H.G. nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice – modificări (H.G. nr. 774/2016)

1 nov. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1726

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 634/2015
(M. Of. nr. 645 din 25 august 2015)
H.G. nr. 774/2016
(M. Of. nr. 856 din 27 octombrie 2016)
modifică: art. 1 alin. (2);  art. 3 alin. (3) lit. a) – i); art. 4 alin. (4); art. 7
introduce: art. 3 alin. (1) lit. e) și f); art. 3 alin. (3) lit. m)
abrogă: art. 8, art. 9; art. 10; art. 11; art. 12

 

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii

În M. Of. nr. 856 din 27 octombrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 634/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 634/2015 (modificată prin H.G. nr. 774/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că activitatea ANAP este exercitată la nivel central și prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central și prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, ce sunt organizate în subordinea Direcției verificare derulare procedura de atribuire”.

 

Art. 3 alin. (1) lit. e) și f) din H.G. nr. 634/2015 (modificată prin H.G. nr. 774/2016)

 

Noua reglementare

La art. 3 alin. (1), după lit. d) se introduc două noi litere, lit. e) și f).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. e) și f) stabilesc următoarele:

e) de control ex-post al modului în care autoritățile contractante atribuie contractele de achiziție publică, contractele sectoriale, pe cele de concesiune de lucrări publice, precum și pe cele de concesiune de servicii;

f) de asigurare a suportului operațional pentru autoritățile contractante, prin implementarea unor instrumente dedicate în vederea diseminării, inclusiv prin mijloace informatice a bunelor practici aferente derulării procesului de achiziție publică”.

 

Art. 3 alin. (3) lit. a) – i) din H.G. nr. 634/2015 (modificată prin H.G. nr. 774/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) lit. a) – i) dispuneau faptul că în realizarea funcțiilor sale, ANAP are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează politicile și legislația în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu legislația europeană, și asigură interpretările unitare în domeniu;

b) consiliază metodologic autoritățile contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică și de concesiune, cu rol de suport operațional în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu;

c) controlează modul în care autoritățile contractante atribuie contractele de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii;

d) monitorizează funcționarea sistemului de achiziții publice în România;

e) prelucrează informațiile colectate, constituie și dezvoltă baze de date și elaborează statistici, sinteze și rapoarte privind sistemul de achiziții publice;

f) realizează analize, studii și evaluări privind sistemul de achiziții publice, propunând măsuri pentru perfecționarea și dezvoltarea acestuia;

g) evaluează conformitatea documentației de atribuire cu legislația aplicabilă din domeniul achizițiilor publice și concesiunilor;

h) verifică aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind achizițiile publice;

i) elaborează și publică documente standard, formulare și modele-cadru, ghiduri, manuale și alte instrumente operaționale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) lit. a) – i) stabilesc următoarele: în realizarea funcțiilor sale, ANAP are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează politicile și legislația în domeniul achizițiilor publice, în concordanță cu legislația europeană;

b) elaborează și asigură funcționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională între actorii cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative în acest domeniu;

c) supervizează, pe baza datelor furnizate în urma exercitării funcțiilor de monitorizare, verificare ex-ante, control și a indicatorilor de performanță relevanți, modul de funcționare a sistemului achizițiilor publice, în scopul de a identifica aspectele ce afectează derularea în condiții de eficacitate și eficiență a procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică de către autoritățile contractante, a contractelor sectoriale, a celor de concesiune de lucrări publice, precum și a celor de concesiune de servicii;

d) controlează ex-post modul în care au fost atribuite contractele de achiziție publică de către autoritățile contractante, ca urmare a semnalelor și/sau sesizărilor transmise de alte instituții publice/entități cu atribuții pe zona achizițiilor publice, de operatori economici sau identificate în mass-media, precum și alte surse de informare;

e) elaborează și implementează mecanismul de monitorizare a rezultatelor derulării procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, în baza informațiilor comunicate de autoritățile contractante;

f) prelucrează informațiile colectate, constituie și dezvoltă baze de date și elaborează statistici, sinteze și rapoarte privind sistemul de achiziții publice, propunând măsuri pentru perfecționarea și dezvoltarea acestuia, în vederea exercitării funcțiilor de strategie, reglementare, monitorizare, supervizare și de stabilire și implementare a sistemului de verificare și control al aplicării unitare de către autoritățile contractante a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice ale agenției, precum și în vederea implementării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;

g) evaluează conformitatea documentațiilor de atribuire, selectate în condițiile legii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a contractelor de concesiuni de lucrări publice și a contractelor de concesiuni de servicii, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentația descriptivă, după caz;

h) verifică procedurile de atribuire și modificările contractuale, selectate în urma aplicării unei metodologii de selecție, precum și documentele aferente derulării, respectiv realizării acestora, cu privire la conformitatea cu legislația în domeniul achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii;

i) elaborează documente standard, formulare și modele-cadru, ghiduri, manuale și alte instrumente operaționale cu rol de suport în aplicarea corectă și unitară a legislației în domeniul achizițiilor publice și asigură diseminarea acestora;”.

 

Art. 3 alin. (3) lit. m) din H.G. nr. 634/2015 (modificată prin H.G. nr. 774/2016)

 

Noua reglementare

La art. 3 alin. (3), după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. m).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) lit. m) stabilește următoarele:

m) realizează procedura de conciliere cu autoritățile contractante verificate ex-ante, respectiv o procedură contradictorie care are ca obiect contestarea pe cale administrativă a măsurilor dispuse de ANAP, în condițiile legii”.

 

Art. 4 alin. (4) din H.G. nr. 634/2015 (modificată prin H.G. nr. 774/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) prevedea faptul că numărul maxim de posturi al ANAP este de 415, exclusiv demnitarul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 435, exclusiv demnitarul”.

 

Art. 7 din H.G. nr. 634/2015 (modificată prin H.G. nr. 774/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 stabilea faptul că secretarul general este înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului.

Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

Secretarul general îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) coordonează și urmărește elaborarea și implementarea de politici și strategii în domeniul achizițiilor publice, pe care le înaintează spre promovare președintelui;

b) coordonează și urmărește elaborarea și implementarea de legi și reglementări în domeniul achizițiilor publice, pe care le înaintează spre promovare președintelui;

c) coordonează monitorizarea sistemului achizițiilor publice, stabilește indicatorii de performanță ce trebuie atinși în implementarea politicilor și strategiei în domeniu și urmărește gradul lor de îndeplinire;

d) coordonează supravegherea modului de funcționare a sistemului achizițiilor publice și atingerea indicatorilor de performanță relevanți, stabilește măsurile corective necesare, pe care le înaintează președintelui;

e) organizează și coordonează activitatea de control ex-ante și ex-post, precum și activitatea de conciliere;

f) stabilește indicatorii de performanță aferenți obiectivelor și funcțiilor ANAP ce trebuie atinși de direcțiile coordonate, urmărește gradul lor de îndeplinire, adoptă măsurile corective necesare și asigură implementarea acestora;

g) contribuie la urmărirea și controlul aplicării convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

De asemenea, secretarul general adjunct coordonează activitatea economico-administrativă, juridică, resurse umane și tehnologia informației.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 dispune următoarele:

Art. 7

(1) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, numiți, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și alte atribuții, potrivit legii, delegate prin ordin al președintelui ANAP”.

H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice – modificări (H.G. nr. 774/2016) was last modified: martie 20th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter