Info fiscal – Aprilie 2021

5 mai 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 350

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 332/1 aprilie 2021

Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 241/2005 stabilesc:

– stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a taxelor sau contribuțiilor în vederea obținerii unor rambursări/compensări de la/datorate bugetului general consolidat sau asocierea pentru săvârșirea acestor fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare și interzicerea unor drepturi sau cu amendă.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

– pentru faptele de mai sus, dacă prejudiciul nu depășește 100.000 euro în echivalent lei, iar acesta este acoperit integral în cursul urmăririi penale sau al judecății, se poate aplica pedeapsa cu amendă. pentru prejudiciu de până la 50.000 euro, recuperat în aceleași condiții, se aplică amendă.

– dacă prejudiciul cauzat majorat cu 20% din baza de calcul la care se adaugă dobânzile și penalitățile este acoperit integral în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, fapta nu se mai pedepsește și se vor aplica prevederile art. 16 alin. (1) lit. h) C. proc. pen. (în această ipoteză, acțiunea penală nu se mai pune în mișcare sau nu mai poate fi exercitată dacă a fost pusă în mișcare dacă există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege).

M. Of. nr. 361/8 aprilie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 474/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

Comentarii

Se modifică prin acest ordin Anexa nr. 2 la OMFP nr. 221/2016 – Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.

M. Of. nr. 410/20 aprilie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii

Potrivit acestui ordin, formularele certificatelor privind atestarea veniturilor obținute din România de persoanele rezidente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poștă, cu
confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Documentele și cererile aferente prevăzute de art. 230 și art. 232 C. fisc. (privind rezidența fiscală, impozitul plătit/veniturile obținute în/din România de nerezidenți, desfășurarea activității de către sediul permanent) se depun
în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăși 5 MB și care conține formularele certificatelor în formatele «PDF», «JPEG» sau «TIFF».

M. Of. nr. 423/21 aprilie 2021

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Ordonanță de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale

Comentarii

Prin această O.U.G. a fost introdusă o procedura de acordare a facilităților fiscale pentru cheltuielile cu educația timpurie care au fost efectuate în perioada 1 ianuarie-31 martie 2021 (vezi mai jos OPANAF nr 653/2021 – M. Of. nr. 429/2021).

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 336/2 aprilie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.

Comentarii

Formularul (204) se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din: i) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ii) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, iii) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, iv) piscicultură, silvicultură pentru care venitul net anual se determină în sistem real, v) activități agricole, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

Declarația se depune la organul fiscal central competent:

a) până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la pct. i) – iv).
b) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor de la pct. v);
c) în anul 2021 termenul de depunere a declarației este 15 aprilie 2021 inclusiv.

Formularul 204 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2020 de asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, cu excepția veniturilor din activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, pentru care formularul 204 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate în cadrul asocierii fără personalitate juridică începând cu anul 2021.

M. Of. nr. 377/12 aprilie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 551/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Comentarii

Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic se completează cu poziția: plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) C. fisc. (veniturile obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele care se încadrează în categoria venituri din activități independente).

M. Of. nr. 429/23 aprilie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 653/2021 pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”.

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin:

– Formularul 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”.
– Nomenclatorul creanțelor fiscale.

Formularul (711) se completează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu educația timpurie în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, iar aceste cheltuieli depășesc impozitul pe profit datorat.

Suma se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de la contribuabil pentru angajați, din TVA sau din accizele datorate (conform art. 25 alin. (4) lit. i2) C. fisc), declarate în Formularul (112), Formularul (100) sau Formularul (300). Trebuie respectată, în mod obligatoriu, această ordine.

Termen de depunere – 25 aprilie 2021, cu unele excepții:

– contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 16 alin. (5) C. fisc.
– la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit, dar nu mai târziu de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei
de a șasea luni de la închiderea anului fiscal modificat.
– contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, conform art. 41 și 42 C. fisc – 25 martie 2022 sau până la 25 iunie 2022.

Dacă, ulterior depunerii formularului (711), se corectează sumele datorate declarate inițial, prin depunerea declarațiilor rectificative (formular 101, 710) sau prin Decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, se vor rectifica corespunzător și sumele înscrise în formularul (711), prin depunerea unei declarații de regularizare rectificative.

Formularul (711) se completează cu ajutorul programului de asistență și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 420/21 aprilie 2021

Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 345/5 aprilie 2021

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Prin această lege se modifică O.U.G. nr. 211/2020 cu privire la posibilitatea reducerii timpului de muncă cu cel mult 80% (anterior, 50%) din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul de muncă, în perioada stării de urgență/alertă/asediu și pe o perioadă de maxim 3 luni de la încetarea stării de urgență/alertă/asediu.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 10 din 5 aprilie 2021.

M. Of. nr. 350/6 aprilie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 214/2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 531 alin. (1) din Codul muncii – indemnizația acordată ca urmare a suspendării temporare și/sau reducerii activității în urma decretării stării de asediu sau stării de urgență (indemnizația este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat).

M. Of. nr. 352/6 aprilie 2021

Legea nr. 59/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Principalele modificări aduse O.U.G. nr. 147/2020 se referă la:

– completarea condițiilor cumulative ce trebuie îndeplinite pentru acordarea de zile libere (părintele care solicită
acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 – este necăsătorit/divorțat/văduv, are soț/soție declarat dispărut/arestat, nu a împlinit 18 ani, a fost numit tutore).
– documente însoțitoare a cererii părintelui care solicită zilele libere.
– angajații din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

M. Of. nr. 363/8 aprilie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Comentarii

Conform acestei O.U.G.:

– perioada de 12 luni în care se realizează venituri pentru calculul concediului și indemnizației cuprinde și perioadele în care persoana a beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI și XV din O.U.G. nr. 30/2020 (acordată ca urmare a suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului determinată de efectele produse de coronavirus, întreruperii activității în cazul profesioniștilor reglementați de Codul civil și persoanelor care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005).
– se stabilește stimulentul de inserție la 1.500 lei, respectiv 650 lei în cazul persoanelor care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, au obținut venituri supuse impozitului pe venit.
– se completează condițiile pentru acordarea drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010.
– se adaugă situații în care se suspendă/se reia plata indemnizației pentru creșterea copilului.

M. Of. nr. 379/12 aprilie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 363/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor.

Comentarii

Conform hotărârii de guvern:

– se eliberează permis de ședere și cetățenilor britanici beneficiari ai art. 50 din Tratatul privind UE, dar și membrilor de familie ai lucrătorilor frontalieri.
– se introduc termeni noi: aviz de angajare, aviz de detașare, permis pentru lucrătorii transfrontalieri.

M. Of. nr. 384/13 aprilie 2021

Legea nr. 81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comentarii

Se stabilesc noi categorii de unități exceptate de la condiția prevăzută la art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006, în situația în care nu angajează persoane cu handicap (plata unei sume către bugetul de stat și achiziționarea de produse și servicii de la persoane cu handicap angajate în unități protejate autorizate).

Unitățile protejate pot fi fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap, reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului sau structurii respective.

M. Of. nr. 395/15 aprilie 2021

1. Ordinul președintelui CNAS nr. 370/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și a instrucțiunilor de completare și a modalităților de eliberare și utilizare ale acestuia.

Comentarii

Se actualizează Ordinul președintelui CNAS nr. 559/2006 în condițiile retragerii Marii Britanii din UE (Brexit).

2. Ordinul președintelui CNAS nr. 371/2021 pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009.

Comentarii

Se actualizează Normele metodologice în condițiile retragerii Marii Britanii din UE (Brexit).

M. Of. nr. 428/22 aprilie 2021

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor nr. 258/450/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021.

Comentarii

Pentru semestrul I 2021, începând cu luna aprilie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de maxim 20,01 lei. Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II 2021 (august și septembrie).

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor nr. 257/449/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021

Comentarii

OMMPS/OMF nr. 257/449/2021 – Din luna aprilie 2021, pentru semestrul II al anului 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 480 lei (anterior, 470 lei). Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semstrului II 2021 (august și septembrie).

M. Of. nr. 459/29 aprilie 2021

1. Legea nr. 113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

În cazul unor erori materiale, de calcul sau greșeli de redactare, omisiuni, mențiuni greșite în vederea evaluării, prelucrării și redactării datelor pentru emiterea deciziei de pensionare, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii
competentă.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

Comentarii

În cazul unor erori materiale, de calcul sau greșeli.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 401/16 aprilie 2021

Legea nr. 83/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Comentarii

Conform acestei legi:

– contractele de leasing și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contractul de leasing, nu constituie titluri executorii dacă locatarul/utilizatorul este consumator. Prin consumator se înțelege „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar într-un contract de leasing, și care acționează în scopuri în afara activității sale comerciale. Calitatea de consumator care acționează în scopuri personale sau familiale se prezumă și se analizează în raport cu contractul care intră sub incidența prezentei ordonanțe, și nu cu întreaga activitate a debitorului”.
– se completează prevederile privind rezilierea contractelor de leasing.

M. Of. nr. 411/20 aprilie 2021

Ordinul președintelui ONPCSB nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

M. Of. nr. 446/27 aprilie 2021

1. Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Comentarii

Principala modificare se referă la faptul că s-a revenit la depunerea anuală a declarației privind beneficiarul real. Excepție de la această obligație fac doar regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

2. Legea nr. 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către una dintre entitățile raportoare, în exercitarea activității sale profesionale constituie circumstanță agravantă.

Pentru infracțiunile de spălare a banilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită se aplică prevederile alin. (1) – (4) ale art. 49 din Legea nr. 129/2019 (se aplică pedeapsa închisorii 3-10 ani, tentativa se pedepsește, aplicarea de pedepse complementare în cazul săvârșirii de către opersoană juridică).

Info fiscal – Aprilie 2021 was last modified: mai 5th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter