Înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară (O.U.G. nr. 62/2016)

14 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2118

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 62/2016
(M. Of. nr. 798 din 11 octombrie 2016)
Art. 1 – art. 11

În M. Of. nr. 798 din 11 octombrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară.

Conferința Noi reglementări în agricultură

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectvei ordonanțe de urgență.

Art. 1 din O.U.G. nr. 62/2016

Art. 1 prevede faptul că în subordinea Ministerului Transporturilor se înființează Autoritatea de Reformă Feroviară denumită în continuare A.R.F., ca instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, prin preluarea activităților prevăzute la art. 2 alin. (1) și atribuțiilor corespunzătoare acestora, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor.

A.R.F. are sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, care poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2 din O.U.G. nr. 62/2016

Art. 2 stabilește faptul că scopul înființării A.R.F. este de a desfășura următoarele categorii de activități:

a) stabilirea și implementarea măsurilor necesare pentru concentrarea rețelei de transport feroviar pe o rețea care poate fi administrată eficient de către administratorul infrastructurii feroviare, astfel cum aceasta va rezulta din strategia de eficientizare în domeniul rețelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens;

b) stabilirea, derularea și implementarea măsurilor necesare, în condițiile Regulamentului (CE) nr. 370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de călători pentru toți operatorii de transport feroviar de călători, în condițiile prevăzute de lege;

c) achiziționarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat închirierii în condițiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport public feroviar de călători pe bază de proceduri aprobate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, care se fundamentează pe criterii de transparență și eficiență, care să asigure o piață competitivă în domeniul transportului feroviar de călători;

d) stabilirea, implementarea și monitorizarea indicatorilor de performanță pentru prestarea serviciilor de transport public feroviar de călători care vor sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice, în condițiile prevăzute de lege;

e) elaborarea și implementarea de programe necesare pentru eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată, inclusiv programe de eficientizare și restructurare destinate administratorului de infrastructură feroviară;

f) promovarea de reglementări în domeniul subvenționării serviciilor publice de transport feroviar de călători și alocarea acestor subvenții către operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar;

g) promovarea de reglementări în domeniul utilizării eficiente a resurselor financiare alocate programelor de întreținere destinate infrastructurii publice de transport feroviar;

h) asigurarea, în limita fondurilor aprobate din bugetul de stat, a subvențiilor prevăzute în contractele de servicii publice, încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători și răspunderea privind alocarea acestora;

i) încheierea și gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar de călători;

j) asigurarea alocării, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, a sumelor necesare pentru acordarea facilităților prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători potrivit legislației în vigoare;

k) propunerea către Ministerul Transporturilor a regulilor specifice de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii de transport feroviar de călători și marfă, în condițiile legii;

l) realizarea oricăror altor activități necesare scopului pentru care a fost înființată.

A.R.F. realizează, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, studii, strategii, prognoze, precum și alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile de reformă în sectorul feroviar și contractează, în cazuri justificate, servicii de consultanță pentru realizarea scopului său.

Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) A.R.F. poate colabora cu instituțiile financiare internaționale (I.F.I.), sens în care poate beneficia de expertiză din partea acestora, poate încheia protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat, precum și alte documente necesare colaborării cu mediul academic, asociațiile profesionale în domeniul transportului feroviar, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru realizarea scopului său A.R.F. colaborează, în condițiile legii, cu toate companiile care se află în coordonarea și/sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar și/sau structurile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor și va încheia protocoale cu alte entități din domeniul transportului feroviar, după caz.

Companiile/Instituțiile publice care se află în coordonarea și/sau sub autoritatea/subordinea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar și/sau structurile din cadrul Ministerului Transporturilor, precum și operatorii privați de transport public feroviar de călători au obligația să pună la dispoziția A.R.F. datele și informațiile necesare fundamentării deciziilor de reformă feroviară, în condițiile legii.

Art. 3 din O.U.G. nr. 62/2016

Art. 3 dispune faptul că A.R.F. are calitatea de beneficiar direct în cadrul Programului operațional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Cheltuielile eligibile aferente proiectelor ce pot fi decontate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020 sunt:

a) cheltuieli de personal, funcționare și cheltuieli de investiții necesare pentru realizarea scopului său;

b) realizarea de studii, strategii, prognoze, studii de fezabilitate, precum și alte documente strategice necesare pentru fundamentarea deciziilor de reformă în sectorul feroviar;

c) achiziționarea de material rulant destinat închirierii operatorilor de transport public feroviar de călători;

d) alte cheltuieli aferente materialului rulant până la data închirierii către operatorii de transport public feroviar de călători.

În aplicarea alin. (1) lit. a) și b), A.R.F. poate încheia contracte de finanțare, în condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport și utilizează resursele alocate din fonduri structurale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se finanțează numai în condițiile încheierii de către A.R.F. de contracte de finanțare, în condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4 din O.U.G. nr. 62/2016

Art. 4 stabilește faptul că A.R.F. este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului transporturilor.

Președintele A.R.F. îndeplinește rolul de ordonator terțiar de credite pentru fondurile alocate în conformitate cu prevederile legale.

În exercitarea atribuțiilor sale președintele A.R.F. emite decizii în condițiile legii.

Art. 5 din O.U.G. nr. 62/2016

Art. 5 prevede faptul că deciziile de reformă feroviară pentru desfășurarea categoriilor de activități prevăzute la art. 2 alin. (1), lit. a), b), d), e) și f) se fundamentează numai pe bază de studii de specialitate, contractate conform legii, sau realizate prin structurile de specialitate din cadrul A.R.F., care sunt supuse dezbaterii publice.

Pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară, cu excepția celor care se referă la scoaterea din funcțiune a unor sectoare de transport feroviar, președintele A.R.F. emite decizii, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind obligatorii pentru companiile/operatorii de transport feroviar de călători care au contract de servicii publice legal încheiat.

Măsurile de reformă feroviară care se referă la scoaterea din funcțiune a unor sectoare de transport feroviar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

Pentru tronsoanele de cale ferată care sunt scoase din funcțiune nu se mai alocă fonduri din bugetul de stat destinate activității de mentenanță, întreținere sau reparații curente și nici subvenții destinate transportului public feroviar de călători.

Înainte de adoptarea măsurilor de reformă feroviară prevăzute la alin. (3), dacă din studiile de specialitate realizate pentru concentrarea rețelei de transport feroviar pe o rețea care poate fi administrată eficient de către administratorul infrastructurii feroviare rezultă că există perspectiva unui potențial de valorificare ulterioară a sectoarelor de cale ferată pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, administratorul de infrastructură feroviară poate decide trecerea acestora în conservare pe o perioadă de maximum 5 ani. Cheltuielile de conservare se suportă exclusiv din veniturile proprii ale administratorului de infrastructură feroviară.

Prin excepție de la prevederile alin. (3), la solicitarea autorităților administrației publice locale, prin hotărâre a Guvernului, tronsoanele de cale ferată scoase din funcțiune pot fi transferate din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea unor proiecte de interes public local.

Odată cu scoaterea din funcțiune a unor sectoare de transport feroviar, componentele bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului care sunt parte a sectoarelor de transport feroviar sunt trecute în domeniul privat al statului.

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. gestionează componentele prevăzute la alin. (7), la valorile din fișele de mijloace fixe, reactualizate, conform prevederilor legale în vigoare, sortează componentele și stabilește care dintre acestea pot fi reutilizate și care se vor casa și procedează după cum urmează:

a) componentele reutilizabile se vor înregistra în contabilitatea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., conform prevederilor legale în vigoare;

b) pentru celelalte componente care nu mai pot fi reutilizate se va trece la procedura de casare, conform prevederilor legale în vigoare.

Componentele prevăzute la alin. (8) lit. a) se vor utiliza pentru lucrări de reparații sau întreținere ale elementelor căii ferate în vederea menținerii acesteia la parametrii de funcționare și siguranță a circulației prevăzuți de actele normative în vigoare.

Modul de reutilizare a componentelor prevăzute la alin. (8) lit. a) se aprobă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin dispoziție a directorului general al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

Componentele prevăzute la alin. (8) lit. b) se vor valorifica conform prevederilor legale în vigoare.

Prin derogare de la prevederile art. 4 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, sumele provenite din vânzările prevăzute la alin. (11) se constituie venituri proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. și se vor utiliza pentru exercitarea prerogativelor statului în vederea executării lucrărilor de reparații, întreținere, modernizare, reparații capitale, mentenanță și alte categorii de lucrări necesare rețelei de linie de cale ferată.

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. va ține evidența sumelor prevăzute la alin. (12) în conturi separate și le va utiliza numai pentru lucrările de întreținere și reparații ale infrastructurii feroviare publice din România.

Utilizarea sumelor prevăzute la alin. (12) în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (13) se pedepsește conform legislației în vigoare.

Înființarea Autorității de Reformă Feroviară (O.U.G. nr. 62/2016) was last modified: octombrie 13th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter