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție verificată, precum și a problemelor și particularităților acțiunii de inspecție fiscală și încadrarea în termenele stabilite pentru efectuarea inspecției fiscale.

2. Întocmirea raportului de inspecție fiscală și a dosarului acțiunii de inspecție fiscală.
Raportul se întocmește conform OPANAF nr. 3.710/2015 și OPANAF nr. 3772/2015. Proiectul raportului se realizează în format electronic sau letric și se anexează la„Înștiințare pentru discuția finală”.

Raportul se întocmește indiferent dacă se stabilesc sau nu diferențe de obligații fiscale suplimentare, cu
respectarea instrucțiunilor privind obiectivele minimale pentru fiecare capitol în parte.

Constatările din raportul de inspecție fiscală trebuie să fie proprii organelor de control, bazate pe date, informații sau documente, să fie temeinic argumentate, să fie expuse clar și concis, eliminându-se orice elemente și descrieri personale inutile, neconcludente și nedocumentate, care încarcă nejustificat conținutul raportului de inspecție fiscală. Constatările se înscriu de către echipa de control care finalizează acțiunea de inspecție fiscală, indiferent de persoanele care au participat la efectuarea verificărilor.

Dacă se constată abateri, se vor înscrie și măsurile operative luate și îndeplinite în timpul controlului.
Pentru măsurile ce vor fi luate în continuare se va întocmi „Dispoziție privind măsurile stabilite de inspecția fiscală”.

3. Avizarea raportului de inspecție fiscală de către șeful de serviciu coordonator.
În această etapă se verifică corectitudinea încadrării în prevederile legale a constatărilor din raportul de inspecție fiscală și se avizează de către șeful de serviciu coordonator al acțiunii de inspecție fiscală numai după redactarea sa în forma finală.

4. Aprobarea raportului de inspecție fiscală de către conducătorul activității de inspecție fiscală.
Aprobarea raportului reprezintă acordul dat asupra modului de încadrare în termenele propuse, a modului de prezentare și susținere a constatărilor, a încadrării în prevederile legale, semnarea și datarea acestuia.

Raportul se supune spre aprobare conducătorului activității de inspecție fiscală după avizarea sa de către șeful de serviciu coordonator al acțiunii de inspecție fiscală. Data aprobării raportului reprezintă data finalizării tuturor acțiunilor premergătoare emiterii actelor administrativ-fiscale.

M. Of. nr. 1211/ 11 decembrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.998/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Comentarii

Principalele modificări ale OMFP nr. 2.810/2019 au în vedere următoarele aspecte:

a) prevederile ordinului se aplică pentru (se referă la) obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020.
b) condițiile ce trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare:

b1) Debitorul care se află în procedura insolvenței până la 31 martie 2021 și dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței.

b2) În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent o notificare privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii. Notificarea poate fi retrasă oricând la cererea debitorului, fără ca acesta să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la 31 martie 2021. Dacă debitorul dorește retragerea notificării concomitent cu depunerea unei noi notificări, aceasta se poate realiza printr-o singură notificare depusă la organul fiscal competent.

b3) După depunerea notificării și întocmirea planului de restructurare, debitorul depune o cerere la organul fiscal prin care solicită restructurarea obligațiilor bugetare, nu înainte de a achita, printre altele, și obligațiile bugetare
scadente în perioada cuprinsă între 1 august 2020 și data depunerii cererii.

c) se actualizează procedurile interne pentru acordarea facilităților (Procedura aplicată de organul fiscal competent în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, Procedura aplicată de organul fiscal competent în vederea soluționării cererii de restructurare a obligațiilor bugetare, Procedura aplicată de organul fiscal competent pe perioada derulării înlesnirilor la plată a obligațiilor bugetare).

M. Of. nr. 1241/ 16 decembrie 2020

Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 4.201/2020 pentru modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale.

Comentarii

Se actualizează formularele tipizate pentru desfășurarea activității de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, aprobate prin Ordinul 2.068/2015 și Ordinul 144/2016, precum și formularele:
(i) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice/persoanele juridice,
(ii) Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local, în urma inspecției fiscale, în anul 20…., de către contribuabil.

M. Of. nr. 1246/ 21 decembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 4.072/2020 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Formularul 101 și Instrucțiunile de completare prin introducerea unor informații cu privire la deducerile si bonificațiile stabilite prin legislația publicată în anul 2020.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 57 din 17 decembrie 2020.Acest ordin se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2020.

M. Of. nr. 1257/ 18 decembrie 2020

Decizia ÎCCJ nr. 21/2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)

Comentarii

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 5 ani de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale reprezentând impozit pe profit și accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil.

M. Of. nr. 1266/ 21 decembrie 2020

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

Modificările aduse Codului de Procedură Fiscală prin Legea nr. 295/2020 au fost comunicate prin Tax focus nr. 58 din 21 decembrie 2020.

M. Of. nr. 1279/ 22 decembrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.179/2020 pentru completarea art. 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020.

Comentarii

Conform acestui ordin, sunt considerate obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor (prin raportare la art. VIII alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 69/2020).

M. Of. nr. 1291/ 24 decembrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.192/2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

Comentarii

Principalele modificări aduse Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de comunicare la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică se referă la comunicare prin SPV a:

a) declarațiilor de înregistrare și alte declarații întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică;
b) fișierelor de profil prevăzute de OPANAF nr. 146/2018 și structura XML de activare a acestora, categorii de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

M. Of. nr. 1311/ 30 decembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 4.136/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Comentarii

Se modifică formularul (700), iar denumirea acestuia devine „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”. Noul formular (700) cuprinde date referitoare la:

a) înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal (secțiunea A);
b) înregistrarea în scopuri de TVA, ulterior înregistrării fiscale (subsecțiunea B1);
c) mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale (subsecțiunea B2);
d) opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) C.fisc (subsecțiunea B3);
e) notificare privind sistemul TVA la încasare (subsecțiunea B4);
f) anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență a persoanei impozabile înregistrată în scopuri de TVA (subsecțiunea B5);
g) vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate (secțiunea C);
h) vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora (secțiunea D);
i) vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate (secțiunea E);
j) sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale (secțiunea F).

M. Of. nr. 1331/ 31 decembrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri.

Comentarii

Conform acestui ordin, nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale pentru importurile efectuate de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 C.fisc care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții (conform art. 326 alin. (41):
a) nu au obligații bugetare restante (impozite, taxe, contribuții), cu excepția celor eșalonate/reeșalonate și a celor suspendate;
b) au realizat importuri din teritorii și state terțe în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului de amânare la plata TVA în vamă, în valoare cumulată de minim 50 milioane lei (fără importuri de produse supuse accizelor armonizate);
c) nu au debite față de autoritatea vamală;
d) sunt înregistrate în scopuri de TVA cu cel puțin 6 luni înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare la plata în vamă a TVA;
e) nu sunt în insolvență, reorganizare sau lichidare judiciară.
Certificatele de amânare la plata în vamă a TVA emise își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe acestea, dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus (lit. a), c) și e)).
Ordinul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, dată la care se abrogă OMFP nr. 4.121/2015.

M. Of. nr. 1332/ 31 decembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Comentarii

Prin OUG nr. 226/2020 au fost reglementată aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, și în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 1166/ 2 decembrie 2020

Legea nr. 275/2020 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003.

Comentarii

Prin această lege se modifică, printre altele, nivelul redevenței miniere pentru exploatarea apelor minerale.

M. Of. nr. 1214/ 11 decembrie 2020

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.088/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică obligațiilor administrate de Administrația Fondului pentru Mediu (taxe, contribuții și obligații accesorii aferente, inclusiv obligațiile individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența Administrației Fondului pentru Mediu).

a) Debitorii ce pot beneficia de facilitățile din procedură sunt: persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

Pot beneficia inclusiv debitori declarați insolvabili, persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară conform Codului de procedură fiscală, debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor principale la bugetul Fondului pentru mediu stinse până la această dată, debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații principale la bugetul Fondului pentru mediu scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere.

b) Se pot acorda următoarele facilități fiscale:
(i) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică Administrația Fondului pentru Mediu conform art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență;
(ii) anularea obligațiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligații de plată accesorii care pot face obiectul facilităților fiscale sunt:

(i) dobânzi/majorări de întârziere;
(ii) penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;
(iii) orice alte obligații de plată accesorii.

M. Of. nr. 1233/ 15 decembrie 2020

Ordinul ANRE nr. 223/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2021.

M. Of. nr. 1247/ 17 decembrie 2020

Ordinul ministrului sănătății nr. 2.125/2020 privind modificarea anexei la ordinul ministrului sănătății nr. 1.887/2020 pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății .

Comentarii

Potrivit art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011, începând cu trimestrul I al anului 2020, contribuția trimestrială se calculează și se datorează diferențiat pentru medicamente de tip I, II, și III. Anexa la OMS nr. 1.887/2020 se modifică la pozițiile 203, 2410 și 4313.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1166/ 2 decembrie 2020

Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Prin această lege, se modifică O.U.G. nr. 147/2020 sub următoarele aspecte:

a) pentru a beneficia de prevederile ordonanței de urgență, se introduce o nouă condiție: locul de muncă ocupat de părintele care solicită zile libere nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
b) prevederile ordonanței se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, suferă de o boală cronică, indiferent dacă activitățile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate.
c) angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, din unitățile de comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din unitățile farmaceutice, beneficiază de prevederile acestei ordonanțe de urgență numai cu acordul
angajatorului.

M. Of. nr. 1168/ 3 decembrie 2020

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.705/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.  1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.706/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

ȘI

M. Of. nr. 1207/ 10 decembrie 2020

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 1.707/3.436/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 1.708/1.531/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

M. Of. nr. 1187/ 7 decembrie 2020

Legea 279/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Se actualizează lista localităților afectate de poluare remanentă în care persoanele care au locuit cel puțin 30 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

M. Of. nr. 1189/ 7 decembrie 2020

Ordonanță de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Prin OUG nr. 211/2020 se prelungește aplicarea măsurilor de protecție socială (indemnizații de șomaj tehnic pentru salariați și profesioniști) reglementate de O.U.G. nr. 30/2020 până la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Până la aceeași dată se aplică prevederile O.U.G. nr. 120/2020, pentru perioadele în care activitatea este suspendată.

Prevederile O.U.G. nr. 132/2020 sunt modificate, fiind instituite unele condiții pentru acordarea facilităților prevăzute de aceasta.

M. Of. nr. 1199/ 9 decembrie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 1046/2020 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Prevederile privind reducerea timpului de muncă cu maxim 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă pe perioada stării de urgență/alertă/asediu pentru salariați, profesioniști definiți conform Codului civil sau persoane care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005, se aplică până la 30 iunie 2021.

M. Of. nr. 1201/ 9 decembrie 2020

Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Prin această lege se modifică O.U.G. nr. 132/2020 cu referire la următoarele aspecte:
a) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului (nu se mai prevede obligația de a transmite modificarea în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară celei în care se reduce programul);
b) Se stabilesc documentele însoțitoare cererii în vederea decontării indemnizației stabilită conform art. 1 alin. (4) din OUG nr. 132/2020 (75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă);
c) Cererea se depune la AJOFM în format electronic/letric până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară.

M. Of. nr. 1238/ 16 decembrie 2020

Legea nr. 289/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Prin această lege:
a) se actualizează definiția locurilor de muncă în condiții speciale referitoare la activitățile din industria de armament;
b) persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 19 decembrie 2020 beneficiază de prevederile referitoare la drepturile de pensie pentru persoanele din domeniul construcțiilor de nave.

M. Of. nr. 1259/ 18 decembrie 2020

Ordinul președintelui CNAS nr. 1192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Comentarii

Conform O.U.G. nr. 43/2020 (art. 8 alin. (1) lit. f1)), se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană pentru personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate.

Stimulentul se acordă dacă aceste categorii de personal nu au beneficiat de stimulentul de risc acordat prin Ordinul președintelui CNAS nr. 540/2020. Suma reprezentând stimulent nu se include în baza de calcul a CAS, CASS și CAM.

M. Of. nr. 1266/ 21 decembrie 2020

Legea nr. 297/2020 pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Constituie locuri de muncă în condiții speciale: „Curățarea rezervoarelor și tancurilor, precum și a canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase sau cancerigene din unitățile chimice și petrochimice”.

M. Of. nr. 1293/ 24 decembrie 2020

Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Codul muncii se modifică prin Legea nr. 298/2020 cu referire la suspendarea temporară a activității și/sau reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență [conform art. 93 alin. (1) din Constituția României]. Astfel:

a) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în această perioadă.
b) Salariații cu contractul suspendat în această perioadă beneficiază de o indemnizație, plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență.
Indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dacă bugetul angajatorului permite acest lucru.
c) Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS, CASS, dar nu se datorează CAM. Declararea și plata impozitului și contribuțiilor sociale se face de către angajator până la data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
d) Dacă un angajat are mai multe contracte de muncă încheiate și cel puțin unul este activ, nu va beneficia de indemnizație. Dacă toate contractele de muncă sunt suspendate, va beneficia de această indemnizație aferentă contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
e) Pentru a beneficia de aceste sume, angajatorul depune o cerere datată și semnată de reprezentantul său legal la AJOFM. Plata către angajator se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj în maxim 15 zile de la depunerea
documentelor, iar plata către salariat în cel mult 3 zile de la primirea sumelor de către angajator.
f) Dacă angajatorul adoptă măsura suspendării contractului individual de muncă, înlocuind total/parțial, măsura reducerii programului săptămânal de lucru de la 5 la 4 zile, plata indemnizației este acordată numai de la data
suspendării contractului individual de muncă conform art. 52 alin. (1) lit. c) sau f).
g) Angajatorii nu pot desființa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) sau f), pe o perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat, pentru acești salariați, de plata indemnizațiilor din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj.

M. Of. nr. 1298/ 28 decembrie 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2.168/1.189/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volumrezultat.

M. Of. nr. 1304/ 29 decembrie 2020

Ordinul președintelui CNAS nr. 1.212/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și a instrucțiunilor de completare și a modalităților de eliberare și utilizare ale acestuia.

Comentarii

Conform acestui ordin, de la data de 1 ianuarie 2021, cardul european de asigurări sociale de sănătate dă dreptul titularului, beneficiar al Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice la servicii medicale necesare, pe perioada
deplasării pe teritoriul Marii Britanii și Irlandei de Nord, atunci când titularul nu este în posesia certificatului provizoriu de înlocuire a cardului.

De la aceeași dată, persoanele asigurate, beneficiare al Acordului pot beneficia atât de cardul pentru accesarea serviciilor medicale necesare pe perioada deplasării pe teritoriul UE/SEE/Confederația Elvețiană, cât și de
certificatul provizoriu de înlocuire a cardului.

M. Of. nr. 1326/ 31 decembrie 2020

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Comentarii
1. Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.
a) Angajatorii care încadrează în muncă în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată:
(i) persoane peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat pe perioada stării de urgență/alertă din motive neimputabile lor,
(ii) persoane 16 – 29 ani înregistrați ca șomeri,
(iii) cetățeni români peste 50 ani sau 16 – 29 ani, care au fost concediați de angajatori străini pe perioada stării de urgență/alertă din 2020 din motive neimputabile lor,  beneficiază lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană, de 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 lei.

b) Angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă minim 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni în care beneficiază de aceste sume. În caz contrar, vor returna suma primită la care se adaugă dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării contractelor. Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat și se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă pin mijloace electronice la AJOFM.

c) Nu beneficiază de aceste sume:
(i) instituțiile și autoritățile publice,
(ii) angajatorii aflați în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate ori asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului.

2. Sprijin pentru angajatori. O.U.G. 220/2020 modifică O.U.G. nr. 132/2020 și prelungește termenul până la care beneficiarii de lucrări care utilizează zilieri pentru desfășurarea activității și care a fost întreruptă sau restrânsă ca urmare a efectelor coronavirusului pot opta pentru a primi de la bugetul de stat, pe o perioadă de 3 luni, o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă. Noul termen este 30 iunie 2021.

Același termen este valabil în cazul angajatorilor cărora li se poate deconta, pe o perioadă de 3 luni, pentru angajații care încheie CIM pe perioadă determinată de 3 luni, 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate (pentru 8 ore/zi), dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

3. Acordarea de zile libere pentru părinți. Prin O.U.G. 220/2020 se modifică O.U.G. nr. 147/2020 cu privire la acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Prevederile O.U.G. 147/2020 se vor aplica până la 30 iunie 2021 (anterior, 31 decembrie 2020) dacă se dispune prin ordin al ministrului educației continuarea activităților didactice în sistem online.

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021.

Comentarii

Pentru anul 2021 se stabilește un contingent de 25.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2020 privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Se stabilește procedura de restituire a sumelor decontate conform Legii nr. 19/2020 și O.U.G. nr. 147/2020. Sumele se virează de către ANOFM către Fondul de garantare, de la bugetul de stat, prin transfer din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

M. Of. nr. 1332/ 31 decembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 226/2020 se modifică, printre altele:
1. O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță. Se prelungește aplicarea acestei ordonanțe, modificată prin Legea nr. 94/2014 până la 1 ianuarie 2022, când va fi abrogată. Până la această dată, se plafonează cuantumul unui voucher de vacanță la 1.450 lei pentru un salariat.
Voucherele de vacanță pentru anul 2021 se vor emite numai pe suport electronic. Valabilitatea voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 și ianuarie 2020 – noiembrie 2020 se prelungește până la 31 decembrie 2021.
2. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Prevederile din această lege referitoare la voucherele de vacanță se vor aplica de la 1 ianuarie 2022.
3. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Legea va intra în vigoare la 1 aprilie 2022, cu excepția art. 95 care intră în vigoare la 1 februarie 2022 (în forma anterioară, legea urma să intre în vigoare la 1 aprilie 2021).
Venitul minim de incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 1166/ 2 decembrie 2020

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Comentarii

Principalele modificări aduse O.G. nr. 26/2000 se referă la următoarele aspecte:

a) se stabilește o categorie distinctă de asociație: organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale (etnie reprezentată în Consiliul Minorităților Naționale) al cărei scop îl reprezintă:
i) apărarea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea identității unei minorități naționale;
ii) reprezentarea publică a cetățenilor aparținând unei minorități naționale cu rolul de a îndeplini o misiune publică constituțională.

b) pentru dobândirea personalității juridice, statutul asociației (anterior, statut și act constitutiv) se încheie prin act sub semnătură privată.
c) nu se mai stabilește un nivel minim de 200 lei al activului patrimonial.
d) filiala unei asociații se poate constitui cu un număr minim de 2 membri (anterior, 3 membri).
e) bunurile (numerar sau în natură) ce constituie activul patrimonial inițial al fundației trebuie să aibă o valoare totală de cel puțin 10 ori (anterior, cel puțin 100 ori) salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației. În cazul fundațiilor care efectuează operațiuni de colectare de fonduri pentru a fi puse la dispoziția altor asociații și fundații, activul patrimonial inițial, poate avea o valoare de cel puțin 2 ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (anteriori, cel puțin 20 ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată).
f) Adunarea generală a asociației poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă.
g) datele de identificare a beneficiarului real nu se mai comunică anual Ministerului Justiției, ci doar atunci când intervin modificări ale acestora. Nu se supun acestei obligații: asociațiile sau fundațiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

M. Of. nr. 1193/ 8 decembrie 2020

Ordonanța de urgență nr. 210/2020 pentru modificarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Comentarii

Prin această O.U.G. au fost eliminate unele restricții și formalități stabilite pentru vânzările de soldare.

M. Of. nr. 1210/ 11 decembrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.037/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OMFP nr. 1.665/2020 cu privire la:

a) comunicarea deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești, aferente popririlor înființate până la data 11 decembrie 2020;
b) suspendare totală sau parțială reprezintă starea generată de suspendarea executării silite, în condițiile legii, după cum urmează:
– suspendare totală – pentru întreaga sumă rămasă de recuperat; sau
– parțială – pentru o parte din suma rămasă de recuperat.

M. Of. nr. 1237/ 16 decembrie 2020

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.129/2020 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat.

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează procedura de completare a Declarației Intrastat – se completează pentru schimburile de bunuri (introduceri, expedieri) între România și alte state UE. Declarația se completează de către operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt înregistrați în scopuri de TVA;
b) realizează schimburi de bunuri cu alte state UE;
c) valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state UE, pentru fiecare din cele două fluxuri, depășește pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an (900.000 lei atât pentru introduceri, cât și pentru expedieri).
Acest ordin abrogă Ordinul președintelui INS nr. 1.475/2016.

M. Of. nr. 1264/ 21 decembrie 2020

Ordinul ministrului justiției nr. 6974/C/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008.

M. Of. nr. 1308/ 30 decembrie 2020

Hotărârea președintelui CCF nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor  de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021.

M. Of. nr. 1309/ 30 decembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 4.156/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016.

M. Of. nr. 1323/ 31 decembrie 2020

1. Ordinul ministrului justiției nr. 7.323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Comentarii

Accesul la datele din registrul beneficiarilor reali presupune înregistrarea online pe protalul de servicii al ONRC, iar apoi se poate solicita accesul la serviciul de furnizare informații din Registru.

Ordinul intră în vigoare la data de 14 februarie 2021.

2. Ordinul ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

M. Of. nr. 1330/ 31 decembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19, precum și privind unele măsuri fiscale

M. Of. nr. 1332/ 31 decembrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 226/2020 se suspendă, până la 31 martie 2021, aplicarea prevederilor privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de informații la ANAF.

Info fiscal – Decembrie 2020 was last modified: ianuarie 4th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter