Hotărârea CEDO în Cauza Pascoi^1 împotriva României

28 iul. 2016
2 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4006

 

În M. Of. nr. 561 din 25 iulie 2016, s-a publicat Hotărârea CEDO din 7 ianuarie 2016 în Cauza Pascoi1 împotriva României. Reproducem mai jos textul hotărârii, așa cum a fost acesta publicat în Monitorul Oficial:

1Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „PĂȘCOI”.

 

Hotărâre din 7 ianuarie 2016

în Cauza Pascoi1 împotriva României

Campanie Craciun UJmag 2020

Emitent: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI – SECȚIA A PATRA

Strasbourg

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 561 din 25 iulie 2016

 

Această versiune a fost rectificată la 14 și 22 martie 2016 în temeiul art. 81 din Regulamentul Curții.

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza Pascoi2 și alții împotriva României,

2Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Pășcoi”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a patra), reunită într-un comitet compus din Vincent A. De Gaetano, președinte, Egidijus Kuris, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judecători, și Karen Reid, grefier de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu la 3 decembrie 2015,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României și introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) la datele indicate în tabelul anexat.

2. Cererile au fost comunicate Guvernului.

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei

3. Lista reclamanților și detaliile pertinente ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.

4. Reclamanții s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a unor decizii interne, în baza cărora reclamanții erau îndreptățiți la plata anumitor sume de bani și/sau la luarea de către autoritățile statului a anumitor măsuri în favoarea lor. Unii reclamanți au formulat și alte capete de cerere în temeiul altor articole din Convenție.

ÎN DREPT

I. Cu privire la conexarea cererilor

5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportună conexarea acestora într-o singură hotărâre.

II. Cu privire la locus standi al anumitor reclamanți din Cererea nr. 41.786/14

6. Curtea observă că, în Cererea nr. 41.786/14, reclamanții Dinu Chioreanu, Gheorghe Dobrotă, Dumitru Duminică, Ion Pantelimon, Rădulescu Răducan și Costică Vlad nu au fost părți în cadrul procedurii interne pendinte, în măsura în care cauzele acestora au fost disjunse din cauza principală.

De asemenea, Curtea observă că, în contextul aceleiași cereri, dosarul cauzei nu conține niciun document semnat de Virginia Ghelt și Ionică Tudor în care aceștia să își fi exprimat dorința de a depune o cerere la Curte.

7. Rezultă că Cererea nr. 41.786/14 este incompatibilă ratione personae cu prevederile Convenției în sensul art. 35 § 3 lit. a) și trebuie să fie respinsă în conformitate cu art. 35 § 4 în ceea ce îi privește pe cei opt reclamanți sus-numiți și enumerați în tabelul anexat [a se vedea Yavorovenko și alții împotriva Ucrainei, nr. 25.663/02, pct. 19-21, din 17 iulie 2014; și N.Z. împotriva Croației (dec.), nr. 2.140/13, pct. 24, 2 iunie 2015].

III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1

8. Ceilalți reclamanți s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne pronunțate în favoarea lor. Aceștia au invocat, în mod expres sau în substanță, art. 6 § 1 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Pasajele pertinente din aceste articole prevăd următoarele:

Art. 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil […] de către o instanță […], care va hotărî […] asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil […]”

Art. 1 din Protocolul nr. 1

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții sau a amenzilor”.

9. Curtea reiterează că executarea unei hotărâri pronunțate de orice instanță trebuie considerată ca o parte integrantă din „proces” în sensul art. 6. De asemenea, Curtea reamintește jurisprudența sa cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor interne definitive (a se vedea, printre multe altele, Hornsby împotriva Greciei, nr. 18.357/91, pct. 40, 19 martie 1997).

10. De asemenea, Curtea observă că deciziile vizate de prezentele cereri obligau autoritățile competente să execute diferite obligații în natură ori să plătească reclamanților anumite sume de bani. Prin urmare, Curtea consideră că deciziile în litigiu constituie „bunuri” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se vedea, de exemplu, Cauza Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu împotriva României, nr. 2.699/03 și 43.597/07, pct. 69, 7 ianuarie 2014).

11. În primul rând, Curtea observă că, în Cererea nr. 67.634/11, o parte din decizia internă definitivă nu mai poate fi executată din cauza unei imposibilități obiective; prin urmare, capătul de cerere întemeiat pe neexecutare cu privire la reîncadrarea pe post trebuie respins ca fiind vădit nefondat [a se vedea Ciobanu și alții împotriva României (dec.), nr. 898/06, nr. 39.374/07, nr. 1.161/08 și nr. 36.461/08, pct. 27, 6 septembrie 2011].

12. În ceea ce privește toate celelalte capete de cerere având ca obiect neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne, Curtea a constatat deja o încălcare în privința unor aspecte similare cu cele din prezenta cauză (a se vedea Cauza Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu, citată anterior).

13. După ce a examinat toate probele prezentate, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată conduce la o altă concluzie cu privire la admisibilitatea și fondul acestor capete de cerere. Având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea consideră că, în prezenta cauză, autoritățile nu au depus toate eforturile necesare pentru a executa în totalitate și în timp util deciziile pronunțate în favoarea reclamanților.

14. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile și indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1.

IV. Capătul de cerere adițional

15. În Cererea nr. 27.616/11, reclamanta a formulat și un capăt de cerere în temeiul art. 6 § 1 din Convenție cu privire la durata procedurii. Curtea a examinat cu atenție capătul de cerere și consideră că, în lumina tuturor probelor care i-au fost prezentate, acesta ar trebui respins ca fiind vădit nefondat (a se vedea Preda și alții împotriva României, nr. 9.584/02, 33.514/02, 38.052/02, 25.821/03, 29.652/03, 3.736/03, 17.750/03 și 28.688/04, pct. 131 și 155-157, 29 aprilie 2014).

V. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenție

16. Art. 41 din Convenție prevede:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a convenției sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acorda părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă”.

17. Având în vedere documentele de care dispune și jurisprudența sa (a se vedea Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu, citată anterior, pct. 90-91), Curtea consideră că este rezonabil să acorde sumele menționate în tabelul anexat.

18. De asemenea, Curtea observă că statul pârât are obligația de a pune în executare hotărârile judecătorești care își mențin caracterul executoriu.

19. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,În unanimitate,CURTEA:

1. decide să conexeze cererile;

2. declară inadmisibile capetele de cerere cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere, formulate de reclamanții Dinu Chioreanu, Gheorghe Dobrotă, Dumitru Duminică, Ion Pantelimon, Rădulescu Răducan, Costică Vlad, Virginia Ghelt și Ionică Tudor în Cererea nr. 41.786/14, precum și capătul de cerere cu privire la durata procedurii, formulat în Cererea nr. 27.616/11;

3. declară inadmisibil în parte capătul de cerere formulat în Cererea nr. 67.634/11 cu privire la neexecutarea deciziei definitive;

4. declară admisibile celelalte capete de cerere cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne;

5. hotărăște că aceste capete de cerere indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne;

6. hotărăște că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de 3 luni, executarea deciziilor interne menționate în tabelul anexat;

7. hotărăște:

8. a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda națională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății;

9. b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, această sumă trebuie majorată cu o dobândă simplă, indicată în tabelul anexat, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale.

 

-****-

Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris la 7 ianuarie 2016, în temeiul art. 77 § 2 și art. 77 § 3 din Regulamentul Curții.

 

PREȘEDINTE

VINCENT A. DE GAETANO

Grefier,

Karen Reid

ANEXĂ: LISTA cererilor în care s-a invocat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 (neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne)

Nr.Cererea nr.
Data introducerii
Numele reclamantului/reclamantei
Data nașterii
Data înregistrării
Decizia internă relevantăData începerii perioadei de neexecutareData încheierii perioadei de neexecutare
Durata procedurii de executare
Suma acordată pentru prejudiciul moral per reclamant(ă)
(euro)
Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)
(euro)
1.8.675/06
17/02/2006
Ileana Păscoi3
01/07/1935
Elena Hava
31/03/1936
Judecătoria Oradea, 07/06/200413/12/2005în curs
9 ani și 9 luni
3.600
2.60.826/10
20/09/2010
(3 reclamanți)
Constantin Rădoi
27/10/1944
Raluca Cristina Negrea Gheorghiu
25/03/1975
Ioana Georgia Alexandra
Mândra Gheorghiu Negrea
06/07/1972
Tribunalul București, 06/02/200811/03/2010în curs
5 ani și 6 luni
3.27.616/11
22/04/2011
Vechea Asociațiune Funebrală RomânăCurtea de Apel Oradea, 14/10/200405/06/2013în curs
2 ani și 4 luni
1.200
4.67.634/11
17/10/2011
Elena Popa
12/09/1951
Tribunalul Olt, 17/11/200405/05/2005în curs (drepturi salariale)
10 ani și 5 luni
2.300
5.74.155/13
16/11/2013
Zorița Pisek
12/01/1935
Tribunalul Timiș, 16/11/200102/07/2010în curs
5 ani și 3 luni
6.1.152/14
19/12/2013
Ion Dragotoiu
13/04/1950
Judecătoria Motru, 22/06/200910/11/2009în curs
5 ani și 10 luni
7.10.538/14
23/01/2014
Maria Unguru
13/08/1952
Judecătoria Motru, 15/12/201029/03/2011în curs
4 ani și 6 luni
3.000
8.41.786/14
27/05/2014
(188 reclamanți)
Petrică Podaru
14/11/1956
Viorel Andrei
27/01/1967
Victor Anghelato
28/10/1974
Săndel Anton
23/10/1969
Aurelia Aramă
23/12/1961
Alecu Arbănașu
24/03/1957
Frusinica Arbănașu402/03/1958Florentin Ariciu08/12/1956

Marian Costel Avram

30/07/1963

Dinel Băcanu

01/07/1969

Fănica Bădin5

29/07/1959

Gheorghe Bădin6

08/06/1956

Leana Băjenaru

09/11/1953

Daniel Bălan

28/09/19717

Angheluță Băluță8

13/05/1962

Silvia Barbu

03/01/1969

Aurel Bătrânu9

20/06/1949

Dumitru Bătrânu10

07/09/1956

Ion Becu

02/08/1971

Constantin Bâșceanu11

31/03/1955

Gheorghe Boboc

20/10/1965

Dănuț Bogos12

29/05/1957

Marian Boitos13

22/03/1972

Ion Boldeanu

18/11/1955

Florin Radu Borteanu14

16/05/1950

Alexe Botea

02/08/1955

Vasile Bratu

04/06/1949

Nicu Bucur

15/08/1950

George Buf

20/11/195015

Virgil Buf

19/12/1955

Ștefana Buf

20/02/1959

Ionica Buzoianu

29/08/1965

Victor Buzoianu

01/04/1957

Costel Călin

03/06/195316

Elena Canciu

16/01/1961

Gheorghe Canciu

19/01/1958

Lilica Marinela Canciu

06/06/1971

Ghiță Candet17

15/08/1946

Marian Cârnu18

21/05/195319

Voica Catrina

10/05/1951

Mariana Cernat

04/07/1967

Dinu Chioreanu

20/05/1959

Victor Chioreanu

14/11/1950

Florentin Chițoiu

13/01/1977

Octavian Chițoiu

12/12/1949

Vasile Chitoiu20

20/10/1953

Matei Ciocârlan

26/04/1957

Gheorghe Comănoiu

28/01/195221

Aurelian Constantin

29/04/1966

Constantin Constantin

16/09/1950

Maria Constantin

20/07/1954

Marinel Constantin

12/12/1955

Vasile Constantin

18/02/1969

Stănel Doru Crăciun

22/08/1962

Vasile Cristea

26/09/1949

Rodica Cucu

10/09/1960

Liviu Culache

04/02/1971

Vasilică Darie

05/11/1960

Gheorghe Decianu

03/03/1956

Neculai Dermengiu

07/05/1959

Fănel Dima

21/09/1964

Florentina Dinu

09/11/1974

Maria Dinu

30/11/1957

Gigel Dinulescu

17/08/1952

Constantin Dobre

02/04/1959

Tudorel Dobre

25/11/1969

Victorița Dobre

04/11/1968

Mariana Drăgușanu

23/12/1967

Gheorghe Drăguț

22/08/1969

Gheorghe Dobrotă

21/08/1956

Maria Ecaterina Dudău

15/03/1953

Dumitru Duminică

01/01/1953

Valentin Adrian Dumitru

05/08/1975

Cristache Durbacă

24/09/1970

Dorian Duțu

31/01/1961

Ionel Enache

05/05/1971

Mihaela Enache

03/01/1973

Alexandru Florea

16/01/1958

Marin Fronea

08/07/1949

Petrica Fronea

05/09/1952

Victor Gerea

28/09/1955

Virginia Ghelt

02/11/1967

Emilia Ghilință

18/01/1966

Iuliana Ghimpe

13/07/1961

Ilie Ghindă

05/05/1955

Mihaela-Adelina Ghionu22

02/03/1977

Mihai Grigore

15/02/1959

Neculai Grigore

28/08/1956

Manole Grosu

22/03/1957

Leana Chiburță23

04/07/1960

Traian Hagiu

27/04/1954

Liliana Horneț

04/06/1969

Marioara24 Iconaru

05/05/1958

Marioara25 Ilie

04/06/1965

Vasile Ilie

23/03/1960

Flavian-Ioan26 Ionescu

17/10/1971

Mădălina-Daniela27 Ioniță

08/12/1967

Sorin Iosif

30/04/1975

Camil Iovu

21/08/1962

Ion Istrati

13/10/1950

Valentina Istrati

16/01/1956

Dobre Ivan

28/12/1953

Stere Jiru

21/04/1964

Gheorghe Leocă

18/02/1950

Radu Lupașcu

02/07/1955

Jan Manea

20/07/1956

Petre Manea

09/06/1959

Nicușor Marcu

25/11/1967

Mița Marin

29/05/1958

Nicolae28-Cicerone Matei

20/05/1970

Cristina29-Maria Staicu

14/05/1979

Fănica Merișor

16/03/1956

Carmen Gina Mihai

24/04/1964

Constantin Mihalache

27/06/1956

Vasile Milea

29/02/1952

Marinela Mircea

23/12/1964

Ene Miron

06/10/1956

Petrică Mititelu

25/05/1962

Adrian Mocanu

19/12/1966

Nicu Moise

01/05/1975

Ștefan-Giorgel Moisoiu30

23/11/1970

Florentina Motoc

28/05/1972

Florica Motoc

29/05/1950

Milică Mumjiev31

02/09/1955

Aurel Mureșanu

20/08/1956

Neculița Neacșu

17/06/1955

Nicușoara Neagu

14/11/1952

Radu Neagu

15/10/1949

Ion Neculai

14/12/1970

Lucia Daniela Negrișan (Mocanu)

02/08/1968

Dumitru Nica

09/05/1956

Gheorghe Nistor

10/10/1965

Cristinel Niță

26/02/1973

Rodica Noghea

08/04/1957

Ionel Oancea

02/05/1957

Ion Pantelimon

01/02/1955

Ion Pătrănoiu32

27/03/1949

Demetra-Diana

Păvălache33

02/09/1969

Ioana Petcu

04/02/1952

Toma Petcu

31/05/1953

Adrian Petrea

16/03/1964

Vasile Pârlog

30/07/1951

Gheorghe Podaru

22/01/1971

Virginia Podaru

22/03/1963

Paraschiv Popa

25/02/1967

Mihalcea Popescu

19/10/1956

Tănțel Porcuț

27/06/1969

Gheorghe Potângă

08/04/1954

Florin Puiu

28/01/1974

Marian Purcărea

23/10/1970

Toma Purice

06/11/1956

Costică Rădulescu

26/09/1970

Răducan Rădulescu

02/06/1950

Vasilică Răfoiu

27/02/1962

Valeriu Cezar Robitu

08/12/1975

Mioara Roșu

30/10/1966

Florentin Sechel

04/12/1967

Flavian Șerban

11/07/1962

Ionel Șerban

02/09/1969

Victor Soltuz Mocanu

29/09/1964

Petrică Staicu

30/09/1959

Cătălin Stamate

20/06/1972

Viorel Stamate

08/07/1967

Viorel Stan

18/03/1965

Ionica Stanciu (Vasile)

28/03/1971

Ionel Stănescu

03/07/1966

Viorica Știrbei

22/08/1967

Lucian Stoian

27/07/1957

Marian Stoian

17/02/1960

Marin Stoica

01/10/1958

Virgil Tăbârcă34

03/11/1947

Dobre Tănase

09/10/1950

Tache Tatu

07/05/1953

Ion Toader

04/02/1957

Neculina Lupu35

14/06/1970

Fănica Trifu

03/12/1966

Nicolaie36 Tudor

13/12/1947

Ionică Tudor

18/01/1952

Liliana Urse

28/07/1961

Daniela Vasile

06/11/1967

Fanica Vlad

24/08/1961

Cristian Voicu

10/02/1961

Ionuț Voicu

14/11/1980

Mariana Voicu

01/01/196137

George Zainea

23/10/1958

Iuliana Zeca

22/04/1968

Costică Vlad

01/12/1960

Mohamed Moumene

28/06/1959

Tribunalul Brăila, 26/01/201130/09/2011în curs
4 ani
15.000

3Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Ileana PĂȘCOI”._______

4Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Frusinica ARBANASU”.

5Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Fănică BĂDIN”.

6Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Gheorghe BADIN”.

7Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „01/07/1969”.

8Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Angheluță BALUȚĂ”.

9Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Aurel BĂTRÎNU”.

10Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Dumitru BĂTRÎNU”.

11Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Constantin BÂSCEANU”.

12Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Dănuț BOGOȘ”.

13Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Marian BOITOȘ”.

14Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Florin Radu BORȚEANU”.

15Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „12/01/1950”.

16Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „03/06/1950”.

17Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Ghiță CANDEȚ”.

18Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Marian CARNU”.

19Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „10/02/1953”.

20Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Vasile CHIȚOIU”.

21Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „08/12/1952”.

22Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Adelina Mihaela GHIONU”.

23Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Leanca GURĂU”.

24Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Mărioara ICONARU”.

25Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Mărioara ILIE”.

26Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Flavian IONESCU”.

27Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Mădălina IONIȚĂ”.

28Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Nicolaie Cicerone MATEI”.

29Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Cristina MEHEDINȚI (STAICU)”.

30Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Ștefan MOISOIU”.

31Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Milică MUNJIEV”.

32Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Ion PĂTRÂNOIU”.

33Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Demetra Diana PAVALACHE”.

34Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Virgil TABIRCĂ”.

35Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioara era „Neculina TOADER”.

36Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioara era „Nicolae TUDOR”.

37Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioara era „10/10/1961”.

 

Hotărârea CEDO în Cauza Pascoi^1 împotriva României was last modified: mai 23rd, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter