Cadrul general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat (H.G. nr. 226/2015)

13 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6684

Despre

  • M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015
  • H.G. nr. 226/2015
  • Cadrul general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
H.G. nr. 226/2015
(M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015)
Cap. I:Obiect și definiții”
Cap. II:Reguli de implementare”

Cap. III:Dispoziții finale”

În M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015, s-a publicat H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.

Respectiva hotărâre a fost adoptată având în vedere prevederile:

Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului;

Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului  (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

– Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

– Regulamentului Comisiei (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020.

De asemenea, Hotărârea a fost adoptată în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.

Cap. I: „Obiect și definiții”

Potrivit art. 1, obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general privind depunerea, evaluarea, selecția, contractarea, achizițiile publice, plata, controlul și monitorizarea, aferente proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, și de la bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a programului.

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) angajament – reprezintă voința exprimată printr-un document asumat prin semnătură și ștampilă, după caz, de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condițiile generale și specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel cum sunt prevăzute în fișele măsurilor din PNDR 2014-2020 și detaliate în legislația națională;

b) cheltuieli eligibile specifice – reprezintă cheltuielile privind realizarea de investiții specifice fiecărei măsuri/submăsuri cuprinse în PNDR 2014-2020, care se detaliază în ghidurile solicitantului;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

c) Comitet de monitorizare – reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcția realizării obiectivelor acestuia, în condițiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, denumit în continuare regulament;

d) cheltuieli eligibile generale – reprezintă cheltuielile care se încadrează în categoria de cheltuieli eligibile comune tuturor măsurilor și acoperă, parțial sau total, costurile necesare pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din FEADR și de la bugetul de stat, în conformitate cu PNDR 2014-2020;

e) contract de finanțare sau decizia de finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

f) costuri generale ale proiectului – reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din regulament, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională;

g) grup de acțiune locală, denumit în continuare GAL – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

h) Ghidul solicitantului – reprezintă detalierea tehnică și financiară ce cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea și implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

i) PNDR 2014-2020 – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulament, în care sunt prevăzute măsurile și sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie;

j) proiect eligibil – reprezintă proiectul care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa tehnică a măsurii/submăsurii/schema de ajutor de stat/schema de minimis conform criteriilor aprobate și detaliate în manualele de proceduri și în Ghidul solicitantului;

k) Registrul debitorilor – reprezintă o bază de date unică, în format electronic, la nivelul AFIR, permanent actualizată, care asigură evidența clară a tuturor debitelor financiare înregistrate, precum și a tuturor operațiunilor efectuate în legătură cu fiecare debit în parte, respectiv recuperare, modificare, anulare;

l) schemă de ajutor de stat/ajutor exceptat – seturi de măsuri/submăsuri aferente proiectelor depuse în cadrul programului care cad sub incidența aplicării art. 107-109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

m) schema de minimis – include măsurile/submăsurile aferente proiectelor depuse în cadrul programului ale căror cheltuieli publice sunt limitate la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre și care cad sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

n) submăsură – set de operațiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu anexa I partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

o) transfer de angajament pentru măsurile cu caracter compensatoriu – reprezintă preluarea voluntară de către cesionar a obligațiilor și drepturilor care decurg din angajamentele asumate de către cedent în legătură cu respectarea condițiilor generale și specifice, de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/variantă vizată, în condițiile art. 47 din regulament.

(2) Prevederile prezentului articol se completează cu definițiile din:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

c) Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

d) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;

f) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

g) Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01);

h) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare;

j) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

 

Cap. II: „Reguli de implementare”

Secț. 1: „Reguli privind măsurile de investiții din PNDR 2014-2020 și subprogramul pomicol”

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;

b) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului;

c) prezentarea dovezii cofinanțării private prin extras de cont și a blocării într-un cont special al proiectului a 50% din valoarea cofinanțării private, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului, în cazul măsurilor care necesită contribuție privată a beneficiarului.

(2) În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/beneficiarul, după caz, menționat la alin. (1) trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

(3) În cadrul aceleiași submăsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte:

a) cu respectarea condițiilor de eligibilitate; și

b) dacă proiectele nu formează împreună un flux tehnologic.

(4) În categoria beneficiarilor eligibili «fermieri» aferenți submăsurii 4.1 «Investiții în exploatații agricole», denumită în continuare submăsura 4.1, se încadrează:

a) formele de organizare recunoscute conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoane juridice de drept public, respectiv institute, stațiuni și unități de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol, definite conform legislației naționale în vigoare privind organizarea și funcționarea acestora”.

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Pentru proiectele selectate, care prevăd construcții-montaj, proiectul tehnic și toate documentele necesare pentru încheierea contractului de finanțare se depun în maximum 3 luni, respectiv în maximum 6 luni, pentru situațiile în care există contestații sau litigii privind procedura de achiziții publice pentru servicii de proiectare, de la data notificării AFIR.

(2) Prin notificarea prevăzută la alin. (1) solicitantul este informat asupra aprobării finanțării proiectului și a termenului-limită de prezentare pentru încheierea contractului de finanțare.

(3) Pentru proiectele selectate, altele decât cele prevăzute la alin. (1), documentele necesare încheierii contractelor de finanțare se depun în termenul precizat în notificarea AFIR, prin care solicitantul este informat asupra aprobării finanțării proiectului și a termenului-limită de prezentare pentru încheierea contractului de finanțare.

(4) Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții-montaj și al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole și forestiere, de la data semnării contractului de finanțare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare.

(5) Nedepunerea cererii de plată menționate la alin. (4) are ca efect rezilierea contractului de finanțare.

(6) Condițiile, modalitatea de solicitare și acordare a avansului aferente contractului de finanțare se detaliază în Ghidul solicitantului.

(7) Pentru investițiile care prevăd construcții-montaj, proiectul tehnic de execuție va fi avizat înainte de semnarea contractului de finanțare de către AFIR”.

Potrivit art. 5, în condițiile art. 86 din regulament, la sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/contractor al unui proiect cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în baza unui act administrativ, poate să includă și să facă publice pe site-urile AFIR/MADR, într-o secțiune distinctă, informații despre nerespectarea obligațiilor contractuale ale acestor consultanți/contractori.

Conform art. 6, categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

a) beneficiarii măsurii 112 «Instalarea tinerilor fermieri» din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru submăsura 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri» din PNDR 2014-2020;

b) solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;

c) solicitanții/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;

d) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;

e) solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare că vor depune dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare.

Cadrul general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat (H.G. nr. 226/2015) was last modified: aprilie 13th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter