Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (H.G. nr. 93/2016)

26 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5260
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 93/2016
(M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2016)  
Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020– Cap. I („Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene și a contribuției publice naționale”)
– Cap. II („Fluxuri financiare și evidență contabilă)
– Cap. III („Prefinanțarea”)
– Cap. IV („Mecanismul decontării cererilor de plată”)
– Cap. V („Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale”)
– Cap. VI („Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat”)
– Cap. VII („Conturile aferente derulării fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale”)
– Cap. VIII [„Fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)”]
– Cap. IX („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2016 a fost publicată H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivelor norme.

Cap. I („Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene și a contribuției publice naționale”)

Cap. I prevede, printre altele, și faptul că, în vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanță au obligația să completeze Formularul nr. 1 – Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene, prevăzut în anexa nr. 1.

Cap. II („Fluxuri financiare și evidență contabilă”)

Printre reglementările Cap. II se regăsesc și obligațiile ordonatorilor principali de credite. Acestea sunt: de a întocmi și solicita deschiderea creditelor bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanță, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora [art. 1 alin. (7)]; obligația să asigure integral și cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, cât și pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice locale finanțate integral/parțial din bugetul local [art. 2 (4)]; obligația de a deschide și a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management pe baza solicitării de finanțare transmise de beneficiari[art. 2 alin. (5)].

De asemenea, se mai prevede faptul că, în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță care au în implementare proiecte finanțate din fonduri europene:

„a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Ordonanță, precum și din bugetele ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor europene, cofinanțării publice, precum și altor cheltuieli decât cele eligibile;

b) sumele aferente rambursării cotei-părți din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanțării din fonduri europene, se virează de către autoritățile de management, conform art. 22 alin. (1) din Ordonanță, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor, la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscală ale Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cazul proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță.”

Cap. III („Prefinanțarea”)

Cap. III prevede procedura și obligațiile pe care le au atât beneficiarii, cât și autoritățile de management.

De asemenea, sunt prevăzute și condițiile care trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ în vederea transferului sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari pentru cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanță, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare:

a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: tipul/tipurile de cheltuieli pentru care se acordă prefinanțarea și perioada pentru care se solicită, liderul de parteneriat/partenerii care trebuie să efectueze respectivele cheltuieli, precum și suma solicitată;

b) anexarea statelor estimative de plată pentru cheltuielile salariate, centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și/sau onorariilor sau a deconturilor estimative aferente deplasărilor interne/externe;

c) existența conturilor deschise, pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat pentru activitățile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul/decizia/ordinul de finanțare.

Prefinanțarea se acordă atât din fonduri europene, cât și din cofinanțarea publică asigurată din bugetul de stat corespunzător cotelor stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanțare. Contribuția proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului și se reflectă în cererea de rambursare aferentă prefinanțării.

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Cap. IV („Mecanismul decontării cererilor de plată”)

Cap. IV stabilește, printre multe altele, faptul că pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanță, au obligația de a-și plăti integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acestora.

De asemenea, mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6) din Ordonanță.

Cap. V („Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale”)

Cap. V stabilește faptul că organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autoritățile de management faza de angajare și/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonanță, precum și autoritățile de management au obligația să respecte prevederile specifice prezentului capitol.

De asemenea, prevede faptul că în cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operațiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operațiuni:

a) organismul intermediar întocmește lista proiectelor selectate, conform Formularului nr. 4 – Lista proiectelor selectate, prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite autorității de management;

b) autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul intermediar, Formularul nr. 5 – Propunere de angajare, prevăzut în anexa nr. 5, cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1). Formularul nr. 5 – Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite împreună cu Formularul nr. 4 – Lista proiectelor selectate;

c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului nr. 4 – Lista proiectelor selectate, vizat ca listă de proiecte aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare cu beneficiarii;

d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu și întocmește lista cu acestea, pe care o transmite autorității de management, conform Formularului nr. 6- Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, prevăzut în anexa nr. 6;

e) autoritatea de management înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale;

f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 4 – Lista proiectelor selectate.

Cap. VI („Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat”)

Cap. VI prevede faptul că acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului/deciziei/ordinului de finanțare, acesta trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:

a) datele de identificare ale liderului de parteneriat și partenerilor;

b) descrierea activităților aflate în responsabilitatea fiecărui partener, respectiv a liderului de parteneriat;

c) valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat;

d) conturile bancare deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activitățile proprii și conturile deschise pe numele partenerilor, în care se efectuează transferurile sumelor reprezentând prefinanțare/plată/rambursare, de către unitățile de plată;

e) contribuția financiară proprie a fiecărui partener la implementarea proiectului;

f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.

Cap. VII („Conturile aferente derulării fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale”)

Cap. VII dispune faptul că în vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaționale, reglementate prin Ordonanță, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului. În continuare, stabilește faptul că pe numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, gestionate de Autoritatea de certificare, având în vedere conturile de disponibilități cuprinse în respectiva hotărâre de guvern.

În același sens, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operațiunilor financiare prevăzute la art. 5 și 10 din Ordonanță conturi de disponibilități gestionate de Autoritatea de certificare, acestea fiind prevăzute în respectiva hotărâre de guvern.

În continuare, pentru fiecare sumă alocată, există conturi diferite, după cum sunt menționate în respectiva hotărâre de guvern.

Cap. VIII [„Fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)”]

Cap. VIII prevede, printre multe altele, faptul că în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:

a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;

b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibilă;

c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare;

d) contravaloarea sumelor aferente contribuției UE, care în conformitate cu prevederile acordurilor/deciziilor de finanțare se rambursează după finalizarea proiectului.

Cap. IX („Dispoziții finale”)

Cap. IX prevede faptul că valoarea subvenției acordate beneficiarilor finanțați parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii cofinanțării care trebuie asigurată de beneficiari, precum și contravaloarea cheltuielilor, altele decât cele eligibile.

În continuare, se stabilește faptul că anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din respectivele norme metodologice.

Alte prevederi ale hotărârii de guvern în discuție:

Art. 1 alin. (2) prevede faptul că normele metodologice vizează implementarea următoarelor programe operaționale: Programul operațional Regional, Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Capacitatea administrativă, Programul operațional Infrastructură mare și Programul operațional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Art. 2 stabilește, în continuare faptul că autoritățile de management pot încheia acte adiționale la contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii în scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

În final, este prevăzut faptul că autoritatea de management stabilește prin contract/decizie/ordin de finanțare încheiat cu beneficiarul valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau temporale stabilite în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă, cu respectarea condițiilor specifice de implementare ale programului operațional pe care îl gestionează.

 

 

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (H.G. nr. 93/2016) was last modified: februarie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter