Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale ANMCS (H.G. nr. 629/2015)

18 aug. 2015
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4318

Despre

  • M. Of. nr. 619 din 14 august 2015
  • H.G. nr. 629/2015
  • Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
H.G. nr. 629/2015
(M. Of. nr. 619 din 14 august 2015)
Cap. I („Înființarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate”)
Cap. II („Scopul, obiectivele și atribuțiile ANMCS”)
Cap. III („Organizarea și funcționarea ANMCS”)
Cap. IV („Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANMCS”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr. 619 din 14 august 2015, s-a publicat H.G. nr. 629/2015 privind componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Cap. I („Înființarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate”)

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, denumită în continuare ANMCS, este instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul managementului calității în sănătate, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 202A, sectorul 6, care funcționează în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) ANMCS este organism de acreditare a unităților sanitare.

(3) Categoriile de acreditare a unităților sanitare se stabilesc de către ANMCS, cu consultarea Ministerului Sănătății”.

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că Președintele ANMCS este ordonator terțiar de credite.

De asemenea, în continuare, prevede faptul că ANMCS este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 3 explică semnificația mai multor termeni și expresii, astfel:

a) servicii de sănătate – totalitatea activităților medicale și nemedicale, necesare stabilirii riscului de boală, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor medicale și monitorizării stării de sănătate;

b) act medical – acțiunea personalului medical exercitată în relație directă cu pacientul în vederea diagnosticării, tratării, acordării de îngrijiri medicale, precum și a monitorizării stării de sănătate a acestuia;

c) unități sanitare – entități cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenței medicale, la orice nivel al acesteia: asistență medicală primară/medicină de familie, asistență medicală ambulatorie, asistență medicală spitalicească, indiferent de forma de proprietate;

d) unități sanitare din ambulatoriu – entități cu sau fără personalitate juridică care acordă servicii de sănătate, exceptând unitățile sanitare cu paturi;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

e) evaluarea unităților sanitare – activitatea de analizare a nivelului de conformitate a unităților sanitare cu standardele de acreditare, desfășurată de către evaluatori de servicii de sănătate independenți, la solicitarea, de către unitățile sanitare, a intrării în procedura de acreditare, în condițiile achitării taxei de acreditare și existenței, în structura unităților sanitare, a unei structuri de management al calității serviciilor medicale;

f) reevaluarea unităților sanitare – procesul desfășurat de către evaluatori de servicii de sănătate, prin care, în perioada de valabilitate a acreditării, ANMCS verifică nivelul de conformitate a unității sanitare cu cerințele pe baza cărora s-a acordat acreditarea, din proprie inițiativă sau la solicitarea Ministerului Sănătății, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau, după caz, la solicitarea reprezentantului legal al unității sanitare private. Reevaluarea se efectuează în condițiile în care se modifică împrejurările în baza cărora unitatea sanitară și-a obținut acreditarea sau se constată, de către structurile de specialitate ale ministerelor sau instituțiilor menționate, că nu mai sunt respectate cerințele din standardele de acreditare. În urma procesului de reevaluare, președintele ANMCS poate acorda un termen pentru conformare, în condițiile în care prin raportul de evaluare se apreciază că neconformitățile constatate pot fi remediate, astfel încât unitatea sanitară să își păstreze categoria de acreditare obținută, sau, după caz, poate dispune retragerea acreditării;

g) ciclu de acreditare – interval multianual de maximum 5 ani de utilizare a unei ediții a standardelor de acreditare;

h) perioadă de acreditare – perioada de 5 ani de valabilitate a acreditării unei unități sanitare, conform legii;

i) acreditarea unităților sanitare – procesul prevăzut la art. 175 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Acreditarea prin încadrarea în categoriile de acreditare se acordă dacă unitățile sanitare evaluate îndeplinesc condițiile de punctaj stabilite conform prevederilor art. 12 lit. c), care reflectă gradul în care unitățile sanitare respectă indicatorii de evaluare aplicabili. Certificatul de acreditare se eliberează în condițiile aprobării raportului de acreditare prin ordin al președintelui ANMCS;

j) reacreditarea unităților sanitare – reluarea procesului de evaluare și acreditare în condițiile în care unitățile sanitare nu mai îndeplinesc indicatorii pe baza cărora s-a acordat acreditarea și, în urma procesului de reevaluare, a fost dispusă retragerea acreditării;

k) monitorizarea unităților sanitare – urmărirea conformității respectării cerințelor standardelor de acreditare, în baza procedurilor aprobate prin ordin al președintelui ANMCS, în condițiile acordării în prealabil a acreditării;

l) evaluator de servicii de sănătate – persoană specializată în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, care a obținut, în condițiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare și perfecționare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz, și care îndeplinește condițiile de recunoaștere stabilite prin ordin al președintelui ANMCS;

m) certificat de absolvire a programului de formare și perfecționare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale – certificatul care dovedește absolvirea cursului de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate sau, după caz, a evaluatorilor de spitale;

n) registrele evaluatorilor ANMCS – modalitatea de evidență a evaluatorilor de servicii de sănătate, specializați pe categorii de activități.

Cap. II („Scopul, obiectivele și atribuțiile ANMCS”)

Art. 4 reglementează scopul și obiectivele ANMCS Acestea sunt:

„1. Scopul ANMCS constă în asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, prin standardizarea și evaluarea serviciilor de sănătate și acreditarea unităților sanitare.

Obiectivele ANMCS sunt următoarele:

a) calitatea serviciilor de sănătate și siguranța pacientului;

b) siguranța și sănătatea în muncă a personalului medical;

c) creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor de sănătate”.

Art. 5 reglementează atribuțiile principale pe care le are ANMCS în vederea realizării obiectivelor sale:

a) participă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, la elaborarea Strategiei naționale pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate;

b) inițiază proiecte de acte normative pentru corelarea legislației naționale privind asigurarea calității serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaționale în domeniu, pe care le promovează prin Secretariatul General al Guvernului;

c) elaborează standardele, metodologia și procedurile de acreditare a unităților sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătății și a autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al ANMCS și le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptarea prin consensul autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al ANMCS, aprobării prin ordin al ministrului sănătății;

d) recunoaște, conform metodologiei aprobate prin ordin al președintelui ANMCS, furnizorii de servicii de consultanță în domeniul calității serviciilor de sănătate, precum și pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate;

e) evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unitățile sanitare și monitorizează asigurarea calității serviciilor de sănătate la nivelul acestora;

f) emite și retrage certificatul de acreditare a unităților sanitare;

g) inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate.

Cap. III („Organizarea și funcționarea ANMCS”)

Potrivit art. 6, conducerea ANMCS este asigurată de către:

a) președintele ANMCS;

b) Colegiul director;

c) directorul general.

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) ANMCS este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de 5 ani și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

(2) Președintele ANMCS este și președintele Colegiului director al ANMCS

(3) Mandatul președintelui încetează înainte de termen în următoarele situații:

a) prin demisie;

b) ca urmare a unei condamnări stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) imposibilitatea exercitării atribuțiilor legale pe o perioadă de minimum 90 de zile;

d) deces;

e) alte situații prevăzute de lege”.

Potrivit art. 8, în subordinea președintelui ANMCS este organizat și funcționează cabinetul demnitarului.

Art. 9 reglementează atribuțiile principale ale președintelui ANMCS, astfel:

a) dispune ducerea la îndeplinire a hotărârilor Colegiului director al ANMCS;

b) aprobă rapoartele de acreditare elaborate de structurile de specialitate ale ANMCS și emite ordine pentru acreditarea unităților sanitare;

c) aprobă conținutul și modelul certificatului de acreditare a unităților sanitare;

d) semnează certificatele de acreditare, în temeiul ordinelor pentru acreditarea unităților sanitare;

e) dispune măsurile prevăzute la art. 3 lit. f) în baza rapoartelor de evaluare întocmite de către comisiile de evaluare;

f) aprobă componența nominală a comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare ce urmează a fi evaluate;

g) aprobă normele privind modul de desfășurare a activității Comisiei de evaluare în vederea acreditării;

h) urmărește modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unităților sanitare în vederea acreditării acestora, în conformitate cu standardele și metodologia în vigoare;

i) supune aprobării Colegiului director al ANMCS planul anual și planul multianual de acreditare a unităților sanitare;

j) aprobă prin ordin statul de funcții și de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare al ANMCS;

k) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numește și eliberează din funcție personalul ANMCS în condițiile legii;

l) aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu încadrarea în prevederile bugetare anuale;

m) reprezintă ANMCS în raporturile cu ministerele și cu celelalte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional;

n) asigură elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al instituției și îl transmite ordonatorului principal de credite în vederea includerii, ca anexă, în proiectul de buget și răspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exercițiului bugetar, potrivit dispozițiilor legale;

o) aprobă întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli potrivit reglementărilor emise de către Ministerul Finanțelor Publice și le prezintă ordonatorului principal de credite;

p) asigură respectarea disciplinei financiar-bugetare;

q) aprobă metodologia în vederea recunoașterii, prin ordin al președintelui ANMCS, a organismelor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate;

r) aprobă metodologia în vederea recunoașterii, prin ordin al președintelui ANMCS, a furnizorilor de servicii de consultanță în domeniul calității serviciilor de sănătate;

s) aprobă condițiile de recunoaștere de către ANMCS a persoanelor care au obținut, în condițiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare și perfecționare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz;

t) emite ordinul pentru stabilirea unei metodologii transparente și folosind criterii de competență și competitivitate pentru selecția experților;

u) supune aprobării prin ordin al ministrului sănătății standardele, metodologia și procedurile de acreditare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptarea acestora.

Componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale ANMCS (H.G. nr. 629/2015) was last modified: august 17th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter