Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 – modificări (II) (H.G. nr. 449/2016)

28 iun. 2016
1 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 5 (1 votes, average: 2,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
17.575 views

 
Art. 35 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 prevedea faptul că pentru persoanele prevăzute la art. 33 și 34, agențiile teritoriale au obligația lunar să vireze contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declarației este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 stabilește următoarele:

Pentru persoanele prevăzute la art. 33, agențiile teritoriale au obligația lunar să vireze contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

 

Art. 36 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 stabilea faptul că perioada în care se beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, precum și în sistemul asigurărilor sociale de șomaj.

De asemenea, în vederea înregistrării în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de șomaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), agențiile teritoriale au obligația de a depune lunar la casa teritorială de pensii, precum și la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în termenul și în condițiile stabilite de lege, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

În fine, în situația prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptățite lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1) și (2), respectiv ale art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 prevede următoarele:

(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și (5) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii.

(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la alin. (1), în care persoana beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și (5) din ordonanța de urgență, punctajul lunar al asiguratului se determină conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și (5) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj și se are în vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și a cotelor procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj conform art. 39 alin. (1) și (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor pentru șomaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1) și (3), agențiile teritoriale au obligația de a depune conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

(5) În situația prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptățite lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1) – (4), respectiv ale art. 21 și 22 din ordonanța de urgență”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Art. 38 alin. (3) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (3) prevedea faptul că în situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizației se asigură, prin agențiile teritoriale, până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an sau, după caz, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (3) stabilește următoarele:

(3) În situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizației se asigură prin agențiile teritoriale, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap”.

 

Art. 381 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 381 prevedea faptul că pentru menținerea dreptului la indemnizație, stimulent de inserție sau a celor prevăzute la art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanța de urgență, în condițiile art. 38 din ordonanța de urgență, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puțin 6 luni au îndatorirea să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.

Obligațiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)–c) din Codul fiscal și se datorează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului București.

Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în îngrijire și în creștere copii și care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2, 7, 31 și 32 din ordonanța de urgență.

În situația în care se constată că obligația prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanța de urgență, acordarea indemnizației se prelungește cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata să fie suspendată în condițiile art. 38 alin. (6) din ordonanța de urgență.

În situația în care în perioada de suspendare prevăzută la art. 38 alin. (4) din ordonanța de urgență dreptul încetează în condițiile art. 16 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar persoana îndreptățită aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligațiilor legale față de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor și data încetării acordării acestora.

Beneficiarii de indemnizație sau stimulent de inserție care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-au stabilit drepturile au obligația ca, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligațiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.

În fine, modelul tabelului centralizator prevăzut la art. 38 alin. (2) din ordonanța de urgență, cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanța de urgență, se stabilește prin decizie a directorului general al Agenției și se comunică atât agențiilor teritoriale, cât și primarilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 381 stabilește următoarele:

Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, va fi publicată pe website-ul Agenției lista documentelor, dintre cele prevăzute la art. 6, care pot fi preluate direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, la solicitarea expresă a beneficiarului drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență”.

 

Art. 38^2 și 38^3 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 381 prevedea faptul că pentru menținerea dreptului la indemnizație, stimulent de inserție sau a celor prevăzute la art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanța de urgență, în condițiile art. 38 din ordonanța de urgență, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puțin 6 luni au îndatorirea să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.

Obligațiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)–c) din Codul fiscal și se datorează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului București.

Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în îngrijire și în creștere copii și care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2, 7, 31 și 32 din ordonanța de urgență.

În situația în care se constată că obligația prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanța de urgență, acordarea indemnizației se prelungește cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata să fie suspendată în condițiile art. 38 alin. (6) din ordonanța de urgență.

În situația în care în perioada de suspendare prevăzută la art. 38 alin. (4) din ordonanța de urgență dreptul încetează în condițiile art. 16 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar persoana îndreptățită aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligațiilor legale față de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor și data încetării acordării acestora.

Beneficiarii de indemnizație sau stimulent de inserție care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-au stabilit drepturile au obligația ca, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligațiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.

În fine, modelul tabelului centralizator prevăzut la art. 38 alin. (2) din ordonanța de urgență, cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanța de urgență, se stabilește prin decizie a directorului general al Agenției și se comunică atât agențiilor teritoriale, cât și primarilor.

De asemenea, art. 382 stabilea faptul că drepturile stabilite în condițiile art. 12–14 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, se mențin până la stabilirea prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale a drepturilor prevăzute de art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanța de urgență, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.

 Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38^2 și 38^3Abrogate.

 

Anexele nr. 1 și 2 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la respectiva hotărâre.

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 449/2016

Art. II prevede faptul că persoanele care înainte de data de 1 iulie 2016 nu îndeplineau condițiile de acordare a drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita stabilirea dreptului după această dată, dacă se încadrează în condițiile prevăzute de art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, astfel cum a fost aceasta modificată și completată prin Legea nr. 66/2016, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din ordonanța de urgență.

Art. III stabilește faptul că persoanele beneficiare ale drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru care plata acestora a fost suspendată începând cu 1 aprilie 2016 în baza art. 38 alin. (5) din ordonanța de urgență, înainte de modificările aduse prin Legea nr. 66/2016, beneficiază, din oficiu, de reluarea plății drepturilor, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Art. IV dispune faptul că Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult., precum și cu cele aduse prin respectiva hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial, dându-se textelor o nouă numerotare.

Respectiva hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 – modificări (II) (H.G. nr. 449/2016) was last modified: iunie 28th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.