Info fiscal – August 2020

2 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 637

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 707/ 6 august 2020

Circulară BNR nr. 16/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Comentarii

Nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 1,50% pe an, începând cu data de 6 august 2020.

PROCEDURA FISCALĂ

Campanie Craciun UJmag 2020

M. Of. nr. 764/ 21 august 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.281/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii

Prin acest ordin se modifică formularul (394) – „Declarație informativă privind livrările/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” în sensul introducerii unei secțiuni cu informații privind operațiunile cu persoanele afiliate efectuate în perioada de raportare.

M. Of. nr. 765/ 21 august 2020

Hotărârea Guvernului nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat

Comentarii

Conform acestei hotărâri, prin Sistemul național electronic de plată online (SNEP) se pot achita: (i) obligațiile către bugetul general consolidat, dar și (ii) plăți aferente prestării serviciilor publice, inclusiv servicii comunitare de utilitate publică, precum și orice plăți aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public. Entitățile beneficiare ale plăților de la pct. (ii) au obligația înregistrării în SNEP, cheltuielile cu înregistrarea vor fi suportate de entitatea beneficiară a sumelor plătite prin ghișeul virtual. Virarea sumelor încasate prin SNEP către entitățile beneficiare prestatoare a serviicilor se va face în maxim o zi lucrătoare de la autorizarea tranzacției.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 767/ 21 august 2020

Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Prin această lege se reduce suma datorata pentru neangajarea de persoane cu handicap (4% dacă sunt mai mult de 50 de angajați) cu 50%, daca se fac achizitii de la unitati protejate.

M. Of. nr. 775/ 24 august 2020

Ordinul ministrului mediului, apei și pădurilor nr. 1.595/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 695/ 3 august 2020

1. Legea nr. 163/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Comentarii

Persoanele care au locuit minimum 30 ani în aceste zone beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea calculată în cazul pensiei anticipate. Prin această lege se includ și alte localități (inclusiv cele situate pe o raza de 8 km în jurul acestora) afectate de poluare ca urmare a extracției, prelucrării cărbunelui, minereurilor feroase și neferoase, radiațiilor din minereuri radioactive, etc, respectiv: Drobeta-Turnu Severin, Târnăveni, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan, Brad, Criscior, Vețel, Șoimuș, Baia de Criș, Ghelari, Teliuc, Certej, Băița, Orăștie, Deva.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Comentarii

Această ordonanță de urgență modifică OUG nr. 158/2005 cu referire la persoanele afectate de boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, conform Legii nr. 136/2020. Astfel, în aceste situații:

– indemnizațiile aferente certificatelor de concediu medical se suportă integral din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), din prima zi de incapacitate temporară de muncă;

– concediile și indemnizațiile se acordă până în momentul vindecării persoanei (confirmată pe baza examinării clinice sau recomandării medicului);

– certificatele de concediu medical se eliberează de medicii curanți care în evidență aceste persoane, durata concediului fiind stabilită de aceștia;

– cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină sau izolare este de 100% (anterior 75%) din baza de calcul, se suportă integral din FNUASS;

– durata concediilor nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurate pentru celelalte afecțiuni;

– instituțiile și autoritățile publice suportă integral indemnizațiile și concediile pentru carantină sau izolare, începând cu veniturile lunii iulie 2020, pentru personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.

M. Of. nr. 698/ 4 august 2020

Legea nr. 162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români

Comentarii

Prin această lege se modifică și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (art. 338) cu privire la eliberarea cărților electronice de identitate persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Aceste documente înlocuiesc cardurile naționale de sănătate.

M. Of. nr. 699/ 4 august 2020

Legea nr. 166/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență

M. Of. nr. 708/ 6 august 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.395/830/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Comentarii  

Principalele modificări au în vedere următoarele aspecte:

1. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se poate depune la casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță pentru restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de aceste certificate. Certificatele transmise prin mijloace electronice constituie documente justificative de plată.

2. În cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, este necesară adeverința emisă de plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, în vederea eliberării certificatului de concediu medical.

3. Certificatele de concediu medical se pot solicita și elibera, după caz, și prin mijloace de transmitere la distanță.

4. Pentru situațiile în care măsura carantinei este dispusă pentru două sau mai mult de două luni calendaristice, certificatele de concediu medical se eliberează lunar sau după ultima zi a încetării perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină.

5. Se stabilește procedura pentru eliberarea certificatului de concediu medical pentru persoanele pentru care s-a instituit măsura izolării în unități sanitare/locație alternativă atașată unei unități sanitare, precum și pentru persoanele pentru care s-a instituit măsura carantinei, conform Legii nr. 136/2020.

6. Solicitarea scrisă pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concediu medical din FNUASS se poate transmite de către angajator și prin mijloace electronice.

M. Of. nr. 720 /10 august 2020

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri

Comentarii

Această ordonanță de urgență stabilește, printre altele, acordarea unor sporuri salariale personalului de conducere și funcționarilor publici din cadrul DSP și instituțiilor prefectului.

De asemenea, se mai stabilește că suma sporurilor pentru condiții de muncă acordată peste limita minimă, pentru personalul de specialitate medicosanitar și auxiliar sanitar, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medicosanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.

2. Ordonanța urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Comentarii

OUG nr. 132/2020 stabilește măsuri pentru protejarea și sprijinirea angajatorilor, dar și pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvată angajaților (introducerea sistemului de muncă cu program redus „kurzarbeit”). Măsurile stabilite prin această ordonanță de urgență se referă la salariați, profesioniști, persoane care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, zilieri și angajatori.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 46 din 11 august 2020 (vezi și M.Of. nr. 794/2020 – HG nr. 719/2020).

M. Of. nr. 736/ 13 august 2020

Legea nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

Comentarii

Legea nr. 172/2020 modifică Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților in cadrul prestării de servicii transnaționale și se aplică:

a) întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru (diferit de România) sau Confederației Elvețiene care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul României salariați cu care au stabilite raporturi de muncă, conform art. 5 alin. (1) – detașare în România în cadrul unei întreprinderi din grup, detașare la un beneficiar, punere la dispoziție prin agent de munca temporara;

b) întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează, pe teritoriul unui stat membru (diferit de România) sau Confederației Elvețiene, salariați cu care au stabilite raporturi de muncă, conform art. 5 alin. (2) – detașare in alt stat UE sau Confederația Elvețiana in cadrul unei întreprinderi din grup, detașare la un beneficiar, punere la dispoziție prin agent de munca temporara.

Principalele modificări se referă la:

1. Durata maximă de detașare pe/de pe teritoriul României din/către alt stat membru/Confederația Elvețiana (maxim 24 luni conform art. 12 din regulamentul CE nr. 883/2004);

2. Modul de calcul al indemnizației specifice detașării transnaționale (se aplica art. 76 alin. (2) lit. k) Cod fiscal, respectiv se impozitează ceea ce depășește 2,5 ori nivelul legal al diurnei pentru statul respectiv);

3. Se introduc noțiuni noi: remunerația aplicabila pe teritoriul României, remunerația aplicabilă pe
teritoriul unui stat membru al UE, altul decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene.

4. Salariații detașați beneficiază de indemnizații /rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și masă atunci când trebuie să călătorească, in interes de serviciu, către/la locul lor de muncă obișnuit.

5. Obligația entității care detașează salariatul (inclusiv agebții de muncă temporară) cu privire la: elemente remunerației din statul gazda, cuantumului total al remunerației pe durata detașării, cheltuielile generate de detașare (transport, cazare masa, rambursare), link-ul cate site-ul oficial național unic din statul membru gazda – numai daca detașarea depășește 7 zile. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție si se aplica o amendă între 10.000 – 20.000 lei.

7. Reglementarea verificărilor efectuate de Inspecția muncii cu privire la nerespectarea sau abuzul asupra normelor privind detașarea transnaționala, cazuri transnaționale de munca nedeclarată și de activitate independentă fictivă.

8. La stabilirea duratei efective a detașării nu se iau in considerare perioadele anterioare datei de 16 august 2020 (data intrării in vigoare a Legii nr. 182/2020).

9. În termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a acestei legi (pana pe 16 octombrie 2020) se va transmite spre aprobarea modificarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin HG nr. 337/2017.

M. Of. nr. 755/ 19 august 2020

Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

Comentarii

Principala modificare adusă prin această lege se referă la faptul că angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat/o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați au posibilitatea de a stabili programe individualizate de muncă, numai cu acordul salariatului. În reglementarea anterioară, aceștia erau obligați sa stabilească programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului.

Alte modificări au în vedere: sume contractate cu casele de asigurări pentru efectuarea de investigații paraclinice, valabilitate autorizații de funcționare, coordonarea activităților de prevenire și copmbatere a pandemiei.

M. Of. nr. 767/ 21 august 2020

Legea nr. 188/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Comentarii

Prin această lege se stabilește faptul că următoarele activități specifice din sectorul construcții nave pentru: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj sunt considerate locuri de muncă în condiții speciale.

Se asimilează stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care personalul din sectorul construcții nave a desfășurat activități la locuri de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

Pentru persoanele care au desfășurat activitate în aceste locuri de muncă cel puțin 25 ani, vârsta standard de pensionare se reduce cu 13 ani. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică decât 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați.

M. Of. nr. 776/ 25 august 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică:

I. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu referire la:

– domeniile pentru care se aplică programe naționale de sănătate (ex: servicii medicale pentru persoane cu tulburări autiste, intervenții oncologice la sân);

– prevederile privind contribuția personală a asiguraților care beneficiază de servicii de la furnizori privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate se aplică de la data de 1 aprilie 2021;

– aspecte privind organizarea CNAS și aspecte adminbistrative (încheiere contracte de management, evaluare profesională, ocupare posturi, etc);

– cheltuielile pentru generarea și rescrierea noilor carduri de sănătate emise până la 31 decembrie 2014 vor fi suportate din FNUASS.

II. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate:

– Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depun la casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice;

– Se asimilează stagiului de cotizare perioadele în care persoanele au realizat stagii de asigurare în state UE, SEE sau Confederația Elvețiană, atestate de formularul european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituția competentă la care persoanele au fost asigurate anterior.

– Se stabilesc veniturile luate în considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizației de concediu medical când se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare, conform art. 8 alin. (2) din OUG nr. 158/2005.

– Sumele reprezentând indemnizații de concediu medical care se suportă din FNUASS se solicită de către angajatori, persoane juridice, persoane fizice, AJOFM-uri pe suport hârtie sau prin mijloace electronice. Din sumele solicitate, se suportă din bugetul FNUASS sumele certe și exigibile la data depunerii cererii de restituire.

– Prevederi speciale referitoare la personalul militar în activitate, polițiști și polițiști din penitenciare. Prin această ordonanță de urgență se abrogă OUG nr. 25/2020.

M. Of. nr. 790/ 28 august 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenșa efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-Cov-2

Comentarii

În cazul limitării sau suspendării activităților din unitățile de învățământ, inclusiv cele de educație antepreșcolară ca urmare a anchetei epidemiologice efectuată de DSP județeană determinată de răspândirea coronavirusului, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor.

Condiții pentru acordare:

– copii cu vârsta de maxim 12 ani sau 26 ani în cazul celor cu dizabilități;

– celălalt părinte nu beneficiază de zile libere.

Prevederile ordonanței nu se aplică dacă unul dintre părinți:

– este în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– este asistentul personal al unuia din copiii aflați în întreținere. – este în concediu de odihnă/concediu fără plată;

– are raportul de muncă suspendat (șomaj tehnic);

– nu realizează venituri din salarii și asimilate, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Zilele libere se acordă în baza cererii și declarației pe propria răspundere a părintelui.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut.

Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS, CASS și contribuției asigurătorii pentru muncă. Indemnizația se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în 15 zile calendaristice de la înregistrarea documentelor.

Refuzul angajatorului de a acorda zile libere conform acestei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 lei și 2.000 lei pentru fiecare persoană, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.

Prevederile OUG nr. 147/2020 se aplică angajaților din sectorul public și privat, pe toată durata de limitare sau suspendare a activităților didactice, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de încheierea cursurilor anului școlar 2020 – 2021.

M. Of. nr. 794/ 31 august 2020

Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșteri ocupării forței de muncă

Comentarii

HG nr. 719/2020 are în vedere procedura de decontare și plată a următoarelor indemnizații:

I. Indemnizația primită de salariați în cazul reducerii timpului de muncă (art. 1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 – maxim 50% din durata prevăzută în contractul de muncă) ca urmare a reducerii temporare a activității determinată de instituirea stării de urgență/alertă.

a) Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

b) Decontarea se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în maxim 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare (declarație pe propria răspundere și lista beneficiarilor).

Documentele se depun în format hârtie sau format electronic la AJOFM-uri.

II. Indemnizația primită de profesionițti și persoane care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005.

a) Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

b) Plata indemnizației se face în maxim 10 zile de la depunerea cererii și a documentelor însoțitoare (declarație pe propria răspundere, copie carte de identitate, liste zilieri, după caz).

Documentele se depun în format hârtie sau format electronic la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

III. Indemnizația primită de salariații care au încheiat contracte de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.

a) Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

b) Decontarea se face în maxim 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare (declarație pe propria răspundere și lista beneficiarilor) numai pentru angajații care se regăsesc în Registrul general de evidență a salariaților și după plata impozitelor și contribuțiilor.

Documentele se depun în format hârtie sau format electronic la AJOFM-uri, după plata contribuțiilor aferente.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 695/ 3 august 2020

Legea nr. 161/2020 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

M. Of. nr. 698/ 4 august 2020

Legea nr. 162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români

M. Of. nr. 704/ 5 august 2020

Ordonanță de urgență nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”

M. Of. nr. 711/ 7 august 2020

Regulamentul BNR nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar

Comentarii

Prin acest regulament sunt modificate unele prevederi referitoare la operațiunile efectuate în valută:

a) sunt exemplificate operațiuni care pot fi efectuate liber în lei sau valută (ex. tranzacții cu titluri de valoare, plata de dividende, constituire de depozite).

b) Interdicția efectuării operațiunilor de schimb valutar in alte conditii decat cele stabilite expres în Regulamentul valutar.

c) nu se pot deconta în valută operațiunile de intermediere la export.

M. Of. nr. 730/12 august 2020

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2673/2020 pentru completarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

M. Of. nr. 736/13 august 2020

Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

Comentarii

Prin aceasta lege se suspendă operațiunile de privatizare în curs sau viitoare, pentru o perioadă de 2 ani.

M. Of. nr. 771/ 24 august 2020

Ordonanța de urgență nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor

Comentarii

Termenul de depunere a decarației privind beneficiarul real(conform art. 34^4 alin. (4) din OUG nr. 26/2000) de către asociații și fundații, pentru anul 2020, este 1 noiembrie 2020.

Acest termen este valabil și pentru obligația de completare a documentelor cu privire la încheierea actului constitutiv al asociației/statutului fundației, înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Info fiscal – August 2020 was last modified: septembrie 2nd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter