Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (H.G. nr. 583/2015)

11 aug. 2015
1 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 5 (1 votes, average: 2,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3468

Despre

  • M. Of. nr. 594 din 6 august 2015
  • H.G. nr. 583/2015
  • Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Actul de aprobareActul aprobat Sumar
H.G. nr. 583/2015
(M. Of. nr. 594 din 6 august 2015)
Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Descrierea PNCDI III pentru perioada 2015-2020”)
Cap. III („Programele PNCDI III”)
Cap. IV („Conducerea PNCDI III”)
Cap. V („Finanțarea PNCDI III și a programelor componente”)

 

În M. Of. nr. 594 din 6 august 2015, s-a publicat H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

 

Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) are următoarea structură:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Descrierea PNCDI III pentru perioada 2015-2020”)

Cap. III („Programele PNCDI III”)

Cap. IV („Conducerea PNCDI III”)

Cap. V („Finanțarea PNCDI III și a programelor componente”)

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile H.G. nr. 583/2015 privind Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III):

 

Dispoziții generale

Art. 1 prevede aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020, denumit în continuare PNCDI III, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Principiile PNCDI III

Art. 2 la primul alineat reglementează principiile de bază ale constituirii și implementării PNCDI III, ale mecanismelor specifice de monitorizare, evaluare și realocare a fondurilor. Acestea sunt următoarele:

a) asigurarea anuală a resurselor publice, conform planificării multianuale;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) antrenarea investițiilor în activități de cercetare-dezvoltare din partea sectorului privat;

c) respectarea domeniilor prioritare specificate în Strategia națională pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2015-2020 (SNCDI 2020);

d) consolidarea domeniilor de cercetare în care România are rezultate vizibile;

e) predictibilitatea cadrului de reglementare;

f) sustenabilitatea investiției în resursa umană;

g) transparența și accesibilitatea informației;

h) evaluarea independentă, în interesul public.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește principiile operaționale ale PNCDI III. Acestea sunt:

a) după obiective, planul este structurat pe programe și subprograme;

b) instrumentele de finanțare și tipurile de proiecte se proiectează în funcție de grupurile-țintă și de tipurile de activități;

c) pentru competiții separate, conducătorul de program elaborează un pachet de informații dedicat, pe care îl supune dezbaterii publice, prin publicare pe pagina de internet proprie, cu cel puțin o lună înainte de lansarea competiției și care, după dezbatere, se aprobă de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) alocarea fondurilor pe programe pe baza modelului investițional, prin aplicarea rezultatelor monitorizării și evaluării;

e) limitarea la cel mult 5% din bugetul planului a sumelor alocate pentru conducerea programelor din cadrul PNCDI III;

f) evaluarea independentă, periodică, a planului național, a programelor și instrumentelor, conform calendarului general;

g) evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i în procesul de evaluare pe cei mai competenți cercetători la nivel internațional în tema propunerii, cu evitarea strictă a conflictelor de interese;

h) evaluarea periodică și evaluarea ex-post a proiectelor finanțate prin contracte de finanțare;

i) respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale participanților la competiții;

j) maximizarea efectului investiției publice prin ajustarea PNCDI III și a politicilor de cercetare în conformitate cu rezultatele evaluărilor periodice ale PNCDI III, respectiv ale evaluării intermediare;

k) publicarea, în rezumat, a principalelor informații referitoare la propunerile de proiecte acceptate la finanțare;

l) obligarea, prin contract, a autorilor lucrărilor finanțate prin PNCDI III de a afișa pe pagina electronică rezumatele publicațiilor rezultate din cercetări finanțate integral sau în parte din fonduri publice, într-un interval de maximum 1 an de la publicare.

Obiectivele PNCDI III

Art. 3 la primul alineat reglementează obiectivele generale ale PNCDI III. Acestea sunt:

a) creșterea competitivității economiei românești prin inovare;

b) creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii;

c) creșterea rolului științei în societate.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește obiectivele specifice ale PNCDI III. Acestea sunt:

a) transformarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare în subsistem socioeconomic cu performanțe și impact la nivelul mediei europene;

b) asigurarea masei critice de cercetători din sistem;

c) stimularea activităților CDI în sectorul privat și susținerea procesului de specializare inteligentă în economie;

d) creșterea nivelului și a eficienței finanțării publice;

e) modernizarea administrației cercetării;

f) creșterea capacității administrației centrale din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Domeniile prioritare ale PNCDI III

Art. 4 prevede următoarele: „(1) PNCDI III susține domeniile prioritare identificate în cadrul SNCDI 2020: domenii prioritare de specializare inteligentă și domenii de prioritate publică; cercetarea fundamentală este considerată activitate orizontală, prioritară pentru orice domeniu.

(2) Domeniile prioritare de specializare inteligentă sunt domenii în care se anticipează interes mai mare al investițiilor în cercetarea științifică din partea industriei:

a) bioeconomie;

b) tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;

c) energie, mediu și schimbări climatice;

d) eco-nanotehnologii și materiale avansate.

(3) Domenii de prioritate publică sunt domenii care corespund atribuțiilor generale ale statului și care necesită o susținere substanțială din partea acestuia:

a) sănătate;

b) patrimoniu și identitate culturală;

c) tehnologii noi și emergente”.

Durata PNCDI III

Art. 5 la primul alineat prevede faptul că durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor din structura sa, este de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri până la 31 decembrie 2020.

De asemenea, la alineatul următor stabilește faptul că plățile aferente angajamentelor asumate pe durata de implementare a programelor din cadrul PNCDI III pot fi eșalonate după 31 decembrie 2020, până la finalizarea tuturor acțiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu până la sfârșitul anului 2023.

Bugetul PNCDI III

Potrivit art. 6, bugetul total al PNCDI III pentru întreaga perioadă de implementare este de maximum 15.000 milioane lei și se asigură din sume de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor la proiecte.

Programele PNCDI III

Conform art. 7, programele PNCDI III sunt:

a) Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare – pentru creșterea capacității sale în resurse, performanțe și calitate a activităților CDI;

b) Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare – pentru creșterea productivității întreprinderilor prin CDI în cadrul unui sistem național de inovare;

c) Programul 3: Cooperare europeană și internațională – pentru circulația cunoștințelor și ideilor, prin participare la programe și instituții internaționale de cercetare și acces la resurse de cercetare care nu sunt disponibile în România;

d) Programul 4: Cercetare fundamentală și de frontieră – pentru menținerea domeniilor de nișă unde cercetarea fundamentală românească are avantaj comparativ și masă critică de cercetători sau unde există posibilități de colaborare internațională, care să adauge cercetării fundamentale românești dimensiunea “de frontieră”, prin obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf, cu perspective de comercializare;

e) Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic – programe-suport conduse de instituții cu relevanță științifică, cu rol de coordonare științifică în domenii de interes strategic, pentru formarea și dezvoltarea instituțiilor de cercetare și a competențelor naționale în domeniile de interes strategic pentru România.

Conducerea PNCDI III și a programelor componente

Art. 8 prevede următoarele: „(1) Conducerea PNCDI III intră în responsabilitatea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și constă în următoarele activități principale:

a) planificare – elaborarea și intrarea în vigoare a PNCDI III ca plan multianual;

b) programare – elaborarea de planuri anuale privind etapele de implementare a PNCDI III referitoare la activități de externalizare a serviciilor de conducere a programelor, pregătirea documentațiilor pentru licitații și contractarea serviciilor, coordonarea programelor, elaborarea actelor normative și a cadrului instituțional necesar derulării PNCDI III, promovarea PNCDI III prin editarea de materiale promoționale, publicitate, organizarea și participarea la seminare dedicate, sesiuni de instruire a evaluatorilor și altele asemenea;

c) monitorizare și control – urmărirea desfășurării PNCDI III, conform etapelor planificate, și întreprinderea de măsuri corective necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de rezultat, pe baza rapoartelor de monitorizare periodice, respectiv semestriale, anuale;

d) evaluare și actualizare – periodic, la intervale de doi ani, respectiv evaluare finală care constă în evaluări independente, prin achiziție de servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică, și, dacă este cazul, actualizarea obiectivelor PNCDI III în acord cu obiectivele politicii publice;

e) raportare – raportul final de evaluare a PNCDI III va fi înaintat Guvernului cel mai târziu în anul 2024.

(2) Conducătorii programelor PNCDI III sunt persoane juridice, cărora autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare le atribuie conducerea programelor respective, pe baze contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

(3) În baza caracterului de recurență al contractului încheiat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare cu conducătorii de programe prevăzuți la alin. (2), aceștia dobândesc calitatea de autoritate contractantă pentru sumele alocate din bugetul de stat pentru finanțarea de proiecte.

(4) Conducerea programelor se realizează de către conducătorii de programe prin următoarele activități principale:

a) planificare, prin elaborarea planului strategic și a planurilor anuale de activități;

b) implementare, prin organizarea și desfășurarea competițiilor de propuneri de proiecte, negocierea, contractarea și finanțarea propunerilor câștigătoare;

c) monitorizare, prin raportări periodice către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, a rezultatelor și a stadiului de îndeplinire a indicatorilor de program;

d) evaluare și raportare, prin rapoarte anuale rezultate prin evaluare internă sau prin rapoarte la intervale de doi ani rezultate prin evaluare externă, independentă, care sunt înaintate la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru stadiul de îndeplinire a obiectivelor programului, a eficacității și eficienței măsurilor de politică publică în domeniul de acțiune a programului”.

Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (H.G. nr. 583/2015) was last modified: august 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter