Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (H.G. nr. 634/2015)

28 aug. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3212

Despre

  • M. Of. nr. 645 din 25 august 2015
  • H.G. nr. 634/2015
  • Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

Potrivit art. 9, Direcția generală politici publice și relații internaționale are următoarele atribuții principale:

a) identifică și aduce la cunoștința conducerii ANAP măsurile ce trebuie întreprinse de Guvernul României pentru a asigura integrarea vectorului reprezentat de achizițiile publice în celelalte politici publice ale Guvernului, cum ar fi cele referitoare la creșterea durabilă și cele privind planificarea, prioritizarea și bugetarea investițiilor publice, contribuind astfel la creșterea economică;

b) promovează la nivelul Guvernului măsurile și instrumentele necesare pentru a asigura creșterea capacității administrative și eficientizarea procesului de achiziție publică;

c) inițiază și organizează întâlniri periodice cu participanții din sistem și cu alte organisme interesate, în vederea identificării măsurilor ce pot fi luate la nivelul sistemului de achiziții publice pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern;

d) asigură participarea și sprijină activitatea comisiilor sau delegațiilor sectoriale constituite pentru îndeplinirea angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană ori în cadrul altor acorduri care vizează achizițiile publice;

e) asigură și menține legătura comunicațională cu structurile specializate care au anumite competențe în domeniul achizițiilor publice, cu ministerele și cu alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituții publice sau private din țară/străinătate, precum și cu societatea civilă și cu mijloacele de informare în masă;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

f) elaborează și implementează mecanismul de monitorizare a rezultatelor derulării procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, în baza informațiilor comunicate de autoritățile contractante;

g) prelucrează informațiile colectate, constituie baze de date relevante și elaborează statistici, sinteze și rapoarte referitoare la funcționarea sistemului achizițiilor publice;

h) realizează studii și propune soluții practice pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice.

Conform art. 10, Direcția generală reglementare, coordonare metodologică și suport operațional are următoarele atribuții principale:

a) elaborează legislația-cadru în domeniul achizițiilor publice și normele de aplicare a acesteia, asigurând implementarea legislației comunitare în materie;

b) avizează proiectele de acte normative din alte domenii, care au impact asupra activităților în domeniul achizițiilor publice, și inițiază procesul de modificare a prevederilor legale ce pot afecta respectarea acquis-ului comunitar în materie;

c) elaborează metodologia privind modul în care instituțiile ce au drept de inițiativă legislativă cu incidență pe zona achizițiilor publice trebuie să realizeze o analiză de impact în cazul oricărei propuneri de modificare a cadrului legislativ și promovează aplicarea acestei metodologii;

d) menține contactul cu serviciile tehnice specializate în domeniul achizițiilor publice ale Comisiei Europene și cu instituțiile corespondente din statele membre;

e) participă în cadrul comitetelor consultative și grupurilor de lucru în domeniul achizițiilor publice, organizate la nivelul Comisiei Europene;

f) elaborează și asigură funcționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională între actorii cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative;

g) elaborează documente standard, ghiduri și alte instrumente operaționale pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și inițiază acțiuni de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice, promovând aplicarea generală a interpretărilor oficiale emise în baza mecanismului precizat la lit. f);

h) urmărește jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene pe zona achizițiilor publice, analizând și propunând conducerii ANAP măsurile ce trebuie adoptate pentru a asigura aplicarea în practică a celor dispuse prin hotărârile instanței supreme la nivel european;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

i) asigură suportul operațional pentru autoritățile contractante, implementând în acest sens instrumente informatice dedicate, prin care se asigură diseminarea prin mijloace electronice a bunelor practici aferente derulării procesului de achiziție publică.

Art. 11 prevede faptul că Direcția generală supraveghere și conciliere are următoarele atribuții principale:

a) supraveghează, pe baza datelor furnizate în urma exercitării funcțiilor de monitorizare și control, modul de funcționare a sistemului achizițiilor publice și atingerea indicatorilor de performanță relevanți, în scopul de a identifica aspectele ce afectează derularea în condiții de eficiență a procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică de către autoritățile contractante;

b) realizează activitatea de control ex-post a modului în care au fost atribuite contractele de achiziție publică de către autoritățile contractante, ca urmare a semnalelor și/sau sesizărilor transmise de alte instituții publice/entități cu atribuții pe zona achizițiilor publice, de operatori economici sau identificate în mass-media, constatând faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, aceste constatări fiind transmise altor instituții, structuri sau organe de control ale statului cu atribuții în sancționarea/corectarea respectivelor abateri;

c) transmite periodic Direcției generale politici publice și relații internaționale rezultatele studiilor/analizelor efectuate, însoțite de propunerile de măsuri de ordin legislativ ce trebuie adoptate pentru a eficientiza derularea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;

d) analizează la nivelul autorității contractante implementarea măsurilor dispuse de ANAP prin funcția de control ex-ante;

e) colaborează cu alte instituții, structuri sau organe de control ale statului, precum și cu autoritățile de management al proiectelor finanțate din instrumente structurale;

f) asigură, în timp real, procedura de conciliere dintre funcția de control ex-ante a ANAP și autoritățile contractante ce fac obiectul verificării, pe marginea constatărilor rezultate în urma efectuării controlului documentației de atribuire și a derulării procedurii de atribuire.

Art. 12 stabilește faptul că Direcția generală control ex-ante are următoarele atribuții principale:

a) verifică conformitatea cu legislația aplicabilă din domeniul achizițiilor publice a documentației de atribuire aferentă contractelor de achiziție publică, precum și fiecare anunț de intenție, anunț/invitație de participare, precum și eratele, aferente contractelor de achiziție publică;

b) verifică, în mod selectiv, aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

c) emite decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire selectată pentru verificare, înaintea desfășurării activității de control, și o comunică autorității contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data încărcării documentației de atribuire în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP);

d) comunică autorității contractante rezultatul final al activității de verificare, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea la ANAP a raportului procedurii de atribuire;

e) asigură conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice a procedurilor și a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

f) coordonează rezultatele exercitării verificării documentațiilor de atribuire cu activitățile/acțiunile echipelor de control desemnate să verifice pe teren, la nivel central și teritorial, aspectele aferente derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică incluse în eșantion;

g) asigură coordonarea celor 8 structuri regionale;

h) acordă sprijinul autorităților contractante în vederea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice.

Art. 13 dispune faptul că metodologia de selecție a procedurilor de atribuire ce sunt incluse în eșantionul supus verificării va fi stabilită prin ordin emis de președinte și va urmări următoarele principii:

a) să nu fie predictibilă pentru autoritățile contractante;

b) să fie flexibilă, respectiv parțial bazată pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificării, parțial pe raționament profesional și indicatori de risc asociați rezultați din îndeplinirea funcțiilor de monitorizare și supraveghere;

c) la întocmirea programelor de verificare se vor avea în vedere și personalul disponibil, precum și numărul de proceduri ce poate fi verificat de o echipă de control, conform normativului aprobat.

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Potrivit art. 14, atribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. g) se realizează prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP.

Art. 15 la primul alineat prevede faptul că în vederea îndeplinirii funcției de reprezentare pe lângă instituțiile europene în ceea ce privește domeniul achizițiilor publice, președintele poate desemna, prin ordin, specialiști ai instituției care se detașează pe lângă Ministerul Afacerilor Externe și își desfășoară activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește faptul că sumele aferente necesare acoperirii cheltuielilor activității personalului detașat din cadrul ANAP se asigură în condițiile legii.

Art. 16 prevede următoarele:

„(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din credite bugetare acordate din bugetul de stat prin Ministerul Finanțelor Publice.

(2) ANAP are în dotare un parc propriu de mijloace de transport, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea ANAP, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al ANAP, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului terțiar de credite.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între ANAP și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se încheie protocoale prin care se stabilesc condițiile de punere la dispoziție a spațiilor necesare desfășurării activității structurilor regionale ale ANAP”.

Potrivit art. 17, anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

 

Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (H.G. nr. 634/2015) was last modified: august 28th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter