Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 – modificări (H.G. nr. 791/2015)

30 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2294
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 791/2015
(M. Of. nr. 366 din 19 mai 2014; cu modif. ult.)
H.G. nr. 791/2015
(M. Of. nr. 727 din 28 septembrie 2015)
modifică: art. 16 alin. (2) lit. b)
introduce: art. 201
Anexa nr. 1 la H.G. nr. 791/2015modifică: Cap. II tabelul de la lit. H nr. 33, Cap. III lit. F pct. 1
abrogă: Cap. II tabelul de la lit. H nr. 20
introduce: Cap. II lit. G pct. 2 subpct. 2.7
Anexa nr. 2 la H.G. nr. 791/2015: Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015modifică: art. 141 lit. a), r), ș), aa) și ab), art. 142 lit. d), art. 144 alin. (2) și (5), art. 145 alin. (1) în partea introductivă și la lit. a), art. 145 alin. (5), art. 145 alin. (7), art. 147 alin. (2) în partea introductivă
introduce: art. 138 alin. (11), art. 141 lit. ag), art. 144 alin. (91), art. 144 alin. (11), art. 145 alin. (51) și (52), art. 1722

 

Codul administrativ - 2019. Editie tiparita pe hartie alba

În M. Of. nr. 727 din 28 septembrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 791/2015 privind modificarea și completarea H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (M. Of. nr. 366 din 19 mai 2014; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 400/2014:

 

Art. 16 alin. (2) lit. b) H.G. nr. 400/2014 (modificată prin H.G. nr. 791/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) lit. b) prevedea faptul că furnizorii de servicii medicale, de medicamente și unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu au obligația:

(…)

b) să raporteze lunar/trimestrial, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relații contractuale facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a) însoțite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și, după caz, de documentele justificative/documentele însoțitoare, la tarifele/prețurile de referință stabilite pentru cetățenii români asigurați.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) lit. b) prevede: „Furnizorii de servicii medicale, de medicamente și unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu au obligația:

b) să raporteze în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relații contractuale, facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a) însoțite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și, după caz, de documentele justificative/documentele însoțitoare, la tarifele/prețurile de referință stabilite pentru cetățenii români asigurați”.

 

Art. 201 H.G. nr. 400/2014 (modificată prin H.G. nr. 791/2015)

După art. 20 se introduce un nou articol, art. 201.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 201 dispune: „(1) Pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, casele de asigurări de sănătate contractează cu unitățile sanitare publice o sumă corespunzătoare aplicării unui factor de corecție la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate și validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor; factorul de corecție este procentul determinat prin raportarea influențelor financiare conform prevederilor O.U.G. nr. 35/2015 aplicabile unităților sanitare publice la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate și validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor.

(2) Fiecare unitate sanitară publică depune pentru contractare o solicitare însoțită de documentele justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 35/2015.

(3) Casele de asigurări de sănătate încheie un singur contract cu fiecare unitate sanitară publică cu care are încheiate contracte pentru furnizare de servicii medicale; modelul de contract este prevăzut în norme.

(4) Casele de asigurări de sănătate decontează lunar, la termenul prevăzut în contract, suma realizată în luna precedentă, dar nu mai mult de suma contractată stabilită potrivit prevederilor alin. (1)”.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse anexei nr. 1 la H.G. nr. 400/2014:

 

Cap. II lit. G pct. 2 subpct. 2.7 anexa nr. 1 la H.G. nr. 400/2014 (modificată prin H.G. nr. 791/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 1, la capitolul II lit. G pct. 2, după subpct. 2.7 se introduce un nou subpunct, subpct. 2.8.

Potrivit noii reglementări, pct. 2 subpct. 28 are următorul conținut: „2.8. transportul dus-întors, la laboratorul de investigații paraclinice și de la laborator la domiciliu, pentru asigurații imobilizați la pat, pentru efectuare de investigații medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate”.

 

Cap. II Tabelul de la lit. H nr. 20 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 400/2014 (modificată prin H.G. nr. 791/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. H nr. 20 avea următorul conținut: Monitorizarea dializei peritoneale.

Noua reglementare

Cap. II lit. H nr. curent 20 – Abrogat.

 

Cap. II Tabelul de la lit. H nr. 33 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 400/2014 (modificată prin H.G. nr. 791/2015)

Vechea reglementare

33.Ventilație noninvazivă ****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog sau a medicului cu specialitatea anestezie și terapie intensivă care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

 

Noua reglementare

33.Ventilație noninvazivă****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie și titrare CPAP/BiPAP și în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii – Ventilație noninvazivă, a medicului cu specialitatea anestezie și terapie intensivă, a medicului specialist de medicină de urgență, care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

 

Cap. III lit. F pct. 1 din anexa nr. 1 H.G. nr. 400/2014 (modificată prin H.G. nr. 791/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. F pct. 1 prevedea faptul că pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitalicești nu solicită bilet de internare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. F pct. 1 prevede: „Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/ Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C, precum și de serviciile medicale de chimioterapie acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute în norme. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitalicești nu solicită bilet de internare”.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Contractului-cadru:

 

Art. 138 alin. (11) din Contractul-cadru (modificat prin H.G. nr. 791/2015)
Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 138, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 138 alin. (11) dispune: „Medicamentele în tratamentul ambulatoriu ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat se eliberează de către farmaciile aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unor acte adiționale încheiate în acest sens. Încheie acte adiționale cu farmaciile pentru eliberarea acestor medicamente numai casele de asigurări de sănătate care se află în relație contractuală cu medicii care pot prescrie, conform prevederilor legale în vigoare, medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat”.

 

Art. 141 lit. a), r), ș), aa) și ab) din Contractul-cadru (modificat prin H.G. nr. 791/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 141 lit. a), r), ș), aa) și ab) stabileau faptul că în relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de medicamente evaluați au următoarele obligații:

a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele al căror preț pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu prețul de referință – pentru medicamentele din sublistele A, B și C – secțiunile C1 și C3;

(…)

r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de medicamente;

(…)

ș) să elibereze medicamentele din sublistele A, B și C – secțiunile C1 și C3, ale căror prețuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu prețul de referință, cu excepția cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate au preț pe unitatea terapeutică mai mare decât prețul de referință, farmacia trebuie să obțină acordul informat și în scris al asiguratului/primitorului pe prescripție – componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceleiași DCI au prețul de vânzare cu amănuntul mai mare decât prețul de referință, farmacia trebuie să obțină acordul informat și în scris al asiguratului/primitorului pe prescripție – componenta eliberare;

(…)

aa) să întocmească evidențe distincte pentru medicamentele acordate și decontate din bugetul Fondului pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, și să raporteze lunar/trimestrial în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale facturile însoțite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente și, după caz, de documentele justificative/documente însoțitoare, la prețurile de referință stabilite pentru cetățenii români asigurați;

ab) să întocmească evidențe distincte pentru medicamentele acordate și decontate din bugetul Fondului pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de medicamente cu sau fără contribuție personală acordate pe teritoriul României, și să raporteze lunar/trimestrial în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală facturile însoțite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente și, după caz, de documentele justificative/documente însoțitoare, la prețurile de referință stabilite pentru cetățenii români asigurați.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 141 lit. a), r), ș), aa) și ab) stabilesc: „În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de medicamente evaluați au următoarele obligații:

a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele ale căror prețuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu prețul de referință – pentru medicamentele din sublistele A, B, C – secțiunile C1 și C3 și din sublista D;

(…)

r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de medicamente; pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, furnizorii au obligația să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele respective, numai borderourile centralizatoare și prescripțiile medicale off-line, urmând ca facturile să se transmită/să se depună la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăzut în contract, în luna următoare celei în care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor întocmi numai pentru prescripțiile medicale aferente pacienților pentru care s-a obținut rezultatul medical, conform datelor puse la dispoziție de casa de asigurări de sănătate;

(…)

ș) să elibereze medicamentele din sublistele A, B, C – secțiunile C1 și C3 și din sublista D, ale căror prețuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu prețul de referință, cu excepția cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate au preț pe unitatea terapeutică mai mare decât prețul de referință, farmacia trebuie să obțină acordul informat și în scris al asiguratului/primitorului pe prescripție – componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceleiași DCI au prețul de vânzare cu amănuntul mai mare decât prețul de referință, farmacia trebuie să obțină acordul informat și în scris al asiguratului/primitorului pe prescripție – componenta eliberare;

(…)

aa) să întocmească evidențe distincte pentru medicamentele acordate și decontate din bugetul Fondului pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente;

ab) să întocmească evidențe distincte pentru medicamentele acordate și decontate din bugetul Fondului pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de medicamente cu sau fără contribuție personală acordate pe teritoriul României, și să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente”.

Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 – modificări (H.G. nr. 791/2015) was last modified: septembrie 30th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter