Normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităților şi instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare (H.G. nr. 97/2016)

1 mart. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1644

Despre

  • M. Of. nr. 147 din 25 februarie 2016
  • H.G. nr. 97/2016
  • Normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 97/2016

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

(M. Of. nr. 147 din 25 februarie 2016)

Normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare– evaluare în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare

În M. Of. nr. 147 din data de 25 februarie 2016 s-a publicat H.G. nr. 97/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare.

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile normelor în discuție.

Art. 1 din Norme

Art. 1 prevede faptul că evaluarea în vederea certificării este principalul instrument prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, denumită în continuare ANCSI, își îndeplinește atribuțiile de monitorizare și evaluare a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare.

Art. 2 din Norme

Art. 2 dispune faptul că evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare se desfășoară în conformitate cu prevederile respectivelor norme metodologice.

În continuare, este prevăzut faptul că certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Art. 3 din Norme

Art. 3 stabilește faptul că evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare în vederea certificării este coordonată de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ.

Art. 4 din Norme 

Art. 4 prevede faptul că în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (51) din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modif. și compl. ult., pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unitățile și instituțiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) și g) și la art. 8 lit. a)-c) și e) din această ordonanță a Guvernului.

În continuare, este prevăzut faptul că unitățile și instituțiile prevăzute la art. 33 alin. (10) din O.G. nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modif. și compl. ult., pot fi evaluate conform respectivelor norme metodologice la cerere. Intervalul dintre două evaluări succesive ale aceleiași unități sau instituții nu poate fi mai mic de 2 ani.

De asemenea, nu se evaluează la cerere unități care sunt părți componente ale unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, excepție făcând doar cele care se reorganizează.

În final, cuantumul taxei de evaluare se stabilește prin decizie a președintelui ANCSI, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modif. și compl. ult.

Art. 5 din Norme

Art. 5 stabilește faptul că evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare se realizează de către echipe formate din 5 experți evaluatori specializați în domeniile științifice specifice unității sau instituției evaluate și a căror competență, prestigiu și probitate profesională sunt recunoscute la nivel internațional. Echipele de experți evaluatori pot cuprinde și evaluatori din străinătate, selectați din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

De asemenea, unitățile și instituțiile din sistemul național de cercetare-dezvoltare cu profil asemănător pot fi evaluate de aceeași echipă de experți evaluatori.

Art. 6 din Norme

Art. 6 prevede faptul că pentru unitățile și instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1), Colegiul consultativ inițiază procedura de evaluare la cererea ANCSI.

De asemenea, pentru unitățile și instituțiile care sunt evaluate la cerere, Colegiul consultativ inițiază procedura de evaluare în termen de o lună de la transmiterea de către ANCSI a scrisorii de solicitare a unității sau instituției respective.

Art. 7 din Norme

Art. 7 stabilește faptul că pentru fiecare unitate sau instituție din sistemul național de cercetare-dezvoltare, procedura este inițiată prin publicarea de către Colegiul consultativ pe site-ul ANCSI a anunțului privind începerea procedurii de evaluare.

Art. 8 din Norme

Art. 8 prevede faptul că în vederea coordonării activității de evaluare, Colegiul consultativ numește componența grupului de lucru de specialitate însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare.

Art. 9 din Norme

Art. 9 dispune faptul că pentru fiecare unitate sau instituție din sistemul național de cercetare-dezvoltare, selecția echipei de experți evaluatori și desemnarea conducătorului acesteia se realizează de către grupul de lucru coordonator și se aprobă prin decizie a președintelui ANCSI, la propunerea Colegiului consultativ.

De asemenea, pot fi membri ai echipei de experți evaluatori persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) dețin titlul de doctor în domeniul respectiv;
b) au experiență relevantă în domeniul de activitate specific sau conex al unității sau instituției respective și pregătire profesională corespunzătoare demonstrată prin participarea și/sau coordonarea în cadrul activității unor proiecte relevante pentru domeniul respectiv, în ultimii 5 ani;
c) au publicații științifice în domeniul respectiv, cu recunoaștere națională și/sau internațională și indexate în baze de date internaționale;
d) au susținut comunicări științifice la conferințe naționale și/sau internaționale, în domeniul respectiv;
e) nu se află în conflict de interese în cazul evaluării unității sau instituției respective.

În continuare, este prevăzut faptul că modul de selecție a experților evaluatori se stabilește de către Colegiul consultativ, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (2).

Penultimul alineat stabilește faptul că pentru selecția membrilor echipelor de experți evaluatori, grupul de lucru coordonator beneficiază de suportul tehnic al ANCSI.

În final, se dispune că fiecare membru al echipei de experți evaluatori semnează declarația de imparțialitate, confidențialitate și competență în domeniul de activitate al unității sau instituției evaluate.

Art. 10 din Norme

Art. 10 stabilește faptul că în cel mult 10 zile lucrătoare după data publicării anunțului privind începerea procedurii de evaluare, ANCSI comunică unității sau instituției începerea procedurii de evaluare și deschide accesul unității ori instituției la platforma online de depunere a datelor și documentelor necesare.

Art. 11 din Norme

Art. 11 dispune faptul că unitatea sau instituția are la dispoziție 20 de zile lucrătoare de la data deschiderii accesului la platforma online pentru a încărca raportul de autoevaluare pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei evaluări și planul de dezvoltare, elaborate conform anexelor nr. 1 și 2.

Alineatul următor prevede faptul că pentru evaluarea impactului și eficienței economice și sociale a activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate, unitatea sau instituția va încărca pe platforma online situațiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani de activitate.

În plus, în cazul recertificării ca institut național de cercetare-dezvoltare, institutul va încărca pe platforma online și raportul de activitate al institutului, raportul de activitate al Consiliului de administrație și raportul de activitate al directorului general, pentru anul precedent.

În acelați sens, este prevăzut faptul că după finalizarea procesului de încărcare a datelor și documentelor pe platforma online și închiderea accesului la aceasta, componența nominală a echipei de experți evaluatori, incluzând nominalizarea conducătorului acesteia, se face publică pe site-ul ANCSI.

În fine, se dispune că ANCSI este cel care transmite membrilor echipei de evaluatori datele necesare pentru accesul la documentele depuse pe platforma online de către unitatea sau instituția supusă evaluării.

Art. 12 din Norme

Art. 12 dispune faptul că membrii echipei de experți evaluatori au la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a analiza documentele depuse de unitate sau instituție. Conducătorul echipei poate solicita unității sau instituției evaluate date suplimentare, o singură dată. Unitatea sau instituția are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a pune la dispoziția echipei de experți evaluatori datele cerute.

Art. 13 din Norme

Art. 13 stabilește faptul că după parcurgerea acestor etape, conducătorul echipei de evaluatori, de comun acord cu conducerea unității sau instituției, stabilește data, durata și detaliile de organizare a vizitei de prezentare și discutare a raportului de autoevaluare și a planului de dezvoltare, la sediul unității sau instituției evaluate.

În plus, durata vizitei poate fi de maximum 2 zile.

De asemenea, la vizită participă echipa de experți evaluatori, conducerea administrativă, științifică și economică a unității, conducătorii filialelor și/sau sucursalelor, conducătorii compartimentelor și laboratoarelor din unitate sau instituție și conducătorii echipelor de cercetare pe domeniile tematice specifice.

Alineatul următor prevede faptul că în cazul prezenței în echipă a unui evaluator străin, documentația se realizează și în limba engleză, iar prezentările în cadrul vizitei se vor face în limba engleză.

În același sens, prezența tuturor membrilor echipei de experți evaluatori este obligatorie pe durata întregii activități de evaluare.

În final, este prevăzut faptul că la vizită participă, în calitate de observatori, un reprezentant desemnat de Colegiul consultativ și un reprezentant al ANCSI.

Art. 14 din Norme

Art. 14 dispune faptul că echipa de experți evaluatori va acorda pe bază de consens câte o notă, număr întreg între 1 și 5 inclusiv, pentru fiecare din următoarele criterii de evaluare:

a) calitatea activității de cercetare-dezvoltare;
b) utilitatea și recunoașterea rezultatelor cercetării obținute și modul de valorificare, precum și impactul și eficiența economică și socială a aplicării acestora;
c) calitatea resursei umane;
d) adecvarea infrastructurii la specificul domeniului tehnico-științific al unității sau instituției;
e) calitatea și eficiența actului managerial la nivel tehnico-științific, economic și administrativ;
f) calitatea și fezabilitatea planului de dezvoltare.

Alineatul al doilea stabilește faptul că nota pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă pe baza analizei datelor și documentelor depuse pe platforma online și a datelor obținute în cadrul vizitei la sediul unității sau instituției, în concordanță cu obiectul de activitate, dimensiunea unității sau instituției, personalul de cercetare-dezvoltare atestat, precum și cu factorul de importanță al fiecărui indicator de performanță, prevăzut în anexa nr. 1.

În al treilea alineat este prevăzut faptul că, în mod excepțional, în situații în care echipa de experți nu poate atinge consensul pentru acordarea unei note pe unul dintre criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1), nota este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii echipei pentru criteriul respectiv.

De asemenea, pentru fiecare unitate sau instituție, nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele corespunzătoare celor 6 criterii de evaluare.

În fine, este prevăzut faptul că nota minimă pentru certificare sau recertificare este nota 3, acordată ca urmare a procesului de evaluare.

Normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare (H.G. nr. 97/2016) was last modified: februarie 29th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter